(18.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 545. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 158 hlasujících bylo pro 104, nikdo proti. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu předsedovi vlády, panu zpravodaji za jejich činnost a končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

115.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
/sněmovní tisk 521/ - třetí čtení

 

Tento zákon navrhuje předseda vlády Vladimír Špidla, zpravodajem je zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 521/2.

Mohu otevřít rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve načetl legislativně technickou úpravu k bodu 16 v usnesení hospodářského výboru, kde se nám podařilo bod uvést ve velmi nepřesném znění. Správně bod 16 zní:

Bod 16. Návětí bodu 52 nově zní:

A dále pokračuje text, který tam byl, to znamená: "V § 22 odst. 6 věta první včetně poznámky pod čarou číslo 17, zní:".

Děkuji za pochopení. A nyní mi dovolte, abych podal návrh na opakování druhého čtení a krátce jej odůvodnil.

Připomenu, že vládní návrh zákona zavádí mimo jiné i velmi problematický institut tzv. šetření i v jiných prostorách než v obchodních. Proto jsem jako zpravodaj hospodářského výboru navrhl při prvním čtení přikázat tento zákon ústavně právnímu výboru. Pan premiér byl proti tomuto přikázání, koaliční poslanci svého premiéra podrželi, a tak se nyní nacházíme v nezáviděníhodné situaci. Otázek kolem šetření v jiných prostorách než obchodních po projednávání v hospodářském výboru neubylo, ale naopak je jich více a jsou velmi závažné.

Snad nejzávažnější je otázka, zda porušení hospodářské soutěže je trestný čin. Byli jsme ujištěni zástupcem navrhovatele, že určitě trestným činem není. Tím se ale nabízí zcela automaticky otázka, zda je to tedy dostačující důvod k prolomení nedotknutelnosti obydlí zaručeného Listinou základních práv a svobod. Obávám se, že nikoliv, a skončí-li tato novela u Ústavního soudu, kdož ví, jak to se šetřením i v jiných prostorách než obchodních dopadne. Asi špatně.

Další velmi problematickou skutečností je naivní představa, že lze tuto domovní prohlídku, která domovní prohlídkou současně je i není, provádět bez přítomnosti Policie České republiky. K jakým excesům při vlámání se do soukromého bytu může dojít, si autoři zřejmě nepřipouštějí. Přitom o přátelskou návštěvu se nepochybně nejedná a odpor vlastníka domu či bytu lze s jistotou předpokládat.

Jako další velmi závažný negativní aspekt institutu šetření v jiných než obchodních prostorách vidím v naprosto falešné argumentaci navrhovatele, že je třeba omezit osobní svobodu, aby se tím posílila svoboda podnikání. Podle tohoto myšlenkového schématu, dotaženo ad absurdum, by se z lidí žijících v tuhém policejním státě stali samí podnikatelé. Čtyřicet dva let života ve státě s komunistickým režimem by nás mělo přesvědčit, že to pravda nebyla a ani nebude, a to bez ohledu na to, co si o tom myslí bruselští úředníci, kteří evidentně trpí absencí podobné životní zkušenosti.

Jednoduše řečeno - je-li porušení pravidel hospodářské soutěže trestným činem, pak by mělo být co nejvíce postupováno standardním způsobem, a nikoliv jakousi třetí a mlhavou bruselskou cestou. Není-li porušení pravidel hospodářské soutěže trestným činem, pak neobtěžujme naše občany! Mají toho od vlády sociální demokracie naloženo už bez toho dost.

Dámy a pánové, podle mého názoru hospodářský výbor nedokázal odpovědět na tyto velmi důležité otázky. Proto podle § 95 odst. 2 podávám návrh na opakování druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Bude-li návrh na opakování druhého čtení přijat, pak jsem připraven navrhnout přikázání tisku 521 k projednání ústavně právnímu výboru. Nebude-li návrh přijat, doporučuji sněmovně, aby návrh nepodpořila. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu končím a přistoupíme ve smyslu jednacího řádu k hlasování o návrhu poslance Plachého, který v rozpravě ve třetím čtení podal návrh na opakování druhého čtení.

Pan poslanec Plachý si přeje, abych vás odhlásil, nemohu mu odolat, takže prosím o novou registraci.

 

Takže kdo souhlasí s návrhem pana poslance Plachého na opakování druhého čtení? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 546. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 157 hlasujících bylo pro 62, proti 69, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Jsme tedy ve třetím čtení v situaci, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Vaše doporučení, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, pak naše procedura bude velmi snadná. Navrhuji hlasovat o usnesení hospodářského výboru pod písmenem A jako o celku a následně o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pokud by někdo z vás chtěl, aby se o některém bodu pod písmenem A hlasovalo samostatně, má příležitost k tomu, aby nám to sdělil. Pokud ne, budeme hlasovat podle doporučení pana zpravodaje o písmenu A jako o celku.

Názor pana předsedy vlády? (Předseda vlády souhlasí, zpravodaj doporučuje).

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 547. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 121, proti 5, takže tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP