(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo ministryně zdravotnictví Marie Součková a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Vladimír Říha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 444/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Dávám slovo paní ministryni zdravotnictví. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, právě navržená úprava, kterou se provádí změna návrhu zákona č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a zákona č. 280/92 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, představuje velmi důležitou etapu v rámci koncepčních změn celého zdravotnictví. A protože ve druhém čtení přišly velmi zajímavé pozměňovací návrhy a v některých jsou technické chyby, dokonce i v takovém návrhu, který předkládá pan poslanec Cabrnoch, kde si myslím, že se spletl při přepise, kdy určitě chtěl říci organizační řád, nikoli organizační výbor pojišťovny, tak se domnívám, že by bylo dobré, abychom tyto chyby opravili a vrátili k projednávání ještě do druhého čtení a vedli diskusi na některé téma, které se objevilo v rámci pozměňovacích návrhů a které si skutečně zaslouží ještě jednou všeobecnější diskusi.

Čili předkládám tento návrh, jestli by bylo možné vrátit zákon ještě k projednávání do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně zdravotnictví Marie Součková předkládá procedurální návrh jménem vlády na vrácení zákona do druhého čtení. S faktickou připomínkou pan kolega Karel Vymětal. Já jsem zatím pouze konstatoval, pane kolego, já jsem ještě v obecné rozpravě nedal nikomu jinému slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já jen procedurálně bych chtěl upozornit paní ministryni, že takový návrh nemůže dávat, není poslankyně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to vím, ale konstatoval jsem. Prosím, pan kolega Říha jako zpravodaj.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, abychom zkrátili projednávání tohoto bodu, jako zpravodaj k tisku 444 navrhuji z důvodů, které už v úvodní řeči řekla paní ministryně, vrácení tohoto tisku do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli někdo další má zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení. Není tomu tak.

Fakticky ještě Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nevím, ale myslím si, že pan zpravodaj měl zájem navrhnout opakování druhého čtení. Pokud je to tak, tak by to měl možná potvrdit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Věřím tomu, že to tak bylo, tak jsem to i pochopil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Říha: Děkuji panu poslanci Vymětalovi za legislativní upřesnění. Navrhuji tedy opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Předpokládám, že paní navrhovatelka nemá zájem, pan zpravodaj se vyjádřil.

Přikročíme k hlasování o tomto návrhu, ale nejdříve vás odhlásím a požádám vás všechny o novou registraci.

 

Věřím, že všichni, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, se vyjádří k návrhu na opakování druhého čtení v hlasování pořadové číslo 498, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 498 z přítomných 104 pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

U tohoto vládního návrhu jsme rozhodli o opakování druhého čtení.

 

Budu pokračovat v projednávání 27. schůze, pokud nebudu mít námitku z pléna, a to bude bodem 108 a 109. To jsou věci, které se týkají celního zákona a souvisejících zákonů, abychom alespoň jeden balík dokončili. Potom bychom začali projednávat 28. schůzi.

 

Bodem 108 je

 

108.
Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 505/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru Miroslav Svoboda. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 505/3.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Dívám se a ani z místa nevidím žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím. Ptám se, jestli pan navrhovatel nebo pan zpravodaj mají zájem? Nemají. Pan poslanec Hojdar jako zpravodaj hospodářského výboru má zájem o závěrečné slovo? Nemá.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ptám se pana zpravodaje, jaký navrhuje postup v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh způsobu hlasování k tisku 505. Nejdříve bychom hlasovali o kontroverzních bodech. Došlo k tomu, že podobné body načetl zástupce hospodářského výboru i zástupce rozpočtového výboru, a proto je potřeba odsouhlasit jednu variantu. Konkrétně se musíme rozhodnout mezi body A a B. Nejprve budeme hlasovat o bodu A1 a A2. Pokud budou odhlasovány, tak B je nehlasovatelné. Samozřejmě potom bychom hlasovali o dalších pozměňovacích návrzích, tak jak jsou v tisku označeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhrady proti navrženému postupu, který řekl zpravodaj? Není tomu tak.

 

Tuto proceduru dám schválit v hlasování pořadové číslo 499, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí takové procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 499 z přítomných 105 pro 93, proti nikdo. Postup při hlasování byl schválen.

 

Pane zpravodaji máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. Dávám návrh, abychom rozhodli, zda souhlasíme s pozměňovacím návrhem pod označením A1 a A2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 500 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 500 z přítomných 107 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Omlouvám se, že jsem nedal prostor zpravodaji a ministr financí, aby řekli svá stanoviska. Polepším se. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Nyní si dovolím říci, abych zrychlil proces, že ke všem pozměňovacím návrhům je z mé strany kladné stanovisko.

Nyní bych dal rád hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením C1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Já mám rovněž ke všem návrhům, které zbývají k hlasování, kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže C1. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 501 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám

V hlasování pořadové číslo 501 z přítomných 107 pro 99 proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Nyní bych poprosil váženou sněmovnu, aby rozhodla o pozměňovacím návrhu pod označením C2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP