(12.00 hodin)
(pokračuje Říha)

A naposledy dávám ještě pozměňovací návrh podmíněný, a sice v závislosti na druhém návrhu pana poslance Kubinyiho, a sice tom, který se týká nového § 25a. Bude-li přijat tento pozměňovací návrh, tak znovu podávám návrh, který je v tisku 344/2 pod písm. J2. V případě, že návrh pana poslance Kubinyiho týkající se § 25a by nebyl přijat, tak by se na tento můj podmíněný návrh hledělo, jako by nebyl podán.

Měl bych ještě jako zpravodaj upozornit kolegy, kteří v minulém, tedy v prvním druhém čtení podávali návrhy, že je třeba znovu podat tyto návrhy. Ale pokud jsem sledoval ve svých zápiscích, tak všichni, kteří podávali pozměňovací návrhy v prvním druhém čtení, tak vystoupili i v této rozpravě, tak myslím, že již nikdo nebyl opomenut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Poté co se pokusím vás svolat, bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu pana poslance Cabrnocha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Ano, pane místopředsedo. V podrobné rozpravě po úvodním slově paní ministryně vystoupilo 12 poslanců a téměř na závěr pan poslanec Cabrnoch dal návrh na zamítnutí.

(Poslanci se vracejí do lavic.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou v tuto chvíli již ve sněmovně.

 

V hlasování pořadové číslo 47, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Cabrnocha na zamítnutí této předlohy. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 170 hlasujících bylo pro 81, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Mohu tedy poté, co proběhla kontrola hlasování, konstatovat, že druhé čtení této předlohy zdárně skončilo. Děkuji paní ministryni Marii Součkové, panu zpravodaji Vladimíru Říhovi.

 

Přistoupíme k projednávání prvního bodu prvních čtení. Je jím bod 41, který jsme zařadili na čelo prvních čtení. Je to bod, který se jmenuje

 

41.
Návrh poslance Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 536/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 536/1 a já prosím navrhovatele pana poslance Tomáše Teplíka, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na pořad se dostává tisk č. 536, kterým se mění a doplňuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Předem této materie musím podotknout, že obsah, který je uveden v tomto tisku, byl předmětem mého pozměňovacího návrhu k v tomto období již projednávaného tisku č. 288, což byla novela zákona o ochranných známkách. Nicméně já jsem na žádost některých kolegů tento návrh pozměňovací v tisku 288 stáhl z důvodu určité - řekněme - právní čistoty, protože se tím otevíral zákon jiný, nicméně myslím, že už i v tomto případě mohla být tato právní úprava, byť jako formou pozměňovacího návrhu, schválena. Nicméně nyní tedy ji máme předloženu jako samostatný návrh.

V čem spočívá? Předně musím uvést, že se týká ochrany autorských, resp. průmyslových práv, což je právní materie poměrně velmi složitá, a proto se pokusím o co možná nejstručnější a nejsrozumitelnější zdůvodnění. Základní podstatou je vstup České republiky do Evropské unie k 1. 5. letošního roku. Na základě tohoto našeho vstupu bude na území České republiky platit nařízení Rady Evropských společenství č. 6/2002, kterým je materie průmyslových vzorů v Evropské unii upravena. Můj návrh zákona spočívá v tom, aby byla upravena i úprava českého národního práva právě vzhledem k této skutečnosti. V podstatě se jedná nejenom o uznávání průmyslových vzorů Evropské unie u nás, ale i naopak, tedy o zachování určité právní jistoty zejména předkladatelům průmyslových vzorů v rámci národního práva České republiky.

Ve stručnosti zmíním jenom šest základních právních institutů heslovitě, kterých se tato úprava týká. Jednak se týká právního institutu zpřístupnění veřejnosti, poté právního institutu vyčerpání práv, poté právního institutu střetu průmyslových vzorů, resp. řešení této situace, poté právního institutu podání přihlášky, následně právního institutu kauce a na konec právního institutu přezkumu.

Troufám si uvést na závěr poznámku, že podobný návrh mělo zcela jistě přednést Ministerstvo průmyslu, v jehož je to politické gesci, ale zřejmě asi se zabývalo důležitější činností, jako byla úspěšná privatizace Severočeských dolů. Nicméně to jenom na okraj.

Já považuji tento návrh za velmi důležitý pro naše přihlašovatele průmyslových vzorů, a proto si dovolím vás požádat o propuštění tohoto svého návrhu do dalšího čtení. Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Teplíkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, který byl určen pro prvé čtení. Tím je poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, pan poslanec Teplík předložil novelu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, a zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve kterých navrhuje upravit v souladu s komunitárním právem možnost použití průmyslového vzoru nejen ve státech Evropské unie, ale i ve státech, které jsou v Evropském hospodářském prostoru.

Dále nabízí řešení v případě střetu dvou průmyslových vzorů. To ovšem dle vlády je již řečeno ve Smlouvě o přistoupení České republiky k Evropské unii.

V návrhu je dále navrženo umožnění plného přezkumu správních rozhodnutí úřadů formou žaloby. V zákoně č. 527/1990 Sb. se vypouští slovo průmyslový vzor, tak aby byla shoda se zákonem č. 207/2000 Sb., a upravuje se § 66 Nahlížení do spisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP