(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Vidím, připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, nejprve jedna spíše technologická připomínka, i když má samozřejmě věcnou podstatu. Pod navrhovateli tohoto tisku jsou dále uvedeni i poslanci Langer a Vidím, leč tomu tak není. My jsme hned v prvém čtení oznámili, že nejsme spolunavrhovateli. Tolik spíš organizační poznámka.

Pan kolega Vymětal mně svým prvním návrhem vzal vítr z plachet. I já chci navrhnout a chci se připojit k tomu pozměňovacímu návrhu vypuštění bodů 1, 9, 10 a 11, protože shromáždění hlasování zákonů ve třetím čtení do těchto hlasovacích bloků považuji za krajně škodlivé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní se slova ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř a je posledním dosud - ano, ještě pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Předkládám pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 418, a to vložením nového bodu, který zní:

V § 89 se slovo deset nahrazuje slovem patnáct.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, předkládám druhou variantu, že v tomto paragrafu se slovo deset nahrazuje slovem dvanáct.

Cílem je, aby návrh zákona, který je předkládán Poslanecké sněmovně se stanoviskem vlády, bylo-li předloženo včas, se doručí poslancům a poslaneckým klubům nejméně 15, resp. 12 dnů před schůzí Poslanecké sněmovny, na které má dojít k jeho prvému čtení. Tento pozměňovací návrh je určitou reakcí na jakýsi legislativní nápor, který každý z nás zažívá poslední dobou velmi intenzivně. Každá schůze trvá minimálně tři týdny a má většinou více jak 180 bodů. Nevím, jestli jste se nad tím zamysleli, ale čísla sněmovních tisků se už relativně blíží číslovce 600, stejně jako 600 dnů má asi náš dosavadní poslanecký mandát. Tedy, dámy a pánové, včetně sobot, nedělí, svátků a parlamentních prázdnin nám je předkládán sněmovní tisk každý den. Poslanecká sněmovna se tak podle mého názoru stává jakýmsi výrobním pásem na hladký průběh legislativních nápadů jak vládních, našich poslaneckých, senátních i krajských. Řekl bych, že hlavně vláda dokonale využívá toho, že nám ten hlavní finální balík zákonů předkládá poté, co je schválí na poslední schůzi, v poslední termín, a nám pak tento balík velmi obsažných sněmovních tisků je předkládán těsně před projednáváním v prvém čtení.

Posouzení před prvním čtením je podle mého názoru tím nejdůležitějším, neboť jen několik dní má na to posouzení jak zpravodaj, tak i ostatní členové Poslanecké sněmovny. Tento můj návrh by se měl pokusit tuto situaci mírně upravit.

Domáhám se tedy, vážení kolegové, jakési solidarity vás, vládních poslanců, s poslanci opozičními, kteří nemají k tomu posouzení tak výkonný aparát exekutivy. Desetidenní lhůta znamená také, že rozdávání tisků nám je prováděno de facto v takzvaném poslaneckém týdnu. A pokud by nebyla přijata varianta pozměňovacího návrhu č. 1, pokusím se toto vyřešit aspoň ve variantě č. 2, že by nám tyto sněmovní tisky byly předkládány tedy alespoň ve výborovém týdnu.

Tímto se, dámy a pánové, domáhám solidarity vás, pražských a středočeských poslanců, s poslanci námi, přespolními, kteří v rámci poslaneckého týdne tady do Prahy nejezdí.

Děkuji vám za podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Slova se ujme pan poslanec Václav Exner. Připraví se pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové. Můj pozměňovací návrh je spíše formální. Jde o to, že v odst. 6 § 111, týkajícím se ústní interpelace, ve větě druhé jsou v současné době navrženy na přednesení odpovědi na ústní interpelaci členem vlády 4 minuty a v pozměňovacím návrhu 5 minut a na přednesení doplňující odpovědi 1 minuta a v pozměňovacím návrhu 2 minuty. Tyto věci jsou ale v různých kombinacích. Já jenom navrhuji, aby se při hlasování nejdříve orientačně hlasovalo o té první části ve variantě 4 nebo 5 minut, a pak nezávisle na tom v té druhé části o variantě 1 nebo 2 minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Slovo má pan poslanec Eduard Vávra, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji, pane předsedající. Můj pozměňovací návrh je shodný s pozměňovacím návrhem, který jsem načetl při projednávání sněmovního tisku č. 387. Navrhuji ho zařadit jako novou část do právě projednávaného sněmovního tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi, a protože nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a také končím druhé čtení tohoto návrhu.

Ještě předtím, než vyhlásím polední přestávku, pan předseda Poslanecké sněmovny má zájem o závěrečné slovo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom k tomu jednacímu řádu, pokud připoutám vaši pozornost, bych chtěl reagovat i dílem na to, co tady zaznělo v rozpravě před chvílí. Já jsem přesvědčen, že žádná podoba jednacího řádu neučiní nějakou opozici lepší nebo horší, stejně jako koaliční vláda ani v budoucnosti se nestane lepší nebo horší díky jednacímu řádu. Jsme přesvědčen, že to, co předkládáme jako novelu, na které jsme se dohodli, jde spíš o to, aby obě ty složky tady mohly lépe plnit svou funkci.

Myslím si ale jednu věc - že ty práce na jednacím řádu budou muset pokračovat především proto, protože sněmovna je dneska ve zvláštním režimu, kdy je přetížena, a to je také něco, co žádný jednací řád nevyřeší. Domnívám se, že se to dneska dá částečně pochopit tím, že 1. května vstupujeme do Evropské unie a dokončujeme harmonizaci legislativy. Na druhé straně bych chtěl upozornit, že řada členských států Evropské unie má harmonogram práce sněmovny odlišný, než máme dnes my. Je tam daleko běžnější ten systém práce, ve kterém se během každého týdne sejde sněmovna, pracují výbory, jsou poslanci jeden den v regionech apod. Já dneska mám takové tušení, že tento způsob práce je pro státy, které jsou v Evropské unii a komunikují s Evropským parlamentem, operativnější, akčnější než ten náš systém těch týdnů výborových, sněmovních apod.

Takže si myslím, že členství v Evropské unii nám samo bude pravděpodobně naznačovat pohyb, kterým bychom se měli ubírat při práci na jednacím řádu, a není to proto, abychom pomáhali opozici nebo koalici, ale je to prostě proto, aby ta sněmovna byla efektivní a funkční. Na druhé straně si nemyslím, že bychom měli dělat revoluční změny, protože sněmovna ze své povahy je v tomto konzervativní orgán, a já věřím, že společně všechny politické strany dospějeme třeba i k základnějším změnám, které si vynutí život. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Ukončil jsem projednávání bodu č. 40, což byla novela o jednacím řádu. Děkuji panu předsedovi, děkuji panu zpravodaji i zpravodajům jednotlivých výborů.

Schůzi přerušuji na polední přestávku, která bude trvat do 14 hodin. Podle schváleného pořadu schůze zahájíme odpolední jednání pevně zařazeným bodem, to je bodem č. 167 - vyslání jednotky Armády České republiky do Afghánistánu, sněmovní tisk 565. Úvodní slovo budou mít páni ministři Kostelka a Cyril Svoboda. Zpravodajem tisku je pan poslanec Miloš Titz.

Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP