(10.30 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

A je otázka, zda - i kdyby toto ustanovení, ten pozměňovací návrh pod písm. A byl přijat - zda by mohl být použit a zda by podnikatelské sféře přinesl ty možnosti, které jí přinést má.

Já se nebráním tomu, aby v novele zákona o integrované prevenci bylo integrované povolení vyžadováno až ke kolaudačnímu rozhodnutí, nicméně je potřeba upravit to, co do integrovaného povolení bude zahrnuto. Něco z toho bude potřeba vypustit a něco tam naopak včlenit, tak aby ten návrh mohl být použitelný.

Proto přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem A nedoporučuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Dávám slovo panu navrhovateli, pokud chce vystoupit pan ministr Němec. (Nechce.) Potom tedy má slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych vám předložil návrh postupu hlasování. Bude vcelku jednoduchý. Nejprve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě pana poslance Höniga, který je vztažen k pozměňovacímu návrhu A. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A, třetí hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod písm. B a posléze bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď jsem tomu nerozuměl. Máte na mysli pozměňovací návrh pana poslance Höniga k pozměňovacímu návrhu A, legislativně technickou úpravu, kterou přednesl? (Zpravodaj: Jako první.) Jako první, dobře, tak to si rozumíme.

Myslím, že ta procedura je velmi jednoduchá a není třeba o ní hlasovat.

 

Přikročíme k hlasování. Nejdříve rozhodneme o legislativně technické úpravě pozměňovacího návrhu pod písm. A.

Zahájil jsem hlasování číslo 157. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 159, proti 6. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní tedy hlasování o pozměňovacím návrhu A. (Stanovisko kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 158. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 přítomných pro 136, proti 15. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Pozměňovací návrh číslo B. Stanoviska? (Obě kladná.)

Zahájil jsem hlasování číslo 159. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 531, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 160. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 174, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Vážené kolegyně a kolegové, máme za sebou blok třetích čtení, která bylo možno projednat vzhledem k uplynutým lhůtám. Nyní budeme pokračovat v projednávání zákonů v prvém čtení, a to následujícími body: 39, 40, 42, 43, 44, 45 a uvidíme, kam se dostaneme dál.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 39, kterým je

 

39.
Návrh poslanců Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb.,
ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb.
/sněmovní tisk 485/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 485 a hned poté, co se zklidní atmosféra v sále, poprosím pana kolegu Milana Bičíka, aby jako zástupce navrhovatelů tento návrh uvedl.

Mezitím prosím všechny kolegyně a kolegy, kteří nechtějí sledovat projednávání tohoto bodu, aby se přesunuli mimo jednací sál. (Sílící hluk v sále.) Prosím vás, kolegové, urychlete svůj odsun z jednacího sálu.

Slovo má pan kolega Bičík, prosím.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem předkladatelů uvedl sněmovní tisk č. 485, kterým je poslanecký návrh na změnu ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, tedy návrh na změnu Ústavy České republiky.

Podstatou tohoto našeho návrhu je vložit za článek 14 ústavy o státních symbolech nový článek označený 14a, který v podstatě obsahuje pouze tři věty. Za prvé, že národním jazykem a úředním jazykem všech orgánů veřejné moci v České republice je český jazyk (čeština), za druhé, že stát dbá o ochranu českého jazyka jako nedílné součásti státní a národní identity, a za třetí, že práva občanů České republiky, příslušníků národnostních a etnických menšin, obsažená v Listině základních práv a svobod, tím nejsou nijak dotčena. Jde tedy, kolegyně a kolegové, v podstatě o vtělení primární ochrany českého jazyka do základního zákona státu.

Pro ty z vás, kteří jsou podobně jako já členy sněmovny od tohoto volebního období, chci poctivě sdělit, že se nejedná o první návrh. Ležel v té nebo oné podobě na poslaneckých lavicích několikrát, naposled v podstatě před čtyřmi roky, počátkem roku 2000, ve formě návrhu samostatného speciálního zákona o českém jazyce a jeho užívání. Prošel tehdy prvním čtením. (Odmlka - ve sněmovně je hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, opakuji svůj apel na ty z vás, kteří nechcete sledovat projednávání tohoto bodu, abyste skutečně projevili přiměřený stupeň tolerance vůči kolegovi, který hovoří od řečnického pultu, a sami se dokázali vcítit do té situace, kdy vy hovoříte ke sněmovně a ta nejenom že vám nevěnuje pozornost, ale naopak vás ještě ruší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP