(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem pořadu. Vítám členy vlády, místopředsedu vlády a pana ministra spravedlnosti a zvu k mikrofonu prvního interpelujícího - pana poslance Jaromíra Kohlíčka, který se bude tázat ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení páni ministři, vážení kolegové, dne 25. září loňského roku jsem pana ministra na základě podnětu, který i vám předali 1. září 2003 odboráři Železáren Chomutov, interpeloval ve věci podezření z porušování zákonů JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem. Ve své odpovědi jste mimo jiné uvedl: "Řízení probíhá naprosto standardně." - "Spis má své konkrétní číslo a samozřejmě, že tak jak trestní řád předpokládá, tato věc je dozorována příslušným státním zástupcem." - "Pokud jde o současný stav, probíhá, jak už jsem řekl, prověřování podle trestního řádu v souladu s § 158 s tím, že je prováděno prověřování v poměrně těsné součinnosti s Finančním úřadem v Chomutově a nebylo do současné doby skončeno, s tím, že se dále posuneme podle mého názoru až po Novém roce." Dosti ale citátů.

Za prvé: Jaký je výsledek vyšetřování činnosti JUDr. Zemka celorepublikovým útvarem policie? Mimochodem, pracovníci železáren nedostali v tomto měsíci zatím mzdy.

Vážený pane ministře, souhlasím s vámi, že v případě JUDr. Zemka se jedná o složitou hospodářskou trestnou činnost. Bohužel v dosud prováděných vyšetřováních je u řady z nich lakonický závěr "odloženo". Tento závěr a vaše ujištění v odpovědi na minulou interpelaci, že řízení probíhá zcela standardně, mě inspiroval k další otázce: Je standardní, že za půl roku po podání podnětu nebyl příslušným vyšetřovatelem kontaktován oznamovatel, v tomto případě odbory Železáren Chomutov? Nebo je podání oznamovatele natolik jednoznačné, že nebylo třeba žádného dalšího upřesnění a vyjasnění? A pokud je podání natolik jednoznačné, co republikový útvar policie v současné době vyšetřuje?

V každém případě, kdyby vyšetřovatelé odboráře kontaktovali, dozvěděli by se další podrobnosti o hospodářské činnosti JUDr. Zemka, získali by například popis, jakým způsobem lze za účinné spolupráce České konsolidační agentury odkoupit své vlastní dluhy za zlomek jejich nominální hodnoty, i jiné zajímavosti.

Takže na závěr ještě jednu otázku: V případě, že při další mimořádné události způsobené činností JUDr. Zemka v některém z jím "řízených" podniků poteče krev, neulpí tato krev i na vašich rukou?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dost. To bylo poslední slovo, pane interpelující poslanče Kohlíčku. Odpoví vám pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně - pardon, žádná tady není, dámy, páni poslanci, já se přiznám, že mě trošku mrzí ten závěr interpelace pana poslance Kohlíčka, protože to už je podle mého názoru politikaření s věcí, s kterou se těžko dá politikařit. Protože spekulovat o tom, na čích rukou ulpí jaká krev, to si myslím, že do tohoto tématu opravdu nepatří.

Pokud jde o samotné prošetřování, prověřuje se v tuto chvíli Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování expozitury Ústí nad Labem činnost, která tady byla, jestli tomu dobře rozumím, panem poslancem Kohlíčkem popsána. Je tam podezření z trestných činů zkrácení daně, poplatků a povinné podobné platby, dále porušování povinností při správě cizího majetku, dále zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Ten proces je, tak jak zákon ukládá a předpokládá, dozorován státním zástupcem - a já si myslím, že by bylo dobře, aby už alespoň poslanci pochopili, že ministr vnitra ze zákona nesmí jakkoli zasahovat do trestního řízení. Ta doba, kdy někdo z politiků řekl, že ten či onen bude "odstíhán" a zavřen, je pryč, a je dobře, že je pryč, a takto to prostě nefunguje. Ministr vnitra řídí policii, vytváří podmínky pro to, aby policie mohla konat, ale ze zákona, z trestního řádu je policie, respektive ten, kdo vede vyšetřování, procesně nezávislý. Stejně tak státní zástupce je stejně nezávislý na vůli například zde přítomného ministra spravedlnosti z hlediska procesních úkonů. Stejně tak soud nemůže být nikým vázán při svém rozhodování o vině či nevině.

Takže já zásadně odmítám tady jednat pod nějakým politickým tlakem. Je to samozřejmě velmi populární říkat "ten či onen by měl být zavřen"; nepochybně lidé, kteří pracují v železárnách, mají problémy, možná by to rádi viděli. Ten, kdo takovéto řeči pronáší, může se v očích některých z těch lidí zdát jako hrdina, ale v každém případě mě vyzýváte k tomu, abych spáchal trestný čin, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče. Prostě ministr vnitra nesmí zasahovat do trestního řízení a do procesních úkonů.

Takže já mohu v tuto chvíli pouze říci to, co jsem řekl. Ta věc je v tuto chvíli stále prověřována, aspoň podle informací, které mám já z 11. února. Já nemohu samozřejmě předjímat meritorní rozhodnutí v této věci, jestli bude věc odložena, jestli bude zahájeno trestní stíhání nebo jestli bude zvolen nějaký jiný postup, který trestní řád předpokládá. Podle předběžných informací, které mám, hovoříme o podání Finančního úřadu v Chomutově, který inicioval probíhající trestní řízení, tak ta věc není skončena v tuto chvíli z toho důvodu, že ještě nebyla finančním úřadem policii dodána konečná zpráva. Protože pokud vím a pamatuji si z té minulé interpelace, bylo zapotřebí z finančního úřadu dostat určité informace, které se týkají hospodaření, respektive účetnictví té konkrétní právnické osoby. Toto doposud policie neobdržela, alespoň s datem do 11. 2., dle poslední zprávy, kterou mám já, a z tohoto důvodu nemohlo zatím být ještě meritorně rozhodnuto.

Jiná otázka je to, co tady pan poslanec Kohlíček vznesl, a to si myslím, že je určitě věc, kterou si odsud odnesu jako poznatek a budu se tím zabývat, a to je, jestli tam nebyla ještě jiná trestní oznámení, s kterými nebylo nakládáno tak, jak by nakládáno mělo být.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP