(18.10 hodin)

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na pořad této schůze, s názvem "Informace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o situaci v pedagogických centrech".

Tento bod navrhuji z toho důvodu, neboť náš výbor ani napodruhé nedostal od paní ministryně korektní informaci o situaci v pedagogických centrech a jsem přesvědčen, že je nutné, aby se touto záležitostí zabývala Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, vydržte ještě chvíli. Kam hodláte tento bod umístit? Do bloku zpráv?

 

Poslanec Walter Bartoš: Do bloku zpráv a informací.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili na závěr tohoto bloku. Slovo má paní poslankyně Vlasta Parkanová, připraví se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane místopředsedo, vy jste zde citoval dopis, který obsahoval prosbu pana ministra Čermáka o vyhovění v termínovém projednání bodů 15, 16 a 17. Dovolím si své kolegy požádat o vstřícnost a rozšířit tuto prosbu i na body 13 a 14. Jedná se o tisky 501 a 512, které jsou též v gesci pana ministra spravedlnosti. Myslím, že bychom to mohli vyřešit jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nebude-li mít sněmovna námitky, připíšu to k návrhu, který zazněl z mých úst na základě dopisu pana ministra Čermáka.

Nyní bude hovořit pan poslanec Milan Bičík, poté paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh na zařazení nového bodu do programu jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny, a to s názvem Informace předsedy vlády o průběhu a výsledcích jednání vlády České republiky ze dne 24. 3. 2004 k bodu "Souhrnný materiál o vyhodnocení dopadu zavedení 16třídního platového systému ve veřejných službách a správě" a záměrech vlády navazujících na usnesení vlády České republiky číslo 1004 ze dne 8. 10. 2003.

Důvodem tohoto návrhu je snaha, aby Poslanecká sněmovna po jednání vlády dostala přesné a úplné informace o důvodech a konečném řešení situace související se zavedením 16třídního platového systému ve veřejných službách a správě a současně i situace týkající se celkového financování školství v roce 2004 v návaznosti na dopady daňových a dalších zákonů, přijatých na návrh vlády touto sněmovnou, i dalších obecně závazných právních norem, přijatých v průběhu minulého a počátkem tohoto roku.

V případě schválení návrhu navrhuji tento bod zařadit jako pevný bod programu 30. schůze, a to na pátek 26. března jako první bod dopoledního jednání. Chtěl bych vás, kolegyně a kolegové, současně požádat, abyste tento návrh podpořili.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane poslanče, kromě jiného jsem se nenaučil těsnopis, takže vás žádám, abyste mi název vámi navrhovaného bodu dal v písemné podobě. Děkuji.

Hovořit bude paní poslankyně Milada Emmerová, připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, chtěla bych požádat sněmovnu, aby bod číslo 22, to je sněmovní tisk 417, zdravotní pojištění dětí cizinců, byl vyřazen z programu této schůze. Jako důvod uvádím, že tento tisk má probírat ještě ústavně právní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Souvisí s tím také třetí čtení tohoto návrhu, tedy bod číslo 110, takže to zahrnuji do tohoto vašeho návrhu.

Hovořit bude pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože nebyly doprojednány tisky, které jsou pod body 27 a 28, čili tisky 413 a 414, navrhuji vyřazení těchto tisků z programu schůze, včetně odpovídajících třetích čtení.

Dovoluji si navrhnout zařazení tisku 415, to je novela zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol. Je to otázka oněch asistentů zdravotně postižených dětí. Na minulé schůzi sněmovna přijala usnesení, kterým žádala odložení návrhu tohoto zákona do doby, než bude předložen vládní návrh. K tomu došlo, tento vládní návrh je tady, takže se domnívám, že nic nebrání tomu, aby tento návrh byl projednán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jedná se o zařazení tisku 415 do bloku třetích čtení, a to na jejich závěr.

Hovořit bude paní poslankyně Hana Šedivá, připraví se pan poslanec Eduard Zeman a pan poslanec Kapoun.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám o zařazení nového bodu, a to projednání zprávy vyšetřovací komise CME. Jako důvod uvádím, že 31. března, to znamená příští týden, končí lhůta, do které měla ta zpráva být předložena. Navrhuji zařadit tuto zprávu jako první bod v bloku zpráv.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slyšel jsem dobře CME, paní poslankyně? Nemyslela jste náhodou Diag Human? Vy jste řekla CME.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Omlouvám se, já už jsem myslela na něco jiného. Ano, jedná se o vyšetřovací komisi pro Diag Human.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za upřesnění. Prosím, slovo má pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu 53, tisk 560, zákon o pedagogických pracovnících, a bodu číslo 58, sněmovní tisk 602, tzv. školský zákon, na čtvrtek 1. dubna, řekněme jako první body, nebo po případně již zařazených prvních bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zemanovi. Vystoupí pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych požádal o vyřazení tisku 321, bodu 27, z pořadu jednání 30. schůze. Je to návrh poslanců Suka a dalších na vydání zákona o pozemních komunikacích. Tento návrh byl na hospodářském výboru projednán ve druhém čtení a hospodářský výbor se rozhodl projednávat ho až s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bych požádal o vyřazení třetího čtení, které je pod bodem 112. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V této části naší schůze vystoupí jako další pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v programu této schůze je pod pořadovým číslem 139 uvedena Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za první pololetí roku 2003 a pod pořadovým číslem 156 Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2003, dovolte mi navrhnout, aby buď byly tyto body přemístěny tak, aby následovaly bezprostředně po sobě a byla k nim sloučena rozprava, nebo by v ideálním případě dokonce bylo možné z nich udělat bod jediný, a to pod názvem "Zprávy České národní banky za první pololetí roku 2003 a za rok 2003". Ponechávám na moudrosti předsedajícího, kterou z těch variant nechá odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, byl jsem poněkud zaneprázdněn rozhovorem s panem poslancem Kapounem, buďte tak laskav a zopakujte, prosím, podstatu svého návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Body 139 a 156 se týkají téhož, to je zprávy České národní banky o měnovém vývoji, v prvním případě za první pololetí roku 2003, ve druhém případě za celý rok 2003. Proto navrhuji, aby byly přemístěny k sobě a rozprava sloučena, nebo z nich učiněn bod jediný pod názvem "Zprávy České národní banky za první pololetí roku 2003 a za rok 2003".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP