(12.40 hodin)
(pokračuje Hojda)

Pokud zůstaneme u toho, že za přestupek bez jakékoli diskuse bude stanovena i když ne sankce, tak dostane bodů 7 nebo 6, i když to bude daleko méně závažné. Jak jsem již řekl, chybí zásadní vyjádření, zda se jedná - a to bylo, musím konstatovat, vysvětleno na té besedě - o paušální výši bodového hodnocení. Jak tam bylo sděleno, tak ano, jedná se o paušál za přestupek. Bude možno stanovit výši pokuty podle toho, o jakou závažnost se jedná, ale bodů bude přiděleno podle paušálu -trestných bodů.

V § 22 odstavec 1 písmeno l) za jedenácté a dvanácté se mi jeví jako nepřiměřené násobné zvyšování sazeb u řidičů z povolání. Domnívám se, že by se jednalo prakticky o likvidační ustanovení, a obávám se, že by zanedlouho neměl kdo řídit nejen autobusy, i když tam to není asi tak závažné, jako vozidla nad sedm a půl tuny. Už samotný systém bude pro tyto řidiče daleko větší hrozbou než pro řidiče tzv. sváteční nebo ty, kteří užívají automobil nepravidelně. Myslím, že není důvod je ještě více trestat, protože pokud se někdo bude chovat nepřístojně a bude to profesionální řidič, tak už jen vlastní přidělení bodů bude pro něj hrozbou, že ztratí zaměstnání, a myslím, že si to daleko rychleji rozmyslí.

Mrzí mě osobně, že novela zákona se už nezabývá např. velmi choulostivou otázkou školení řidičů z povolání a zajišťováním a zdokonalováním jejich způsobilosti, aby se mohlo lépe předcházet některým tragickým nehodám s fatálními následky. Není zde rovněž řešena možnost postihu zaměstnavatelů profesionálních řidičů, kteří ať přímo, či nepřímo nutí řidiče porušovat předpisy v provozu na pozemních komunikacích. Mám tím na mysli zejména nedodržování přestávek a daleko větší zatěžování těchto řidičů při práci. Rovněž je zapotřebí si uvědomit, že také dochází k přetěžování vozidel, že někteří zaměstnavatelé nebo podnikatelé jsou i podmínkami na trhu nuceni možná nepřímo, ale aby se vůbec udrželi, tak přetěžují vozidla a tím ohrožují přímo i nepřímo provoz na pozemních komunikacích a samozřejmě i likvidují komunikace jako takové.

Přes výhrady, které jsem sdělil, nenavrhuji a nenavrhnu zamítnutí tohoto zákona, protože se domnívám, že v současné situaci na silnicích, tak jak to uváděl i předkladatel, je to asi jediné možné řešení, jak docílit, aby se postupně vrátil pořádek na silnice a aby se většina slušných řidičů nemusela bát, když sedne za volant, a měla velkou nejistotu, zda se vůbec vrátí zdravá domů.

Samozřejmě si myslím, že bude návrh zákona předložen k projednání hospodářskému výboru. Domnívám se, že by bylo vhodné a navrhuji, aby byl projednán i v ústavně právním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jen doplnit Pavla Hojdu. Za prvé bodové systémy se dají skutečně udělat jako sazebník, je to v několika zemích zažité a myslím si, že to není žádný problém. Za druhé, již dnes může městská policie způsobit, že poslanec se nedostaví na jednání. Není to tak dlouho, co jedné z našich kolegyň městská policie nechala dokonce odtáhnout vozidlo tady v Praze. Domnívám se, že je třeba opravdu velice pečlivě specifikovat tyto věci, ale už dnes se nemůžeme vyhnout tomu, aby se něco podobného stalo. Jde spíš o to, aby byly jasně vyjasněny pravomoci a kompetence a aby i ten poslední policista skutečně věděl, jaké jsou jeho pravomoci a kde jeho pravomoci již nesahají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předložená novela zákona o provozu na pozemních komunikacích sleduje především zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Bezpečnostní hledisko je jistě velmi důležitý veřejný zájem a zaslouží si podporu. Na druhou stranu je však nutné při jeho uplatňování brát v potaz i ekonomickou situaci České republiky a našich rodin.

Návrh zavádí zpřísnění postihu řidičů přestupujících pravidla silničního provozu, zavedení bodového systému pro řidiče a také stanovuje plošnou povinnost používat dětské zádržné systémy, tzv. autosedačky. A právě tomuto problému se chci věnovat podrobněji.

V návrhu je řešen problém spojený s tím, že tři autosedačky na zadní sedadlo většiny běžných vozů se prostě nevejdou. Navržené řešení spočívající v tom, že v takovém případě není nutné umístit třetí dítě do autosedačky, ale stačí, aby bylo připoutáno pásem pro dospělé, řeší situaci rodin s třemi dětmi. V návrhu je dále snaha řešit problém vozidel bez bezpečnostních pásů na zadních sedadlech. Pro takové případy je navržena výjimka do května 2006. Toto řešení považuji za nedostatečné, neboť takovýchto vozidel je i podle důvodové zprávy v evidenci stále velký počet a směrnice Evropské komise, která je právě touto novelou implementována, povoluje výjimky pro tyto případy až do května 2008.

Směrnice Komise Evropské unie zná dva typy dětských zádržných systémů - tzv. integrované a neintegrované. Integrované, to jsou ty běžné známé dětské autosedačky, a neintegrované se skládají z jednotlivých prvků, a teprve použitím všech prvků dohromady s pásem pro dospělé tvoří celkový dětský zádržný systém. Z předloženého návrhu ani souvisejících předpisů není zřejmé, zda bude možné i po přijetí této novely tento typ neintegrovaných dětských zádržných systémů používat.

A nakonec se chci zmínit o problému rodin se čtyřmi a více dětmi, které nebudou mít možnost pětimístné vozidlo pro svoji přepravu používat. Těchto rodin je v České republice asi 23 000 a otevřenosti těchto rodičů vůči lidskému životu si velice vážím. Byl bych nerad, abychom jim komplikovali život. Jsou to rodiny, pro které je velký finanční problém nákup vozidla typu tranzit, a přitom užívání auta je pro ně nezbytnou nutností. Myslím si, že tato situace je řešitelná uzákoněním možné výjimky z použití dětských autosedaček, podobně jako je např. navrhována výjimka pro zdravotně postižené. Takovéto řešení by bylo podle mého názoru v souladu se směrnicí Evropské komise.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu ministrovi za příslib se těmito problémy v rámci druhého čtení zabývat, tak jak to sdělil na již zmíněném semináři hospodářského výboru, který se konal 11. března a kterého jsem se zúčastnil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. A jako poslední před přestávkou vystoupí pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych se v krátkosti vyjádřit k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, uvedenému pod sněmovním tiskem 576.

Problematika upravená touto novelou má širší, komplexní záběr. Mění platné znění právního rámce vymezujícího provoz na pozemních komunikacích, získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel i postih protiprávních činů na obou právě uvedených úsecích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP