(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Probíhá kontrola hlasování. Zpochybňuje někdo? Takže můžeme tedy pokračovat. Správně jsem to pochopil. Nikdo nezpochybňuje.

 

Další návrh byl návrh paní poslankyně Rusové na přerušení projednávání tohoto návrhu a odročení do předložení celého návrhu občanského zákoníku. Tak to bylo míněno. Takto budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh paní poslankyně Rusové, stiskne tlačítko a zvedne ruku, na přerušení a odročení. Kdo je proti návrhu na přerušení projednávání?

Hlasování pořadové číslo 643. Z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 87, proti hlasovalo 88. Tedy návrh nebyl přijat.

 

Ale opět vyčkáme, jak proběhne kontrola hlasování. Můžeme tedy pokračovat, nebo ne?

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vzhledem k tomu, vážení kolegyně a kolegové, že to byly čtyři hlasy, nebylo to těsně, pro stenozáznam sděluji, že jsem hlasoval ano, a na sjetině mám křížek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec Hasil zpochybňuje toto hlasování. Nezpochybňuje, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

Můžeme pokračovat. Už nám zbývá hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ústavně právní výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 644. Z přítomných 181 pro hlasovalo 163, proti žádný.

 

Mám dojem, že jsem se nezeptal, jestli ještě někdo navrhuje jiný výbor. Takže se nyní ještě ptám, jestli někdo navrhuje jinému výboru dát k projednání tento návrh. Pokud tedy nikdo nenavrhuje, tak jsme vyčerpali. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Končím projednávání bodu 57. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

Dalším bodem je bod 80. Už požádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bod

 

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských
společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003
/sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství byla Poslanecké sněmovně předložena 12. června roku 2003. Podpora Evropských společenství v rámci tohoto nástroje je zaměřena na oblast ekonomické a sociální soudržnosti, zejména ve vztahu k politice rozvoje zemědělství a venkova. V souladu s článkem 3 víceleté finanční dohody se každý rok uzavírá roční finanční dohoda. Ta stanoví zejména finanční závazek společenství vůči České republice a dobu trvání tohoto závazku. Roční finanční dohoda může obsahovat ustanovení pozměňující znění víceleté finanční dohody. Tolik v tuto chvíli vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednaly hnedle čtyři výbory. Jejich usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 367/1 až 4. Prosím v tuto chvíli, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor projednal předmětnou dohodu na své 25. schůzi 23. ledna letošního roku. Po odůvodnění náměstkem ministra financí a zpravodajské zprávě poslance Karla Kühnla a po rozpravě přijal toto usnesení: Zahraniční výbor I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 28. května 2003, II. zahraniční výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu, což tímto činím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jaromír Kohlíček. Pokud souhlasíte, dámy a pánové, tak než přijde pan poslanec Kohlíček, poprosím pana poslance Bížu, který je zpravodajem zemědělského výboru, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Petr Rafaj, který je zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal předmětnou smlouvu na své 26. schůzi 28. ledna 2004. Zemědělský výbor se usnesl a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 28. května 2003, sněmovní tisk 367.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, rozpočtový výbor na své 23. schůzi projednal předmětný tisk a po úvodním slově náměstka ministra financí pana Janoty a mé zpravodajské zprávě a po rozpravě 1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané dne 28. května 2003, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP