(17.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se ptám, zdali je zde někdo, kdo má jiný nebo další a doplňující návrh.

 

Pokud nikdo, zahajuji hlasování pořadové číslo 653 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tuto předlohu projednal zahraniční výbor. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 149 poslanců pro 146, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení o 30 dnů. Kdo souhlasí, aby lhůta pro projednání tohoto vládního návrhu ve výboru byla zkrácena o 30 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 150 poslanců pro 80, proti 32. Návrh zákona jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a lhůtu jsme zkrátili o 30 dnů.

 

Děkuji panu ministru Karlu Čermákovi a zpravodaji Karlu Šplíchalovi.

 

Přistoupíme k projednání bodu 160, kterým je

 

160.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004

 

Návrh podle § 78 odstavec 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení. Návrh uvede členka stálé komise pro práci Kanceláře a členka organizačního výboru paní poslankyně Hana Orgoníková - samozřejmě až dotelefonuje.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004. V podstatě jde o to, že je stejný jako v roce 2003 a výše příspěvku na poslanecké kluby a variabilní částka na každého člena se nemění. Já bych to shrnula. Za prvé. Pevná částka na poslanecký klub je 24 500 korun a jako variabilní částka na každého člena poslaneckého klubu je 3 400 korun.

Návrh pravidel byl projednán organizačním výborem, který po rozpravě a zapracování pozměňovacích návrhů doporučuje tato pravidla Poslanecké sněmovně ke schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby se ujala slova a přednesla případně závěrečné slovo, případně dám hlasovat.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já se vzdám závěrečného slova. Domnívám se, že všem poslancům je jasné, jaká jsou pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004, a navrhuji, abyste, pane předsedající, dal hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004 ve znění schválených pravidel pro rok 2003 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun a variabilní částka na každého člena 3 400 korun, a pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2004 tvoří přílohu tohoto usnesení." Takto to tady mám připravené a věřím, že je to hlasovatelné.

 

V hlasování pořadové číslo 655 se táži, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 156 poslanců pro 133, proti nikdo. Návrh byl schválen. Pravidla byla přijata.

 

Děkuji paní poslankyni Orgoníkové, organizačnímu výboru i stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře.

 

Dámy a pánové, nyní se budeme zabývat bodem 168, kterým je

 

168.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004
/sněmovní tisk 558/

 

Prosím pana ministra zemědělství a zároveň předsedu prezidia Pozemkového fondu pana Jaroslava Palase, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v souladu s § 6 zákona číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vám předkládám k projednání návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky.

Rozpočet Pozemkového fondu na rok 2004 předpokládá příjmy ve výši 1 miliarda 591 milionů korun. Rozpočtové příjmy jsou vyšší oproti minulému roku o 356 milionů korun. Příjmy z privatizace a pronájmu majetku státu ve správě Pozemkového fondu jsou v posledních letech víceméně stabilní a jejich výše se pohybuje okolo 300 milionů korun. Růst je zaznamenán u položky příjmů z převodů podle § 17 zákona o půdě a hlavně u položky příjmů z prodeje státní zemědělské půdy, kde meziroční nárůst činí 320 milionů korun. Navrhovaná částka vychází z předpokládaných převodů pozemků v roce 2004 ve výměře 75 tisíc hektarů a splátek realizovaných převodů minulých let. Objem výdajů je rozpočtován ve výši 2 miliardy 126 milionů korun. Do výdajů je započtena vratka 87 milionů korun, kterou dle usnesení vlády číslo 200 ze dne 24. 2. 2003 Pozemkový fond vrátí Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu. Jde o první splátku půjčky, kterou obdržel Pozemkový fond v roce 2002 z částky 750 milionů korun poskytnuté Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu na povodňové škody v roce 1997. Výše uvedeným usnesením se po schválení rozpočtu Pozemkového fondu v roce 2004 Poslaneckou sněmovnou půjčka v celém rozsahu promine.

V jednotlivých položkách výdajů došlo k navýšení oproti minulému roku v položce výdajů na správu majetku včetně demolic, a to o 120 milionů korun. U položky finančních náhrad o 359 milionů korun. U položky finančních náhrad jde o nárůst zápočtu nároku oprávněných osob na převod náhradních pozemků, což souvisí s ustanovením zákona číslo 253/2003 Sb. Zákon stanovil absolutní přednost v zákoně uvedených oprávněných osob a stanovil lhůty, ve kterých má oprávněná osoba nárok na převod pozemků. Předpokládá se tedy větší aktivita oprávněných osob a větší objem vypořádaných nároků podle zákona číslo 95/1999 Sb., tedy zápočtem pohledávek.

Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem o Pozemkovém fondu projednán dne 21. 10. 2003 v prezidiu Pozemkového fondu a následně dne 23. 10. 2003 v dozorčí radě Pozemkového fondu. Oba orgány návrh rozpočtu pro rok 2004 doporučily ke schválení.

Vláda České republiky 10. 12. 2003 projednala rozpočet Pozemkového fondu a v usnesení číslo 237 jej doporučuje Poslanecké sněmovně schválit.

Dne 28. 1. 2004 na své 26. schůzi předložený rozpočet projednal zemědělský výbor parlamentu a doporučuje jej ve svém usnesení číslo 107 Poslanecké sněmovně schválit s pozměňovacím návrhem. Vzhledem k tomu, že se do konce minulého roku, tedy do 31. 12. 2003, nepodařilo schválit změnu § 15 zákona číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, která byla zakotvena v novele zákona o zemědělství, nemohl Pozemkový fond České republiky poskytnout 200 milionů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na podporu vývozu výrobků z kravského mléka, které byly součástí rozpočtu Pozemkového fondu na rok 2003.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP