(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jenom zopakuji, že budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Vidíma - vrátit návrh zákona navrhovateli k dopracování. Pokud tento návrh neprojde, tak bychom hlasovali ještě o návrhu na zamítnutí. Takže prosím, aby všichni zaujali místa ve svých lavicích, ať můžeme hlasovat.

 

Opakuji, první hlasování bude hlasování o vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování nese pořadové číslo 94. Z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 85, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 86, proti 89. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo ještě jiný návrh. Pokud žádný jiný návrh není, tak přistoupíme k hlasování o tomto návrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby se návrh předložil k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 144, proti hlasovali 3, takže tento návrh na přikázání byl přijat.

 

Pak tady zazněl návrh pana poslance Krause na zkrácení lhůty pro jednání o 30 dní. To je další návrh, o kterém budeme hlasovat. (Stanovisko pana ministra: souhlasné, stanovisko zpravodaje: souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 89, proti bylo 70, takže tento návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Ale ještě vyčkáme kontroly tohoto hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

Nikdo nezpochybňuje toto hlasování, takže mi dovolte, abych na závěr konstatoval, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a že lhůta projednání byla zkrácena o 30 dní. Teď snad mohu ukončit projednávání tohoto bodu a požádám pana místopředsedu Filipa, aby se ujal řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat, a to bodem číslo

 

51.
Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 554/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Stanovisko vlády jste všichni obdrželi jako sněmovní tisk 554/1 a žádám nyní paní kolegyni Páralovou, aby se usadila u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení.

Nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel pan poslanec Vladimír Říha a návrh uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, předkládaným návrhem se novelizuje několik zákonů ze sociální oblasti a dále takzvaný doprovodný zákon k zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh zákona lze charakterizovat jako ryze technický, neboť jeho účelem není schválení nových věcných úprav. Smyslem tohoto návrhu zákona je především provedení legislativně technických úprav zákonů, které byly novelizovány zákony přijatými koncem roku 2003. Jedná se o zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o důchodovém pojištění a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V důsledku toho, že některá ustanovení těchto zákonů byla dotčena více novelami, došlo k určitému formálnímu nedostatku, který se týká zejména odkazů na jednotlivá ustanovení a jejich vzájemného souladu. Markantní je to u zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jehož některá ustanovení byla dotčena několika zákony s různou časovou účinností, přičemž dřívější zákon s odloženou účinností nemohl reagovat na pozdější zákon, který však má dřívější účinnost. Aby nedošlo ke zmatkům při provádění výše uvedených zákonů v praxi, je třeba uvést příslušná ustanovení do vzájemného souladu.

Dalším účelem návrhu zákona je upřesnit některé formulace v zájmu racionálního a jednoznačného postupu v praxi. Například v zákoně o důchodovém pojištění při vymezení vedlejší samostatně výdělečné činnosti je mimo jiné použita formulace o nároku na výplatu starobního důchodu. Nárok na výplatu předčasného starobního důchodu u osob samostatně výdělečně činných však závisí na podmínkách účasti těchto osob na důchodovém pojištění, přičemž tyto podmínky závisejí na tom, zda je vyplácen starobní důchod. Z tohoto výkladového kruhu se jako východisko navrhuje vázat určení samostatně výdělečné činnosti jako vedlejší na přiznání starobního důchodu, což je jednoznačné, a také pro osoby samostatně výdělečně činné výhodnější.

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se upřesňují situace, kdy osoba samostatně výdělečně činná platí zálohy na pojistném jako osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a to tak, že v § 13a se úprava z odstavce 8 přesouvá do odstavce 1, kam systematicky patří a formulačně se upravuje.

Uvedené příklady snad dostatečně dokládají legislativně technický charakter zákona. Podrobnější zdůvodnění jednotlivých bodů návrhu zákona je obsaženo ve zvláštní části důvodové zprávy. Navrhované změny jsou potřebné hlavně pro praktické provádění, a usnadní postup jak orgánům sociálního zabezpečení, tak pojištěncům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP