Začátek schůze Poslanecké sněmovny
23. března 2004 v 18.00 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na této schůzi vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 11. března letošního roku. Pozvánka byla rozeslána v pátek 12. března.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pro stenozáznam chci sdělit, že platí čísla náhradních karet ze 27. schůze z dnešního odpoledního jednání. Stejně tak, předpokládám, platí omluvenky těch, kteří se dnešního jednání nemohou z různých důvodů zúčastnit.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů 30. schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Jarmilu Boháčkovou a poslankyni Ludmilu Brynychovou. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. Pokud ne, poprosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V prvním hlasování 30. schůze rozhodneme o tom, zda se poslankyně Jarmila Boháčková a Ludmila Brychychová stanou ověřovatelkami této schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 126 hlasujících bylo pro 122, nikdo proti. Takže tyto dvě kolegyně se staly ověřovatelkami 30. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Prosím obě jmenované, aby nyní zkontrolovaly přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédly na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím nám budou rozdány do lavic.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 30. schůze. Návrh je uveden na pozvánce.

Nejdříve vás chci seznámit s výsledky z dnešní porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů. Navrhuji na základě výsledku tohoto jednání zařadit nový bod "Návrh na jmenování členů Evropského parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004", a to za bod 154 návrhu pořadu do bloku Zprávy, návrhy k ostatním volebním bodům.

Dále navrhuji jednat ve středu 24. 3. i po 19. hodině s tím, že bychom se věnovali bodům z bloku Zprávy, návrhy, a to jsou body 125 až 131, 134 až 137 a bod 143. Dále navrhuji, aby odpovědi na písemné interpelace byly projednávány vždy ve čtvrtek po ústních interpelacích počínaje už tímto čtvrtkem, tedy 25. březnem. To je vše z výsledku jednání předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů.

Dále tady mám dopis od pana ministr Karla Čermáka, kde velmi naléhavě žádá o pevné zařazení bodů č. 15, 16 a 17 navrhovaného pořadu schůze na jednací dny první nebo druhý duben 2004. To jsem přečetl. Naléhavost tkví v tom, že pan ministr spravedlnosti je bohužel svými služebními povinnostmi 30. března 2004 vázán na jednání Rady Evropské unie pro justici a vnitro v Bruselu. Toto je první žádost, která došla v písemné podobě od pana ministra Karla Čermáka.

Dále se do rozpravy přihlásil jako první pan poslanec Václav Exner, potom Lucie Talmanová a Ladislav Skopal.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhuji zařadit nový bod s názvem "Informace vlády o stavu příprav na pokračování Mezivládní konference o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o aktuálních postojích vlády k této problematice". Navrhuji tento bod zařadit za stávající bod 123, který se částečně týká problematiky Evropské unie.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Mezivládní konference byla přerušena. Probíhají různá přípravná jednání. Má pokračovat. Vláda si nechala schválit před jednáním Mezivládní konference své stanovisko, ale samo jednání znamená určitý vývoj. A bylo by správné, aby Poslanecká sněmovna mohla být informována o aktuálním stavu a mohla se k němu případně také vyjádřit. Pane místopředsedo, text návrhu máte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, zpozoroval jsem. Děkuji za to.

Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Lucie Talmanová. Připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o vyřazení bodu č. 21, sněmovní tisk 265, druhé čtení vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, a s tím souvisejícího bodu č. 109, což je třetí čtení tohoto sněmovního tisku č. 265.

Odůvodnění. Legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny nás upozornil na vážnou kolizi tohoto vládního návrhu s platným zákonem o spotřebních daních. Dokud se s tím předkladatel nějak nevypořádá, je tento zákon neprojednatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Hovořit bude pan poslanec Skopal. Připraví se pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodů č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zítra ráno. Jedná se o ochranu chmele, což je tisk 434, pak by následoval tisk 435, hnojiva a odpady, pak tisk 459, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, pak tisk 488, zákon o rostlinolékařské péči, pak tisk 489 o komoře veterinárních lékařů, a následoval by tisk 498, vinohradnictví a vinařství.

Jistě víte, že jsme měli snahu svolat mimořádnou schůzi z důvodu toho, že tyto zákony by měly být schváleny do vstupu do Evropské unie. Proto se snažíme urychlit projednávání těchto bodů. Na základě jejich projednání bych potom požádal i o zařazení třetího čtení, až to projednáme.

Abych vás i zároveň potěšil, tak bych požádal o vyřazení bodu 48, což je tisk 543, zákon o Zemědělské vodohospodářské správě, což je vládní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Hovořit bude pan poslanec Walter Bartoš, potom paní poslankyně Vlasta Parkanová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP