(16.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Poznámka pátá. V současnosti funguje Europol jako cosi - ve velkých uvozovkách - sběrna dat. Nicméně, a tady bych upozornil na deklarovaný záměr dalšího vývoje podoby Europolu, a to je zaměstnávat zhruba 4000 zaměstnanců a v souvislosti s plánem zřídit institut evropského prokurátora dále rozšiřovat pravomoci až k vytvoření jakési evropské kriminální policie, tedy zcela zřetelná tendence rozšiřovat svoji působnost, rozšiřovat okruh trestných činů, kterými se zabývá. Podle mého přesvědčení právě v souvislosti s onou zmínkou o duplicitě s Interpolem tedy zjevný nárůst byrokracie a obrovská finanční zátěž, která je zcela neúměrná efektivitě působení Europolu dosud.

Poznámka šestá, tou je problém ochrany dat. V tuto chvíli neexistuje žádná účinná vnější kontrola dodržování povinností Europolem a dochází k naprosto opačným tendencím oproti současnému stavu posílení ochrany dat a informací. Europol v tuto chvíli vůbec nemusí data, která jsou mu poskytnuta, vrátit do země původu. Existuje zde velká asymetričnost spočívající ve slabším nároku národních policií na informace od Europolu. Tady bych zmínil opět zkušenosti dvou členských zemí Evropské unie, a to je Francie a Itálie, které právě z tohoto důvodu nechtějí a odmítají poskytovat některé informace, které jsou citlivé z hlediska jejich vlastní národní bezpečnosti.

Mám-li těchto šest poznámek podtrhnout a sečíst, je zjevné, že závazek vyplývající ze smlouvy o přistoupení nám zřejmě velí jedno jediné, a to je schválit tuto smlouvu. Na druhé straně schválení této smlouvy by nemělo ze strany České republiky coby budoucího členského státu Evropské unie znamenat rezignaci a obezřetnost vůči jakémukoli posilování pravomocí a působnosti této instituce, zejména toho druhu pravomocí, které by šly na úkor pravomocí, jež jsou vyhrazeny, byly vyhrazeny a dosud jsou vyhrazeny národním legislativám a národním institucím zabývajícím se problematikou boje proti trestné činnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo. Další přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda chce vystoupit v závěrečném slově.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že určitě jsou věci, o kterých se má debatovat, asi to není v tom prvním kole na plénu Poslanecké sněmovny, a ve výborech o fungování Europolu bude zajímavá debata. V každém případě bych chtěl jenom říci, že skutečně jsou poměrně podstatné rozdíly mezi fungováním Interpolu a Europolu. Ono to může někdy trochu splývat, ale pokud jde o Interpol, ten v podstatě funguje jako instituce, jejímž prostřednictvím lze dožadovat různé úkony, dávat zatykače, pokud samozřejmě jsou opřeny o příslušné rozhodnutí orgánů v té či oné zemi. Pokud jde o Europol, ten funguje přece jen trochu jinak.

Europol, jak už bylo řečeno i panem místopředsedou Langerem, vedle toho, že i on může být využíván k těm úkonům, které jsou duplicitní s tím, co dělá Interpol, dělá řadu činností navíc - zmiňované shromažďování údajů, které jsou potřebné k vedení řízení a které jsou potřebné k analytické činnosti ve vazbě na přijímání norem bojujících proti těm druhům trestné činnosti, které jsou vymezeny v zakládací smlouvě a příslušných dodatcích. Pokud jde o členské státy, ty mají přímý vstup do těchto počítačových sítí. Mimochodem, členství České republice umožní, aby do těchto sítí měla bezprostřední vstup z naší národní jednotky Europolu, která bude součástí - respektive již je budovanou součástí v rámci služby Kriminální policie a vyšetřování. Samozřejmě, že Europol také má v jiných oblastech rozličná postavení než Interpol. Europol podle příslušných dodatků, které také jsou součástí předloženého materiálu, může zakládat společné vyšetřovací týmy a ty mohou samozřejmě na řešení konkrétní trestné činnosti se podílet. To je samozřejmě také něco odlišného od Interpolu, kde nic takového možné není.

Chci tady jen říci, že nesouhlasím s tezí, tak jak tady byla předestřena, že jde o duplicity a překrývání v objemu celé činnosti. Můžeme tam najít duplicity v té otázce, o které jsem hovořil, to znamená v oblasti toku některých informací, ale ty z hlediska činnosti Europolu představují poměrně malou část jeho činnosti.

Druhá věc je, že i v oblasti duplicit je situace taková, že fungování prostřednictvím Interpolu není příliš pružné. Vyžádání prostřednictvím Interpolu jsou poměrně zdlouhavě vyřizována, to je celosvětový fenomén. Pokud jde o fungování prostřednictvím Europolu, je o poznání pružnější a rychlejší, nicméně je to samozřejmě na zvážení a na debatách, jak dále bude Česká republika pohlížet na vývoj Europolu, kam při různých rozhodováních bude svoji pozici směřovat. A o tom samozřejmě můžeme vést debatu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás poprosil o novou registraci.

V hlasování rozhodneme o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, má-li někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 647. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 142 hlasujících bylo 138 pro, nikdo proti. Tento návrh na přikázání byl přijat.

 

Nyní rozhodneme v dalším hlasování o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 648, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 147 hlasujících bylo pro 77, proti 32. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a že lhůtu pro jeho projednání ve výboru jsme zkrátili o 30 dnů.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod 90. Je to

 

90.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů
jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997
/sněmovní tisk 568/ - prvé čtení

 

I na začátku tohoto bodu vás chci informovat, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů. Opět se slova ujme místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já budu stručný. Pokud jde o tento Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců, tak konkretizuje výsady a imunity, které jsou Europolu přiznány již na základě Úmluvy o Europolu. To je ta předchozí úmluva. Mohu konstatovat, že rozsah výsad a imunit přiznaných protokolem nepřesahuje rozsah výsad a imunit, který je Českou republikou běžně přiznáván jiným mezinárodním organizacím, členům jejich orgánů a zaměstnancům. Protokol rovněž zahrnuje úpravu důvodů pro zbavení imunity.

Snad bych jen ještě řekl, že protokol byl změněn v Protokol o společných vyšetřovacích týmech. Ten Protokol o společných vyšetřovacích týmech je součástí návrhu, který jsme před chvíli odhlasovali, a tímto protokolem byly také omezeny výsady a imunity zaměstnanců Europolu ve společných vyšetřovacích týmech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP