(16.10 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já nemám už co dodat k tomu, co jsem říkal v prvním čtení. Jenom bych vás rád odkázal na usnesení číslo 22 stálé komise pro sdělovací prostředky a usnesení 103 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které jste dostali jako sněmovní tisky, a pokud budou přijaty všechny tyto pozměňovací návrhy, hlavně pozměňovací návrhy, které jsou v usnesení kulturního výboru, pak já nebudu osobně mít s tímto návrhem žádné problémy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi a nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj poslanec Jaroslav Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci se samozřejmě zabýval na svém zasedání zejména evropskými aspekty předloženého návrhu a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, s tím, že zmocnil samozřejmě zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Já k tomu mohu jenom říci, že na zasedání výboru nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy a ani legislativci, ani poslanci nezjistili nic, co by na tomto návrhu nějak zásadně kolidovalo s evropskou judikaturou. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zvěřinovi. Otevírám obecnou rozpravu. Dámy a pánové mám zde dvě přihlášky - od paní poslankyně Fischerové a paní poslankyně Ivany Levé. Pouze ta druhá je přihlášena do obecné rozpravy. Paní poslankyně Fischerová není vůbec přihlášena? Do podrobné? Ano, není to označeno, takže značím si. A nyní uděluji slovo paní poslankyni Levé.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, účelem předloženého vládního návrhu, jak pan ministr připomněl, je zajištění slučitelnosti českého mediálního práva s právem Evropské unie a odstranění dílčích nedostatků. Domnívám se, že je zároveň i příležitostí k přijetí mého pozměňovacího návrhu týkajícího se užívání spisovného jazyka při uvádění zpravodajských a publicistických pořadů. Směrnice Evropské unie o koordinaci předpisů v článku 8 říká, že členské státy mohou v oblasti jazyka stanovit podrobnější a přísnější předpisy, tedy nic nám nebrání v tom, abychom tento paragraf přijali. Jde o provozovatele celoplošného rozhlasového a televizního vysílání.

Jako reakci na svůj pozměňovací návrh jsem do dnešního dne dostala řadu dopisů. Pominu hrubé, anonymní a urážlivé vzkazy. Většinu korespondence totiž tvořily listy od občanů, kteří s úrovní vyjadřování v médiích nejsou spokojeni stejně jako já. Psali mně občané, ale i vysokoškolští pedagogové a všichni žádali totéž: abychom se my, poslanci, zasadili o změnu, abychom dále netolerovali neprofesionalitu a nedbalost. Domnívám se, že i mezi námi zde ve sněmovně je podobných nespokojenců řada, bez ohledu na naši politickou příslušnost.

Při přípravě pozměňovacího návrhu jsem formulovala požadavek kultivovaného jazykového projevu jen směrem k provozovatelům s licencí. Domnívala jsem se, že kodexy České televize a Českého rozhlasu budou pro užívání jazyka dostatečnou normou Ne všichni jsou však stejného názoru. Naopak mnozí chápou můj návrh jako protežování veřejnoprávních médií. Ustoupila jsem a slova "s licencí" ze svého návrhu vypouštím. Tudíž pokud bude paragraf vámi přijat, musí se jím řídit každý celoplošný provozovatel.

Dámy a pánové, nezahajujeme žádné nové národní obrození, jen se snažíme, aby především mladí lidé získali vzor pro vlastní vyjadřování a jednou předali naši mateřštinu svým dětem. Jeden paragraf považuji za to málo, co by každý z nás mohl a měl pro český jazyk udělat Děkuji za pozornost, hlásím se do podrobné rozpravy. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže otevírám podrobnou rozpravu. Pan poslanec Pleva se hlásí do podrobné rozpravy? Chcete využít práva přednosti? Je tomu tak. Takže jako první vystoupí pan poslanec Pleva, druhá bude Táňa Fischerová a třetí bude Ivana Levá.

 

Poslanec Petr Pleva: Předložil bych pozměňovací návrh k tisku 341, který má vyřešit nesoulad především v televizním, ale i rozhlasovém vysílání se zákonem o regulaci reklamy, protože, jak jsem již říkal v rozpravě při prvním čtení, formulace, které jsou v zákoně o regulaci reklamy, by mohly způsob především televizím velké problémy. Proto navrhuji následující pozměňovací návrh.

Bod 1 zní: V § 2 odstavec 1 písmeno l) a m) znějí:

l) Reklamou je jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.

m) Skrytou reklamou je slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace. Taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu.

Za druhé, za dosavadní bod 39 se doplňují nové body 40 a 41, které znějí:

Bod 40. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

§ 66a. Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při regulaci reklamy podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 41. V § 48 se odstavec 7 zrušuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Hovořit bude paní poslankyně Taťána Fischerová, připraví se paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Ráda bych podala alternativní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu stálé komise pro sdělovací prostředky 341/4 a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 341/2.

Za prvé - v bodě 37 se za větu "Podání žaloby má odkladný účinek." doplňují slova: "Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů."

Za druhé - v bodě 38 se za větu "Podání žaloby má odkladný účinek." doplňují slova: "Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů."

Za třetí - v bodě 39 se za větu "Podání žaloby má odkladný účinek." doplňují slova: "Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů."

Dovolte mi krátké odůvodnění. Odložení účinku rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které je navrhováno v pozměňovacích návrzích stálé komise pro sdělovací prostředky a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, má své opodstatnění, protože je v logice dvouinstančního správního rozhodování. V současně platném znění zákona je uložena soudu lhůta 60 dnů pro rozhodnutí v této tzv. druhé instanci. Původní vládní návrh novely zákona vypustil ustanovení odkladného účinku a případný odkladný účinek žaloby na rozhodnutí rady nechával na posouzení soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP