(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jestli nikdo nezpochybňuje proběhlé hlasování, budeme pokračovat rozpravou podrobnou, kterou máme ještě před sebou. Zahajuji podrobnou rozpravu. Přihlášky do ní nemám. Ptám se, jestli někdo - pan poslanec Doktor, prosím. Hlásí se pan poslanec Kraus? Do podrobné rozpravy? Výborně. Nyní pan poslanec Doktor, potom pan poslanec Kraus do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já nemám žádnou připravenou přípravu a nebudu podávat návrh na zamítnutí ani vrácení k dalšímu jinému projednání. Jelikož mám za pravdivé tvrzení tu námitku pana poslance Doležala, myslím si, že je zcela na místě podat pozměňovací návrh, který by to číselné numerické označení a korunové vyjádření ceny, za niž mohou být dluhopisy vydány, snížil o 10 000 korun, respektive po poradě s panem ministrem financí o 9 000 korun dolů.

Já myslím, že tak bude učiněno zadost oné vůli vycházející jednoznačně z obsahu hlasování, které je nedílnou součástí usnesení Poslanecké sněmovny v souvislosti s přijetím návrhu státního rozpočtu na rok 2003. Jako zdůvodnění předkládám pouze fakt, že s ministrem Sobotkou zápasím věcně a argumentačně. Dosavadní nejvyšší mírou naší kontroverze je ona sázka o počet dřepů, který bude dělat ten z nás, který se netrefí více v jednotlivých položkách skutečné bilance státního rozpočtu za rok 2003, a nechtěl bych vidět pana ministra v teplácích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím pana poslance Michala Krause, který je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych přednesl poměrně stručný, ač důležitý pozměňovací návrh k návrhu zákona, který projednáváme, a to v tomto znění:

Za prvé. Název zákona se mění takto: Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

Za druhé. Od slova "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky" se vloží slova "Část první. Státní dluhopisový program na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004".

Za třetí. Za část první se vkládá nová část druhá, která zní: "Část druhá. Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., § 2, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. se mění takto:

Za prvé. V § 45 odst. 1 písm. b) a c) znějí: b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49,: c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69,".

Za druhé. V § 48 odst. 1 se v tabulce ve sloupci text v třetí větě nahrazuje čárka slovem a a vypouštějí se slova "a těžké topné oleje".

Za třetí. V § 54 se doplní odstavec 5, který zní: Odst. 5. Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu také dnem přijetí zdaněných výrobků uvedených v § 45 odst. 7, které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů.

A za čtvrté. Stávající paragraf se přečísluje na § 3 a nad nový § 3 se vkládá nové označení jako část třetí, účinnost.

Jenom krátké zdůvodnění. Tento návrh je v podstatě reakcí na přijetí zákona o dani z přidané hodnoty, kterým byl pozměněn i zákon č. 353/2003, o spotřebních daních, kde se mimo jiné upravil také § 56 odst. 1, což ve svém důsledku v podstatě znamenalo, že z dosavadního nároku na vrácení daně byla vyřazena část těžkých topných olejů, ale nebyla již pro ně upravena sazba daně na úroveň stanovenou pro ostatní těžké oleje. Tento logický požadavek plynoucí z provedené změny byl opomenut a v důsledku také dochází k tomu, že výrobky, které jsou určené k použití, nabízené k prodeji a používané jako přísada nebo plnidlo do minerálních olejů, jsou v podstatě zdaněny dvakrát.

Domnívám se, že tato změna je nutná, potřebná a sněmovna s ní určitě vysloví souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, pane poslanče, děkuji vám. Někdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Pokud vím, tak nezaznělo nic, o čem bychom měli hlasovat, takže poděkuji panu ministrovi i zpravodaji a končím projednávání bodu č. 22.

A teď bych požádal pana místopředsedu Kasala, jestli by se ujal řízení schůze.

(Ve sněmovně je neustále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat bodem 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

 

Vidíte sami, že se z pověření vlády hodlá uvést tento materiál ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem na úvod prvního čtení seznámil Poslaneckou sněmovnu s cílem předkládaného návrhu zákona, budu nyní velmi stručný. Pouze připomenu, že je to velmi drobná technická novela stavebního zákona, která reaguje na situaci, která vznikla v důsledku probíhající reformy veřejné správy a řeší kompetence ve věci schvalování územních plánů velkých územních celků, které zahrnují území více než jednoho kraje. Tolik tedy připomenutí projednávané materie.

Já bych chtěl velmi poděkovat za podrobné projednání ve výborech a domnívám se, že nic nebrání tomu, aby zákon byl nyní projednán na plénu sněmovny ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 531/1 a já prosím pana poslance Pavla Hrnčíře, aby jako zpravodaj výboru nás seznámil s tím, jak výbor věc projednal.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu zákona novely zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, sněmovní tisk číslo 531.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 531 projednat a schválit tak, jak je uvedeno ve vám dodaném sněmovním tisku 531/1. Výbor k tomuto tisku nepřijal žádné pozměňovací návrhy.

Pokud by pan místopředseda byl tak svolný a dovolil mi v krátkosti okomentovat průběh jednání a projednávání tohoto vcelku jednoduchého a monotematického návrhu zákona ve výboru, rád bych uvedl několik slov.

Myslím si, že není obvyklé projednávat novelu zákona, který má Ministerstvo pro místní rozvoj již ve zcela novém kabátě připravený jako nový zákon, a to již několik měsíců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP