(16.50 hodin)
(pokračuje Gross)

I tady bych vás poprosil o postoupení k dalšímu projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šplíchal. Vás, dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, výsady imunity, které mají být poskytnuty Europolu podle článku II odst. 2, článku III až VI protokolu, jsou v různém rozsahu standardně Českou republikou přiznávány všem mezinárodním organizacím nebo diplomatickým a konzulárním misím cizího státu. Já se domnívám, že protokol je v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku i v jiných mezinárodních dokumentech, kterým je Česká republika vázána, a proto vás žádám, abychom tento návrh propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první přihlásil pan ministr Stanislav Gross, aby požádal o zkrácení lhůty.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Ano, pane místopředsedo, jste jasnovidec. Chtěl bych v tuto chvíli požádat o zkrácení lhůty o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Závěrečná slova, předpokládám, že se neuskuteční, neb jsme vše důležité vyslechli ve slově úvodním, a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda je nějaký doplňující či další návrh. Není.

Vzhledem k situaci ve sněmovně před hlasováním dovolte, abych vás odhlásil, poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 649, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 132 hlasujících bylo pro 124, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o zkrácení lhůty pro projednání tohoto vládního návrhu ve výboru o 30 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 640. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 144 hlasujících bylo pro 72, proti 36, takže zřejmě se schyluje ke kontrole výstupu u hlasovacího zařízení.

 

Pan poslanec Kavan, zřejmě se mu nepodařilo oživit hlasovací zařízení, předpokládám.

 

Poslanec Jan Kavan: Ano, pane předsedající. Já jsem to zmáčkl, ale nerozsvítilo se mi to, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže zpochybňujete hlasování. O tomto zpochybnění rozhodneme v hlasování pořadové číslo 651. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 146 hlasujících bylo pro 96, proti 19, takže tento návrh byl přijat a budeme opět hlasovat o návrhu o zkrácení.

 

Dámy a pánové, já se pokusím vás odhlásit, ale činil jsem tak před dvěma hlasováními - pro ty, kteří zde nebyli.

 

Takže kdo souhlasí s návrhem, aby byla zkrácena lhůta pro projednávání tohoto vládního návrhu ve výboru o 30 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Prosím, přihlaste se, kdo je proti. Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 652 skončilo. Ze 149 hlasujících bylo pro 78, proti 39, takže tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili první čtení tohoto vládního návrhu a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je bod

 

91.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných
Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

 

I u této předlohy platí to, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů. Předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Karel Čermák. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tento vládní návrh, kde se žádá o vyslovení souhlasu s přístupem k Protokolu vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, souvisí s předchozími dvěma návrhy týkajícími se Europolu. Aspekty jsou této třetí úmluvy nebo tohoto třetího protokolu výrazně právní. Totiž jde o toto, aby se naše soudy, a to všechny soudy, mohly obracet se žádostí o rozhodnutí předběžné otázky, která by se týkala výkladu úmluvy o Europolu, na Soudní dvůr Evropských společenství. Vnitřní legislativní úprava byla už vládním návrhem provedena, takže už nám jenom zbývá, aby Poslanecká sněmovna schválila přístup k tomuto protokolu. Upozorňuji, že samozřejmě v tom Soudním dvoru Evropských společenství máme už jmenovaného i svého zástupce.

Prosím, aby bylo rozhodnuto i o zkrácení lhůty o 30 dnů, jak bylo navrženo, a aby byl propuštěn tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové. Já budu velmi krátký ve své zprávě. Chtěl bych připomenout, že protokol je v souladu s právním řádem České republiky i s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva i se závazky vyplývajícími pro Českou republiky z jiných mezinárodních smluv. Také provádění protokolu neznamená zvýšit nároky na státní rozpočet, takže se domnívám, že mou povinností je požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Karel Šplíchal, který chce požádat sněmovnu o zkrácení lhůty o 30 dnů v souladu s přáním pana ministerského předsedy a jeho dopisem.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážená sněmovno, já bych v souladu s požadavkem pana předsedy chtěl požádat sněmovnu o zkrácení lhůty o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci, protože se budeme věnovat přikázáním výborům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP