(17.10 hodin)
(pokračuje Palas)

Pozměňovací návrh řeší tuto situaci, a to tak, že nevyčerpané prostředky na výše uvedený účel jsou přesunuty do rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004. Celková finanční bilance Pozemkového fondu České republiky k 31. 12. 2004 se nemění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Konstatuji, že návrh projednal zemědělský výbor. Usnesení zemědělského výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 558/1 a já prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Papeže, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 na svém jednání 28. ledna 2004 a přijal k němu usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 558/1. Zemědělský výbor přijal k návrhu rozpočtu pozměňovací návrhy, které jsou také obsaženy v tomto sněmovním tisku. Já abych je v souladu s jednacím řádem správně uvedl, tak se tímto hlásím do podrobné rozpravy.

Tolik ode mne zpravodajská zpráva. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane poslanče, děkuji a mohu otevřít všeobecnou rozpravu. Přihlášky do všeobecné rozpravy nejsou, takže všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se před chviličkou přihlásil právě pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, nebudu Poslaneckou sněmovnu zdržovat tím, že bych předčítal pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004, ale dovoluji si tímto odkázat na usnesení zemědělského výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 558/1, kde jsou obsaženy dva pozměňovací návrhy. Oba dva lze hlasovat současně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Prosím, pane zpravodaji či pane ministře, zdali chcete vystoupit před závěrečným hlasováním?

Na základě doporučení pana zpravodaje nyní rozhodneme o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny v usnesení zemědělského výboru, ve sněmovním tisku 558/1. Stanovisko pana ministra? Doporučující. Stanovisko pana zpravodaje? Neutrální.

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci.

Pokud jste všichni přihlášeni, a protože jste přišli někteří v průběhu krátké přestávečky, tak připomínám, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 558/1, o obou dvou najednou. Stanovisko pana ministra je doporučující, stanovisko pana zpravodaje je neutrální.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 656. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 151 přítomných bylo pro 111, proti 1. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o závěrečném usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 657. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 153 hlasujících bylo pro 113, nikdo proti, takže návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 byl schválen.

 

Já panu ministrovi blahopřeji, panu zpravodaji děkuji.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je bod s názvem

 

170.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Připomínám, že ve čtvrtek 19. února jsme projednali dvě odpovědi premiéra Vladimíra Špidly na písemné interpelace poslanců, projednávání třetí odpovědi pana předsedy vlády bylo naším rozhodnutím přeloženo, a proto se jí budeme zabývat teď. Je to interpelace, ve které se na pana premiéra obrátil poslanec Hynek Fajmon ve věci nezaměstnanosti v České republice. Je to sněmovní tisk 587 a do rozpravy jsou v tuto chvíli přihlášeni ještě dva poslanci - pan poslanec Antonín Zralý a pan poslanec Miroslav Opálka. Takže pokud se chtějí ujmout slova, mají příležitost.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, zaznělo již v této jednací síni mnoho slov i mnoho konkrétních čísel, pokud jde o nezaměstnanost, přesto mi dovolte několik vět dotýkajících se uvedené problematiky.

Česká nezaměstnanost se opět zvýšila a to od přerušení tohoto projednávaného bodu uplynulo jen několik málo dnů. Dosáhla již 10,9 %, což je nejvíce v historii České republiky. 570 787 nezaměstnaných je číslo, které by nemělo nechat klidným nikoho v současném vládním kabinetu. Především by se touto problematikou měla urychleně zabývat mimo Ministerstva práce a sociálních věcí zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo pro místní rozvoj, tedy ta ministerstva, jež odpovídají za hospodářskou politiku státu.

Nechci zde vyjmenovávat jednotlivé okresy, kde je nejvyšší nezaměstnanost. Chci však připomenout, že roste téměř mílovými kroky nezaměstnanost i v takovém kraji, jako je Jihomoravský a v něm pak zejména v okrese Hodonín. Zaznamenal jsem v předchozí rozpravě slova pana ministra Škromacha o tom, že účelné řešení tohoto problému je prevence. S tím lze jen souhlasit a jistě s tím souhlasí i pan premiér. Proto se chci zeptat, jaká preventivní opatření byla nebo budou v nejbližší době přijata, aby se v tomto kraji a konkrétně okrese Hodonín a dalších regionech České republiky nezaměstnanost konečně zastavila a trend růstu se změnil v trend poklesu. Odpověď bych očekával v konkrétních krocích, neboť je známo, že v Jihomoravském kraji je právě v okrese Hodonín nejvyšší nezaměstnanost, která se pohybuje kolem 16 %, a dále že jsou připravováni pracující na to, že skončí činnost poslední důl, kde se jedná o zhruba 420 pracovníků, a značné snížení pracovníků se připravuje v podniku POMA. To rozhodně nepovažuji za preventivní kroky vedoucí ke snižování nezaměstnanosti. Vysoká a rovněž dlouhodobá nezaměstnanost začíná po Ústí nad Labem, Ostravě, Olomouci postihovat další velká průmyslová města, jako je například Brno, a vzniká tak reálné nebezpečí regionálního sociálně-ekonomického úpadku.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP