(18.40 hodin)
(pokračuje Recman)

Vím, že jsme toho několikrát použili, že určitý precedens tady je. Tím druhým nekorektním krokem je, že takto rozsáhlý návrh, který tu četl několik desítek minut, bylo korektní předložit nám poslancům a poslankyním do sněmovny v písemné podobě, že bychom ušetřili čas a nervy a mohli bychom projednávat některé další věci. Myslím, že to skutečně bylo zdržování nás poslanců od další práce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi. O slovo se přihlásil ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl pouze poukázat na skutečnost, že v usnesení rozpočtového výboru byl otevřen zákon o dani z příjmů, to znamená, že pozměňovací návrhy, které zde byly načteny, vycházejí ze situace, kdy rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém dochází k novele zákona o dani z příjmů, resp. v příslušném vládním návrhu zákona. Chci říci, že už v minulosti jsme zde byli konfrontováni s podáváním pozměňovacích návrhů, které zde byly přednášeny spatra ve větším rozsahu - chtěl bych třeba poukázat na nedávné projednávání zákona proti praní špinavých peněz, kde jsme rovněž až zde na plénu byli konfrontováni s některými rozsáhlejšími pozměňovacími návrhy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto vysvětlení.

Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

A myslím, že se můžeme pustit do dalšího bodu, kterým je bod číslo

 

24.
Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu
/sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede opět místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové. Návrh zákona o kolektivním investování prošel prvním čtením, byl přikázán k projednávání rozpočtovému výboru, který se návrhem zabýval velmi podrobně. K návrhu zákona bylo shromážděno velké množství pozměňovacích návrhů. Mohu konstatovat, že s většinou těch, se kterými jsem měl možnost se seznámit, budu moci ve třetím čtení při hlasování souhlasit. Jedná se vesměs o návrhy, které buď upřesňují stávající formulaci, nebo doplňují některou povinnost a dolaďují vazbu na jiný zákon. Důležité je, že i po projednání v rozpočtovém výboru základní koncepce zákona zůstává zachována a nedochází k narušení harmonizace zákona s právem Evropských společenství.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Teď dám slovo panu poslanci Martinu Kocourkovi a avizuji, že pak pan poslanec Gongol hodlá přednést návrh na sloučení rozpravy k tomuto bodu a k bodu následujícímu, který se týká návrhu zákona o kolektivním investování.

V tuto chvíli tedy má slovo zpravodaj rozpočtového výboru Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych jako zpravodaj ke sněmovnímu tisku 522, což je zákon o podnikání na kapitálovém trhu, vás seznámil s jednáním rozpočtového výboru z 25. schůze ze dne 10. února 2004, kdy rozpočtový výbor přijal usnesení č. 329, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, tisk 522, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme uvedeny v tisku 522/1, a proto nepovažuji za nutné je předčítat.

Co se týká jednání rozpočtového výboru na toto téma, na dokreslení složitosti této věci bych chtěl říci, že rozpočtovým výborem bylo projednáváno 209 pozměňovacích návrhů, z toho 148 věcných a 61 legislativně technických. Jednalo se globální průřezové zpřesnění daného návrhu, dále o definice finančních institucí, přechodných období, o otázku povinného ratingu, dále o způsob stanovení výše nákladů při poskytování informací, převod evidence ze Střediska cenných papírů na centrální depozitář, definice zákaznického majetku a hodnoty majetku pro výpočet příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry atd. Další návrhy směřovaly ke zpřesnění, vymezení a činnosti budoucího centrálního depozitáře. Z těchto 209 pozměňovacích návrhů rozpočtový výbor schválil 152, z toho bylo 42 legislativně technických a 110 věcných.

Tolik tedy na úvod moje zpravodajská zpráva.

Chtěl bych ještě avizovat, že v podrobné rozpravě podám další dva dodatečné pozměňovací návrhy týkající se drobných úprav režimu veřejné nabídky pro investiční cenné papíry.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi, který je zpravodajem výboru rozpočtového. A nyní myslím, že je příležitost pro pana poslance Gongola a jeho návrh na sloučení rozpravy s následujícím bodem.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, pane místopředsedo. Chtěl jsem navrhnout, abychom společnou rozpravou obecnou se dotkli obou dvou bodů, to znamená bodu 24 a 25, protože bod 24 hovoří o kapitálovém trhu a bod 25 hovoří o podnikání na kapitálovém trhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumíme. Já vás v tuto chvíli odhlásím, poprosím o novou registraci a lehce zazvoním, protože se domnívám, že sloučení rozpravy nemusí být problémem pro sněmovnu, zvláště když navrhovatel i zpravodaj jsou pro oba body stejní.

Jsme tedy usnášeníschopní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo chce, aby byla sloučena rozprava, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 ze 104 přihlášených bylo pro 45, proti 3. Tento návrh tedy nebyl schválen.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu sólo. Zvu k řečništi pana poslance Gongola, který se přihlásil písemně v otevřené obecné rozpravě k tomuto bodu.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v úvodu bych chtěl říci, že náš kapitálový trh stále neplní své hlavní funkce a jeho role v podpoře a rozvoji investic a investování není využívána. To konstatuji já, ale je to i obsahem Zprávy o kapitálovém trhu za rok 2002. K tomu dodávám, že je ještě objektem tunelování, na což doplácíme všichni, samozřejmě mimo tuneláře, kteří z toho mají obrovské zisky. Zajišťovací fond peníze nemá, a tak to opět zaplatí stát, a tím samozřejmě my všichni daňoví poplatníci.

I důvodová zpráva k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu se zmiňuje o tom, že současná právní úprava, obsažená zejména v zákoně o cenných papírech, je nesourodá, nevyhovující, těžko srozumitelná a koncepčně neujasněná. Dalo by se tedy předpokládat, že vládní návrh bude v maximálně možné míře tyto nedostatky eliminovat. Vlastní výsledek, tedy předložený vládní návrh, se s tím podle mého názoru nevyrovnal a řada jeho ustanovení je jen těžko srozumitelná. Jejich aplikace bez dodatečné úpravy by v praktické činnosti kapitálového trhu znamenala vyvolání chaosu a jeho kolaps, jak vyplývá z mých dalších připomínek.

Nepřesnost začíná již v samotném vymezení pojmu, kde mezi profesionálními investory je uveden stát nebo stát-federace, nicméně již chybí možnost být investorem pro ty subjekty s právní subjektivitou, které nemají oficiální označení "stát", ale mají tu smůlu, že jsou součástí země s jiným státním zřízením než federativním, např. kantony v rámci konfederace, spolkové země v rámci spolkových republik, svobodná města apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP