(17.40 hodin)
(pokračuje Strnad)

Dokonce ani pro případ spáchání úmyslného trestného činu hospodářské povahy tento zákon nezná mechanismus odvolání ředitele. V českých zákonech bývá uveden mechanismus odvolání funkcionáře, nebo ustanovení, podle něhož může funkcionáře odvolat ten, kdo jej zvolil, což tento zákon nemá.

Děkuji na pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Strnadovi. Slova se ujme pan poslanec Jozef Kubinyi a připraví se pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, byl vám v písemné podobě rozdán můj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tisk 444. Nechtěl bych vás zdržovat tím, že budu číst celé to znění, protože to máte v písemné podobě. Pozměňovací návrh se zabývá 100% přerozdělením pojistného mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a resortními, oborovými a podnikovými pojišťovnami a také hrazením zvláště nákladné péče u pacientů, kteří to vyžadují.

Nicméně jednu poznámku bych chtěl připojit a považuji to za korektní. Přijímám kritiku, že tento pozměňovací návrh nebyl podán řádnou cestou do výboru. Na svoji obranu mohu říci jen jedno jediné. Domnívám se, že koncepce nebo představa o tom, jak by měla být hrazena péče zdravotní v tomto státě, je zejména ze strany ODS natolik odlišná od naší, že nevěřím tomu, že pokud se to bude probírat v našem sociálním a zdravotním výboru, že dojdeme k nějaké dohodě. Nicméně tu padl návrh na vrácení do výboru, takže tato sněmovna může hlasováním rozhodnout, jestli to výbor má nebo nemá projednat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jozefu Kubinyimu. Slova se ujme pan poslanec Milan Cabrnoch a připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů.

Za prvé - komplexní pozměňovací návrh, který sestává z části první, čl. 1, bodu 3, kde se bod 3 vypouští.

V části druhé čl. 3 bod 7: bod 7 se vypouští.

Za druhé - pozměňovací návrh k části první, čl. 1, bod 18. V § 18 se odst. 5 vypouští.

Za třetí - komplexní pozměňovací návrh k části první, čl. 1, bod 24: bod 24 se mění tak, že se v § 20 odst. 2 vypouštějí slova "finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo".

Součástí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu je také návrh k části druhé, čl. 3, bod 3, kde bod 3 se mění tak, že se v § 10 odst. 2 vypouštějí slova "finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo".

Další pozměňovací návrh je k části druhé, čl. 3, bod 10 a 11: body 10 a 11 se vypouštějí.

Další pozměňovací návrh je k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 121 pod bodem 3. Bod 3 zní:

"a) K bodu 9

V § 12 zní: "(1) Organizační strukturu Pojišťovny tvoří Ústředí, krajské pobočky (zpravidla jedna krajská pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další územní pracoviště. Krajské pobočky a územní pracoviště jsou organizačními složkami Pojišťovny, které jednají a vykonávají činnost jménem Pojišťovny.

(2) Organizaci Ústředí, jakož i označení, organizaci, umístění, územní působnost a úkoly krajských poboček a územních pracovišť upraví organizační řád Pojišťovny."

b) K bodu 10

V § 13 odst. 2 zní: "(2) Ústředí provádí rozhodnutí Správní rady, rozhoduje o činnosti Pojišťovny, zabezpečuje součinnost se státními orgány, dalšími orgány veřejné správy, právnickými, případně fyzickými osobami, a další činnost související s prováděním veřejného zdravotního pojištění."

Odst. 3 se zrušuje.

c) K bodu 35

V bodu 35 se na konci doplňují slova "nebo příslušné územní pracoviště", a slova "je povinna" se nahrazují slovy "jsou povinny".

Za druhé - pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 121 pod bodem 5.

V § 20 odst. 1 nově vkládané písm. a) zní: "a) schválení organizačního výboru Pojišťovny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Cabrnochovi. Slova se ujme pan poslanec Josef Janeček. Je to poslední písemná přihláška do rozpravy.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, přestože návrhy zde předložené koncepce byly podrobeny kritice, je to proces obvyklý a já jsem rád, že alespoň nějaké náměty zde jsou.

Vzhledem k tomu, že jsem pro urychlování, můj návrh je předložen písemně, čili v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny ho takto přijměte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, podle jednacího řádu máme předložen písemný pozměňovací návrh, který je součástí protokolu, všichni ho mají.

Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy, prosím.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si také předložit ještě pozměňovací návrhy, které byly pod mým jménem rozdány v písemné formě. Jde o čtyři drobné pozměňovací návrhy. Pro krátkost času je nebudu číst, jsou předloženy písemně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu zpravodaji. Nemám jinou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně, má-li zájem vystoupit na závěr. Ano. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, diskuse, která se odvíjela, a pozměňovací návrhy byly velmi bohaté, a já věřím, že rozhodnutí, které bude na vás, bude velmi správné a bude znamenat ozdravení českého zdravotnictví tak, aby skutečně došlo ke spravedlivému přerozdělení, jak to má být, z hlediska narovnání příjmových stránek.

Jen bych ještě malinko polemizovala s panem poslancem Ransdorfem, přesněji s jeho pohledem na odpovědnost státu za tvorbu sítě. Odpovědnost za tvorbu sítě mají pojišťovny, nikoli stát. Myslím si, že právě pojišťovny nasmlouvávají kdejakou kapacitu, a protože vědí, že objem finančních prostředků není tak velký, měly by být odpovědny za to, aby nasmlouvávaly spíše kvalitu.

Myslím si, že normy, které budeme stanovovat z pohledu zákonů, budou směřovat k tomu, abychom měli kvalitní zdravotní péči. Stát je odpovědný i z hlediska Listiny základních práv a svobod za bezplatnou zdravotní péči, dostupnou a kvalitní. Věřím, že pojišťovny svoji úlohu zvládnou a nebudou bojovat pouze o portfolio pojištěnců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Říha: Jen krátké shrnutí. Dámy a pánové, v podrobné rozpravě vystoupilo devět poslanců, kteří přednesli pozměňovací návrh, a nyní nám zbývá pouze hlasování o návrhu pana poslance Ouzkého z obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je správná připomínka. V obecné rozpravě pan kolega Ouzký předložil návrh na vrácení výborům k novému projednání s požadavkem, aby tento návrh byl hlasován po ukončení podrobné rozpravy.

Podrobnou rozpravu jsem ukončil - čili s faktickou nebo procedurální připomínkou pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych z tohoto místa vyzvat paní ministryni, aby nemystifikovala sněmovnu, protože ze zákona -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, po ukončení rozpravy může jít pouze o procedurální návrh, nemohu tuto poznámku připustit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP