(18.30 hodin)
(pokračuje Turek)

Ti, kteří sloužili do jednoho roku, nejméně ale tři měsíce, by obdrželi 60 tis. Kč a ti, kteří sloužili méně než tři měsíce, by obdrželi 30 tis. Kč včetně vdov a vdovců, kteří se vzali po roce 1945. 30 tis. Kč je částka poskytovaná účastníkům domácího a zahraničního odboje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Turkovi. Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy ani nevidím z místa, podrobnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh na zamítnutí nebo na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, a proto končím druhé čtení.

 

Budeme pokračovat bodem

 

36.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

 

Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Josef Janeček. Zároveň žádám pana poslance Waltra Bartoše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, jedná se o známou materii. Podstatou je umožnit na základě zákona, aby ve třídách vedle dětí handicapovaných mohli být třídní asistenti. Nechci vás déle zdržovat, protože si myslím, že věc je jasná.

Námitky, které zde vznikly, to je, aby nevznikla nějaká finanční náročnost vůči zřizovateli, se podařilo odstranit. Zpravodaj předložil ve školském výboru pozměňovací návrh, který věc ještě jasněji zprůhledňuje a činí ji naprosto bezkonfliktní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zpravodajskou zprávu přednese předseda výboru pan poslanec Walter Bartoš. Zprávu máte pod tiskem 415/2.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, výbor se tímto sněmovním tiskem č. 415 zabýval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přeruším vás. Požádám sněmovnu o klid a ohlašuji, že na žádost předsedy klubu ČSSD hodlám ukončit dnešní schůzi v 18.40. Pokud chcete v klidu dojednat tento bod a umožnit klubu sociální demokracie, aby mohl zasedat k zítřejšímu programu schůze, vyslechněte pana předsedu výboru Waltra Bartoše.

Prosím, pane kolego, pokračujte.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, pane předsedající. Výbor se zabýval sněmovním tiskem 415 a přerušil jednání svým usnesením, a to doprojednání tohoto návrhu tak, že má být projednáván sněmovní tisk paralelně s předložením vládního návrhu školského zákona. Nicméně vůle sněmovny byla jiná, respektuji ji. Sněmovna se přesto rozhodla zařadit svým hlasováním tento sněmovní tisk na pořad jednání. Proto se jím nyní budeme zabývat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Protože není o čem hlasovat, otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Waltra Bartoše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 415.

1. Název zákona zní: zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dosavadní článek I. zní: Článek I., zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1998 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 182/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., mění se takto:

Za prvé. Za § 3 se vkládá § 3a, který včetně poznámek pod čarou 1a a 1b zní:
§ 3a. Ředitel základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy může ve třídě, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, zřídit funkci asistenta-pedagoga.

Odstavec 2 zní: Ve třídě základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, v níž jsou vzdělávání tři a více žáků se zdravotním postižením, mohou vykonávat výchovně vzdělávací činnost současně dva pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň jeden musí mít kvalifikaci speciálního pedagoga. Pedagogický pracovník se speciálně pedagogickou kvalifikací plní v případě potřeby přímou vyučovací povinnost podle zvláštního předpisu i ve více třídách školy.

Přečtu také dvě poznámky. Poznámka 1a se odkazuje na vyhlášku č. 139/1997 Sb., o podmínkách o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

Poznámka 1b: Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. V § 50 odst. 1 se za slova "zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zařízení sociální péče" vkládají slova "a asistentů-pedagogů".

Za třetí. Článek II. se zrušuje. Dosavadní článek III. se označuje jako článek II.

To je celý můj pozměňovací návrh. Omlouvám se sněmovně, že jsem četl tak dlouhý výčet zákonů, ale takto je to třeba přednést.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Waltru Bartošovi. Další se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych znovu ještě jednou upozornit na to, co zde už zaznělo, že v současné době víme, že ministerstvo školství zpracovává a vláda chystá k předložení nový návrh velkého školského zákona, zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Tento návrh, který dnes projednáváme, jsme projednávali ve sněmovně už jednou. Chtěl bych upozornit na to, že pokud případně tento zákon schválíme, nebudou mít ředitelé škol v letoším roce vzhledem k napjatým finančním problémům, které mají právě v oblasti mezd a dalších náhrad pedagogických pracovníků, možnost, aby tento zákon nějak realizovali.

Chtěl bych vás upozornit ještě na jednu věc, že na veřejně dostupných webových stránkách ministerstva školství je návrh školského zákona a jeho součástí je současně i zrušení zákona č. 29/1984 Sb., i zákona 564/1990 Sb., čili obou zákonů, kterých se tento zákon dotýká.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP