(11.20 hodin)
(pokračuje Kala)

A nemůže být toto ustanovení duplicitně v tomto zákoně. Jednak je zavádějící, a především nemůže být ani uplatňováno. Při posuzování kompatibility současného zákona s acquis Evropská unie nebo slovy Evropská komise požaduje vypuštění tohoto ustanovení z důvodu právní čistoty posuzování kompatibility zákona s acquis. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, nemám ambici vystoupit s nějakým závěrečným slovem v rámci druhého čtení. Přesto jenom kratičkou reakci na to, že do novely stavebního zákona jsou vkládány zase návrhy novel s tímto zákonem nesouvisející, ať už návrh na novelu zákona o IPPC, nebo teď novelu zákona o veřejných zakázkách.

Alespoň k návrhu zákona o IPPC, která podle slov předkladatele má za cíl zjednodušit proces projednávání a zároveň odstranit některé věci, které jdou nad rámec směrnic Evropské unie, mohu připomenout, že skupina poslanců zde předložila v loňském roce komplexní novelu zákona, která sledovala tentýž cíl, zjednodušení procesu projednávání podle IPPC, a také odstranění všech bodů, které jdou nad rámec směrnice Evropské unie. Tehdy ale poslanci, bylo to přesně v červnu loňského roku, byl návrh zákona zamítnut. Dnes tedy po devíti měsících tady máme vloženou jakousi drobnější novelku, která sleduje tentýž cíl. Beru tedy za to - a cituji řečníka, že má za cíl sledovat obranu národních zájmů - že došlo opět k jakémusi legislativnímu vystřízlivění z minulé legislativní smrště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi, panu zpravodaji Pavlu Hrnčířovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně zdravotnictví Marie Součková a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Vladimír Říha.

Na 27. schůzi jsme odsouhlasili návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Táži se paní ministryně zdravotnictví Marie Součkové, zdali hodlá v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomu tak, takže jí rád dávám slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaná úprava, kterou se provádí změna zákonů o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách, má především ten cíl, aby se zharmonizovaly oba dva zákony tak, aby pojišťovny mohly podnikat ve stejném duchu a ve stejné fázi tak jako v dobách, kdy je zapotřebí se velmi důrazně podívat, jaké je hospodaření všech pojišťoven, jaké jsou jejich možnosti a jaké zákonné normy dáme pojišťovnám v rámci výběru veřejného zdravotního pojištění a nakládání s tímto finančním objemem.

Změna výše vytvářeného rezervního fondu, kterou navrhujeme snížení daného limitu na 1,5 %, znamená, že nesmí dojít k jeho překročení, a záměrem je, aby tyto prostředky byly vždy poukazovány na úkor základního fondu, z kterého je uhrazována zdravotní péče. Rovněž přesnější specifikace fondu prevence v předkládaném návrhu upravuje jasné vymezení použití těchto prostředků na fond prevence tak, aby byly pouze profinancovávány aktivity s prokazatelným pozitivním efektem na zdraví pojištěnce nebo na zlepšování zdravotního stavu populace. Zakotvení rovněž oprávnění zástupců státu, zástupců pojištěnců a zástupců zaměstnavatelů ve správních radách zdravotních pojišťoven, pokud jde o rozhodování v některých zásadních otázkách, je velmi významným posunem, protože by mělo do budoucna zabezpečit, aby nedocházelo k finanční nerovnováze, abychom se v mnohých pojišťovnách v budoucnosti vyvarovali deficitního hospodaření.

Nová organizační struktura Všeobecné zdravotní pojišťovny umožňuje v návaznosti na reformu veřejné správy vytvoření potřebných organizačních předpokladů pro zvýšení účinnosti řízení, ale také efektivity, protože třetí tisíciletí je tisíciletím informačních technologií, a řádné vybavení, které Všeobecná zdravotní pojišťovna má, umožňuje přejít také ke kvalitnímu systému řízení a k efektivitě vynakládaných prostředků tak, aby byly účelné a vedly k optimálnímu zabezpečení co do služeb pro pojištěnce.

Upuštění rovněž od každoročního navyšování zajišťovacího fondu, což je doménou právě zaměstnaneckých pojišťoven, povede k tomu, aby současná úroveň jeho plnění byla zastropena a relativně umrtvené peníze byly uvolněny na posílení základního fondu, z kterého je uhrazována zdravotní péče.

Jsou to velmi významné posuny. Vím, že v průběhu projednávání tohoto zákona již v Poslanecké sněmovně, kdy byly mnohé pozměňovací návrhy, vedly právě ještě k posunu těchto zákonů do formy spravedlivé solidarity mezi pojišťovnami z hlediska ošetření portfolia pojištěnců tak, aby na to mnohé pojišťovny díky spektru pojištěnců náročných či finančně náročných operací nedoplácely. Proto si myslím, že myšlenka stoprocentního přerozdělení, jak jsem měla možnost pozměňovací návrh vidět, je správná a umocňuje právě míru solidarity mezi pojišťovnami.

Děkuji za pozornost a věřím, že zákon podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni zdravotnictví Marii Součkové. Ptám se pana poslance Vladimíra Říhy, zdali hodlá vystoupit. V tuto chvíli ne.

Takže mohu otevřít obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné podobě žádné nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám přihlášky pánů Votavy, Grospiče, Strnada, Krákory, Eduarda Zemana, Kubinyiho a pana poslance Dolejše. Takže v tomto pořadí budete zváni k řečništi. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v opakovaném druhém čtení vládního návrhu zákona rozeslaném pod sněmovním tiskem č. 444 podal následující pozměňovací návrh.

Za prvé. V části 1 vládního návrhu zákona článek 1 bod 34 zní: V § 24 se za odst. 3 doplňuje nový odst. 4, který zní: (4) Pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle pojišťovna pojištěncům na adresu jejich pobytu, nedohodne-li se s nimi jinak, a to bezplatně vždy zpětně za kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího po kalendářním roce, v němž byli pojištěnci účastni na zdravotním pojištění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP