(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Můžeme hlasovat o závěrečném usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 521, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 548. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 85, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Třetí čtení této předlohy jsme ukončili. Děkuji panu ministerskému předsedovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je

 

116.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

 

Z pověření vlády ve třetím čtení bude tento návrh obhajovat ministr spravedlnosti Karel Čermák, kterého tady vítám. Zpravodajkou je předsedkyně ústavně právního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 424/2.

Mohu otevřít rozpravu. Vidím, že o slovo se přihlásil pan ministr Karel Čermák. Rád mu ho uděluji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, návrh zákona prošel jednáním v ústavně právním výboru, který schválil některé pozměňovací návrhy, s jejichž převážnou většinou bude i předkladatel souhlasit.

Jenom bych se chtěl stručně vyjádřit k návrhu na vypuštění bodu č. 1 novely, který se týká požadavku na sledování bankovních operací. Zde jde o povinnost, která vyplývá z článku 3 Dodatkového protokolu k Úmluvě Evropské unie o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních. Česká republika je povinna k tomuto dodatkovému protokolu přistoupit. Stanoví se v tomto protokolu, že každý členský stát přijme opatření nutná k tomu, aby bylo možno na žádost jiného členského státu sledovat bankovní operace prováděné během určeného období v souvislosti s jedním nebo několika bankovními účty. To je tedy důvod, proč předkladatel bude trvat na tom, aby novelizační bod č. 1 zůstal zachován.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru spravedlnosti Karlu Čermákovi. Další přihlášky do rozpravy? Z místa se hlásí paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za prvé vyjádřila poděkování panu ministru za to, že se vyjádřil k tomuto bodu, pro jehož vypuštění napřed se vyjádřil na jednání ústavně právního výboru, a posléze trvá na tom, stejně jako hlasovali vládní poslanci na výboru - proti jeho vypuštění.

Ráda bych tady, dovolíte-li, podala jeden legislativně technický pozměňovací návrh, a to na základě doporučení legislativního odboru. Navrhuji v části první článek 1 vypustit bod 2. Je to pozměňovací návrh legislativně technického charakteru, který souvisí s podáním návrhu na vypuštění bodu 1 v části první článku 1, o němž se právě zmiňoval pan ministr. V případě, že bychom svým hlasováním tento bod vypustili, je zapotřebí vypustit ještě navazující bod 2, protože bez toho by samotné vypuštění nedávalo smysl a působilo by výkladové a další potíže.

Bude-li vypuštěn bod 1, je třeba tedy vypustit i bod 2. Bodem 1 se do § 8 vkládá nový odst. 3 a dosavadní odst. 3 až 5 se označují jako odst. 4 až 6. Důsledkem přečíslování odstavců v § 8 je nezbytnost změny v § 8 odst. 6, dosud odst. 5, v němž je třeba nahradit slova ustanovení odst. 1 až 4. To prosím už nejsou načítané legislativně technické změny, to je pouze odůvodnění návrhu na vypuštění dalšího novelizačního bodu č. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. - Omlouvám se. Rozprava ještě neskončila. V rámci rozpravy hovoří paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Pane místopředsedo, prosím sněmovnu, aby vzala na vědomí, že o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B2, který máte v tisku 424/2, že o tomto návrhu budeme hlasovat ve znění, které je uvedeno kurzívou. Je to oprava legislativně technické chyby. Jedná se o stranu 3 tisku 424/2. Říkám to proto, že pokud by někdo trval na přečtení tohoto textu, samozřejmě mu vyhovím. Ale nepovažuji to v tuto chvíli za užitečné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nikdo nemá takové přání? Je to na vás, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Jestli dovolíte, navrhnu proceduru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku, jak jsem uvedla. Jsou rozděleny do čtyř bloků písmen A až D. Hlasovali bychom v pořadí těchto písmen. Můžeme hlasovat, pokud nebude vznesen jiný návrh, o těchto písmenech v celku s výjimkou bodu A2, kde na přání navrhovatele, pana ministra spravedlnosti, bychom hlasovali odděleně, jednak o odst. 2 a 3 a potom odděleně o odst. 4. Pan ministr bude vznášet odlišná stanoviska v obou případech.

A potom je tu ještě jedna věc. V případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem B, stává se nehlasovatelné písmeno D3. A v tomto případě bychom také zúžili své hlasování.

To je všechno k proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, mám za to, že tak jak paní zpravodajka proceduru navrhla, že ji nemusíme podrobovat hlasování, protože je logická a plně v souladu se zákonem o jednacím řádu. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: V tuto chvíli tedy můžeme hlasovat o všech bodech písmene A s výjimkou bodu A2. Zpravodajka doporučuje. Pan ministr? (Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 549. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících bylo pro 151, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy o návrhu A2 odst. 2 a 3.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Zpravodajka doporučuje. Pan ministr? (Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 550. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících bylo pro 110, proti 41. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP