(11.10 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Podle mých informací je nový stavební zákon ve fázi připomínkového řízení. Podle schváleného legislativního plánu vlády by jej vláda měla projednat v červnu letošního roku.

Tomuto tématu se podrobně věnoval jak podvýbor pro územní plánování a stavební řád, tak o něco zevrubněji i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh novely neřeší nijak naléhavý, bezodkladný problém, konkrétně v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace. Ale protože návrh nemá věcný nedostatek, není konfliktní a sdílí podporu Asociace krajů České republiky, nenalezli jsme ve výboru důvod pro jeho odmítnutí či odročení do doby projednání nového stavebního zákona. Členové podvýboru i výboru odolali všem pokušením přednášet pozměňovací návrhy k vlastnímu stavebnímu zákonu s cílem vylepšit projednávání podle tohoto zákona. Měli jsme za to, že vláda splní svůj plán a předloží včas nový stavební zákon, který bude tíživou situaci řešit i v duchu včerejší debaty o poslanecké iniciativě zákona o dálnicích a rychlostních komunikacích. Kdybychom tomu nevěřili, dnes bych vám přednášel usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ve kterém by byly určitě desítky pozměňovacích návrhů, ve kterých bychom např. zkracovali lhůty, vypouštěli nadbytečné náležitosti žádostí či jiným způsobem zjednodušovali proces povolování staveb či jejich kolaudaci.

Za tento konstruktivní přístup si poslanci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí zaslouží určitě od vlády i od pana ministra uznání. Já osobně za jejich přístup poslancům výboru děkuji. Doufám ale, že očekávání Poslanecké sněmovny, vkládaná do nového stavebního zákona, budou naplněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrčířovi a mohu otevřít obecnou rozpravu. Rád tak činím, ale musím zároveň konstatovat, že písemnou přihlášku nemám, takže mohu dát hned slovo z místa se hlásící či za chodu se hlásící paní poslankyni Haně Orgoníkové.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych jen říci, že vlastně zákon, projednávaný zákon, který byl vlastně přerušen, o výstavbě dálnic a rychlostních komunikací, můžeme znovu dostat na stůl, protože zde máme zákon o územním plánování a o stavebním řádu, který se sice dotýká něčeho jiného, ale předložen na stůl byl a jsme před zářím. Já se domnívám, že bychom mohli ten zákon začít znovu projednávat, myslím, že by tomu nemělo nic bránit, ale jinak se nám dává za pravdu tím, že zde je dílčí novela stavebního zákona, která je důležitá, a protože se hovořilo o tom, a mnozí to zde říkali, že ten stavební zákon v podstatě není problémem a bude co nevidět schválen a bude předložen sem na stůl a v podstatě projednávání bude přímo procházka růžovým sadem nebo selanka, tak v tom případě to není pravdou, poněvadž by zde tato novela stavebního zákona nebyla.

Já dávám na zvážení kolegům a docela bych požádala i o projednávání v našem poslaneckém klubu, zda se budeme zabývat přerušeným zákonem o výstavbě dálnic a rychlostních komunikací a jakou formou přistoupíme k této novele zákona.

Děkuji vám a žádám předsedu poslaneckého klubu našeho, zda by požádal o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Je vidět, že i po letech jednání ve sněmovně člověk může být lecčíms překvapen, k tomu teď došlo, ale proč ne.

Protože se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Mám tu přihlášku pana poslance Pavla Höniga, takže ho poprosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi přednést dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. Za čl. II se doplňuje nový čl. III. ve znění: Čl. III. Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně kterých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1. V § 45 se slova "Stavební povolení" nahrazují slovy "Kolaudační rozhodnutí". Druhá věta se vypouští.

2. V příloze 1, Kategorie zařízení v části "chemický průmysl", se v úvodním odstavci za slovy "pomocí chemických reakcí" vypouštějí slova "fyzikálně-chemických procesů a biologických procesů".

Za druhé. Stávající čl. III. se přečíslovává na čl. IV.

Krátké zdůvodnění.

Ke změně 1. zákona č. 76/2002 Sb. Odst. 9 čl. 2 směrnice 96/61/ES stanoví, že povolit provozování části nebo celé instalace, které je předmětem podmínek směrnice, lze písemným autorizovaným rozhodnutím. Takové rozhodnutí je nemožné bez znalosti skutečných emisí. Skutečné emise nelze objektivně posoudit v průběhu stavebního řízení, ale nejdříve až ve zkušebním provozu v rámci kolaudačního řízení.

Ke změně 2. zákona č. 76/2002 Sb. Ve stávajícím znění zákona jsou nad rámec směrnice 96/61/ES ze dne 24. 9. 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění, uvedeny v předmětném odstavci fyzikálně-chemické a biologické procesy a není žádný důvod pro zpřísnění podmínek citované směrnice v České republice. Zpřísňování norem ES na území České republiky poškozuje národní zájmy, neboť vytváří jeden z předpokladů odlivu investic do jiných členských zemí EU a zároveň diskriminuje české podnikatelské subjekty proti podnikatelským subjektům ostatních členských zemí EU.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hönigovi. Další přihlášku mám od pana poslance Kaly.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych navázal na dopolední vystoupení pana místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky a uplatnil následující pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 531.

Název zákona se doplňuje tak, že na konec názvu se doplní slova "a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách", a dále za článek II se vkládá nový článek III, který zní: "Čl. III Změna zákona o veřejných zakázkách. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se zrušuje písm. n, písmena o, p, q se označují jako písmena n, o, p.

2. V § 112 se zrušuje odst. 3.

Dosavadní čl. III se označuje jako čl. IV."

Odůvodnění zaznělo již ve vystoupení místopředsedy vlády, proto jen stručně.

To, co stanoví § 4 odst. 1 písm. n, je dáno a upraveno již mezinárodními smlouvami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP