(18.00 hodin)
(pokračuje Čermák)

Nemá nárok na to, aby on si ho vzal jako substitučního nebo přidruženého advokáta, takže mnohým také nezbývá nic jiného než zkusit na volné noze štěstí, a trh právních služeb je také obsazen, stejně jako už je obsazen, chceme-li, trh práce v oblasti výkonu soudcovských funkcí.

Myslím, že toto je podstata odpovědi. Totéž mutatis mutandis platí ovšem pro státní zástupce, s nimiž hodláme obdobným způsobem postupovat. Pro příští léta, pokud nezvýšíme počet soudců ve vládě a nedostaneme vyšší prostředky, můžeme počítat jen s těmi místy, která se uvolní odchodem dosavadních soudců v 70 letech do důchodu, někteří dřív z nejrůznějších důvodů, ženy se třeba stěhují, berou si jiná zaměstnání. Ale těchto uvolněných míst bude strašlivě málo. V příštích třech letech do důchodu má odejít tuším 47 soudců, což je vidět, že zase neuvolní tolik míst, jak bylo zapotřebí. Jít cestou zvyšování počtu soudců v tuto chvíli by mohlo vést k tomu, že se odstraní nedodělky, ale ti soudci 40 let jako neodvolatelní zůstanou v resortu a budou nevytíženi. To je cesta podle mě do pekla, to je cesta v tržním hospodářství určitě do pekla.

Ono potom těch řešení samozřejmě moc není. To, co jsme zvolili, a museli jsme to zvolit rychle, zcela odpovídá standardním poměrům v evropských zemích a nejsem si jist, že od toho můžeme ustoupit. Jsem si jist, že od toho v tuto chvíli bez dodatečných rozpočtových nároků, které já bych nevěděl, upřímně řečeno, jak odůvodnit, jak tyto požadavky těch soudních čekatelů uspokojit.

Tolik pro tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Příležitost pro pana poslance Pospíšila v délce 60 sekund.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Pane ministře, já v 60 sekundách nemohu reagovat na všechny vaše podněty. Řeknu pouze všeobecně, že mě vaše odpověď neuspokojila. Konstatuji obecnou tezi, že soudců je objektivní nedostatek, a dokud neproběhne reforma soudnictví, tak ten nedostatek žádným způsobem nezhojíte. A můžete hovořit o nedostatku financí a jiným způsobem zakrývat onen nedostatek, ale ten tu zkrátka je.

Na závěr řeknu pouze jednu věc, že jste podle mého názoru nerozptýlil obavy budoucích soudců, justičních čekatelů, nerozptýlil jste obavy mladých perspektivních lidí, které česká justice bohužel bude potřebovat zvláště při vstupu do Evropské unie, a pokud oni odejdou, což bude přirozený proces české justice, a odejdou do oné advokacie, o které jste se zmiňoval, bude to bohužel na škodu české justice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Pan ministr, chce-li, může se ještě ujmout slova. Je tomu tak, má příležitost.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Obavy kohokoli nelze v systému liberálně demokratického státu moc rozptylovat. Každý je odpovědný sám za sebe a já nejsem schopen obavy někoho o jeho vlastní budoucí určení rozptýlit.

O počtech soudců jsem mluvil také. Co se míní reformou soudnictví, zcela přesně nevím a nevím, jak jakákoli reforma bude schopna čelit tomu, aby tady za 10 let v této zemi, nebo za 20 let, nebyl přebytek soudců. To nevím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou je interpelace pana poslance Jaromíra Kohlíčka na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse. Pokud mě pan ministr Gross slyší, upozorňuji ho, že přišla jeho chvíle, aby mohl vyslechnout interpelaci pana poslance. Prosím, pane poslanče, pusťte se do toho.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milí kolegové. Vážený pane ministře, nespěchejte, je dost času, máte ještě dvě minuty na odpověď.

Vymáhatelnost práva je jedním z problematických bodů přípravy České republiky na vstup do Evropské unie. Bez nároku na to, abych byl považován za vševědoucího, chtěl bych konstatovat, že je to zvláštní, ale v této souvislosti se ne vždy daří zlepšovat podmínky pro práci těch, kteří mají vymáhatelnost práva zajistit. Jedním z opatření, která mají negativní vliv, je stanovení místa trvalého bydliště občana na obecním úřadě. To už je jedno, z jakého důvodu, jestli proto, že příslušný dům je zbořen, nebo ten člověk vlivem nějakých dalších okolností je bez trvalého bydliště. K tomu směřuje i moje interpelace ve věci trvalého bydliště na obecním úřadě. Klasickým případem, kdy je takovéto umístění pro občana výhodné, je možnost výběru sociálních dávek. Má nějaké místo, kam si pro ně může dojít, já to vcelku chápu. Pokud ovšem půjde o možnost získání dlužných částek od občana s takovýmto bydlištěm, potom je předpověď vymáhatelnosti velmi špatná.

Věřím, že jste si vědom této věci, a žádám vás o sdělení, za prvé - jakým metodickým postupem se řídit např. při vymáhání dlužného jízdného nebo dalších takových dluhů od takovýchto občanů, a za druhé - nevadí v daném případě, že obecní úřad zpravidla není kolaudován pro takovéto účely a daný občan se zde vyskytuje jen v případě jeho osobního zájmu? Jak tedy zajistit vymáhatelnost práva?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otázky zazněly, příležitost k odpovědi má pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, páni poslanci, dámy a pánové, k těm dvěma položeným otázkám mohu říci asi následující věci.

Otázka, jakým metodickým postupem se řídit např. při vymáhání dlužného jízdného od občanů, o kterých hovořil pan kolega Kohlíček, musím k tomu za prvé říci, že já nejsem oprávněn k tomu dávat jakoukoli metodiku, takže bych tady nehovořil o metodických pokynech, ale lze samozřejmě hovořit o stávajících právních nástrojích, které jsou k dispozici, čímž neříkám, že s nimi nejsou spojeny problémy, nicméně poté, co došlo k některým změnám např. v oblasti exekučního řízení, tak myslím, že přece jen už z hlediska vymáhatelnosti práva vůči dlužníkům např. Dopravních podniků nebo Českých drah apod., tak ty postupy už jsou dnes efektivnější. Na druhé straně samozřejmě ty právní předpisy s sebou nesou některé jiné problémy, jichž jsme byli svědky v médiích, kdy došlo v několika případech k určitým omylům.

Nicméně metodické postupy a metodické pokyny, jak o nich byla řeč, já vydávat nemohu a jediné, co zbývá, je samozřejmě řídit se právními předpisy v této oblasti, které jsou, a znovu říkám, pokud bych měl dát nějakou radu, tak myslím, že oblast exekučního řízení přece jen je dnes v České republice mnohem pružnější, než byla před pěti, sedmi, deseti lety.

Pokud jde o druhou otázku, zda nevadí v daném případě, že obecní úřad zpravidla není kolaudován pro bytové účely a daný občan se zde vyskytuje jen v případě jeho osobního zájmu, k tomu musím říci následující věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP