(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední část našeho dnešního jednání. Nejdřív jenom sdělím, že se mi omluvil z dnešního odpoledního jednání místopředseda sněmovny Ivan Langer.

Na závěr dopolední části, jak si ještě pamatujete, se sešlo politické grémium a shodlo se na tom, jak postupovat dále. O slovo se hlásí místopředseda Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, hezké odpoledne. Velmi bych si přál, abyste věnovali pozornost tomu, co vám chci právě sdělit, protože sama ta věc není vůbec jednoduchá a musíme se s ní, s problémem, který popíšu vzápětí, vyrovnat v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Při projednávání bodu 49, je to sněmovní tisk 570, návrh zákona o dluhopisech, došlo bohužel k tomu, že se řídící schůze dopustil procedurální chyby a nepostupoval v souladu s § 90 odst. 7 jednacího řádu, kde se říká, že nevyslovila-li sněmovna souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení anebo návrh nezamítla, přikáže návrh k projednání ve výborech. Předsedající schůze poté, co došlo k negativnímu hlasování, projednávání tohoto bodu bez dalšího ukončil, a já prohlášení o ukončení tohoto bodu považuji za natolik rozporuplné se zákonem, že vznáším proti tomuto námitku.

Připomínám, že pokud moje námitka bude přijata, se v žádném případě nejedná o znovuotevření uzavřeného bodu. V případě, že moje námitka bude přijata, zvrátíme procedurální chybu, ke které došlo, a vrátíme se dovnitř bodu, který nebyl ukončen v souladu s jednacím řádem.

Chci zároveň říci a připomenout, že tato věc nám činí výkladové problémy, a ukazuje se, že § 90 jednacího řádu by zasluhoval možná nějakou výkladovou normu. Domnívám se, že by bylo užitečné pro další podobné případy upravit podrobnosti tohoto postupu naším usnesením podle § 1 odst. 2 jednacího řádu, proceduru podrobněji popsat a vyhnout se v budoucnu podobným procedurálním nejasnostem.

Takže shrnuji: Pane předsedo, podávám procedurální námitku proti postupu předsedajícího o ukončení bodu č. 49.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Byla vznesena námitka proti postupu, já o ní dám ihned hlasovat. Doufám, že všichni, kdo chtějí hlasovat, už jsou v jednací síni, a my budeme hlasovat o námitce, kterou přednesl pan místopředseda Kasal proti postupu.

Mám tady výzvy na odhlášení, takže vás všechny ještě odhlašuji. Prosím, všichni se přihlaste a budeme hlasovat o námitce pana místopředsedy Kasala o postupu, kterým jsme ukončili projednávání bodu 49.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku pana místopředsedy Kasala, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Hlasování pořadové číslo 93: z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 108, proti 39, námitka byla přijata.

 

Nyní se o slovo hlásí ministr Sobotka, takže mu uděluji slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že umožnila tento návrh zákona dále projednávat na této schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tímto vystoupením člena vlády byla otevřena znovu rozprava (k bodu 49). Ptám se, kdo se do ní případně hlásí. Vidím pana poslance Krause a pak pana poslance Vidíma. Hlásí se pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se jedná o přikázání návrhu zákona do výborů, dovoluji si navrhnout, abychom lhůtu pro projednání zkrátili o 30 dnů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je návrh na zkrácení lhůty. Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám návrh, aby předloha byla vrácena navrhovateli k přepracování. Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji zamítnout tuto předlohu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vrácení k dopracování a zamítnutí. Jenom k vašemu návrhu na zamítnutí řeknu, že je nutné - a já to činím - prohlásit první hlasování o tomtéž za zmatečné, neboť nebylo v souladu s postupem, který stanoví § 90 odst. 7. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který jste nyní podal, nejdřív tedy na vrácení a pak na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Pan poslanec Vlček mě žádá, abych vás v téhle chvíli znovu odhlásil, tak to tedy ještě jednou činím, všechny vás odhlašuji. Prosím, znovu se přihlaste, kdo chcete hlasovat.

Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ještě v této chvíli. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit se závěrečným slovem, ať navrhovatel, nebo zpravodaj. Hlásí se o slovo ministr Sobotka, takže k závěrečnému slovu uděluji slovo panu ministru Sobotkovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP