(16.00 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Samozřejmě, že tady byla vedena již několikrát diskuse o takzvané salámové metodě změn našeho právního řádu. Mnohokrát jsme tady už slyšeli diskuse na téma zaplevelení právního řádu atd. Já sám jsem v mnoha instancích navrhoval, abychom trpělivě počkali s mnoha věcmi na velké rekodifikace. Musíme ovšem rozlišovat, kdy je situace tak naléhavá, abychom změny provedli okamžitě nebo velmi rychle, a kde skutečně je možno čekat na vyřešení komplexnější ve velkých rekodifikacích. Nedělejme si iluze, že velké rekodifikace, zejména v oblasti soukromého práva, nabudou účinnosti dříve než třeba 1. ledna 2007, i když doufáme, že tímto parlamentem projdou dříve. Máme-li na druhé straně splnit své závazky např. v přístupu k Evropské unii, tak musíme implementovat celou řadu předpisů, jak jsem je tady vypočetl.

Já nebudu na tomto místě při prvním čtení diskutovat o tom, zda text, jak jsme ho předložili, je kompatibilní, nebo méně kompatibilní. Samozřejmě ten text prošel odborem kompatibility a byl shledán kompatibilním. Jestli jsou lepší návrhy, je to věc, kterou samozřejmě můžeme vyřešit ve výborech před druhým čtením, ale rozhodně nelze čekat s implementací těchto evropských směrnic a jiných předpisů až někdy na rok 2007.

Stejnou naléhavostí se vyznačuje problematika správce dědictví. Samozřejmě zase já jsem připraven s poslancem Pospíšilem krásně podiskutovat ve výboru o hereditas iacens, o rakouském pojetí titulu a modu aquirendi, což s tím zřejmě souvisí, jsem připraven bojovat za to, že správce dědictví je nutný i v jiných systémech, zejména když to dědictví sice přejde okamžikem úmrtí, ale dva roky se neví na koho - ta podobnost té hereditas iacens je velmi velká bez dogmatických přístupů starého rakouského právního řádu - ale nepopřeme, že správce dědictví už existuje, ale je v rukou soudů, veřejné moci, a my chceme tuto úpravu vlastně zliberalizovat a dát do rukou toho zůstavitele možnost správce zřídit.

Znovu říkám, ta věc není tak bezvýznamná zejména proto, že proti stavu před 15 lety naše dědická řízení se začínají naplňovat majetkem, tam už není stará kredenc, staré rádio, a institut správce dědictví, kterého si vybere sám zůstavitel, je z těchto hledisek důležitým instrumentem i hospodářského života a života na svobodném trhu. To je tržní institut par excellence, nebo jím může být. Ale znovu říkám - tohle všechno jsou věci, o kterých můžeme velmi dobře diskutovat ve druhém čtení, ve výborech.

Totéž se vztahuje na ty problémy prokury nebo plné moci, která přežívá úmrtí. Já velice dobře chápu pro a proti u tohoto institutu, ale ta pro převažují zase v moderním hospodářském životě, kdy úmrtím zůstavitele, pokud zanikne prokura nebo plná moc, může dojít k nenahraditelným hospodářským škodám, protože tady možná po dlouhou dobu, než se zjistí, kdo je dědicem, není možno plnit závazky toho zůstavitele, které se mají plnit třeba z jeho bankovního účtu. To může být sto milionů dolarů na tom účtu, a najednou není nikdo, kdo by dokázal disponovat s tím tak, aby plnil závazky toho dědice, který je v tuto chvíli neznámý.

Oba ty instituty, jak je vidět, spolu vlastně dost souvisí, a jde jenom o moderní přístup k hospodářskému životu. I o tom, doufám, že budeme diskutovat před druhým čtením, a prosím proto, aby předloha zákona do toho druhého čtení byla propuštěna. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Zeptám se ještě zpravodajky paní poslankyně Šedivé, jestli chce vystoupit. Ano, prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupili dva poslanci a padly dva návrhy. Poslanec Pospíšil podal návrh zamítnout sněmovně tisk a poslankyně Rusová podala návrh na přerušení a odročení do doby předložení komplexního návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme o nich hlasovat jak, v jakém pořadí?

 

Poslankyně Hana Šedivá: Já se domnívám, že bychom měli hlasovat podle pořadí, jak byly podány, tzn. nejdříve o návrhu na zamítnutí, potom o návrhu na přerušení a odročení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže nejprve o návrhu na zamítnutí, a pak o návrhu na přerušení a odročení do předložení návrhu občanského zákoníku - ano, tak to bylo zamýšleno. Je to tedy jasné.

Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu pana poslance Pospíšila, který navrhl zamítnout tento návrh zákona.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování mělo pořadové číslo 642. Z přítomných 178 poslanců hlasovalo 86 pro, proti hlasovalo 88, takže návrh na zamítnutí nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP