(11.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

To je samozřejmě otázka. A já jsem obecně pro komplexnější změny jak zákonů, tak zejména ústavy. A v tomto směru, pokud nebude tady ve sněmovně vůle tento zákon podpořit, tak potom v každém případě by to měl být významný podnět pro ústavní komisi Poslanecké sněmovny, aby se touto otázkou zabývala jako problémem, který tu existuje.

Ale jiná věc. Pokud jde o to, jaká je vůle sněmovny přijímat komplexnější změny ústavy, zdá se mi, že relativně malá. Čili myslím si, že se do budoucna nevyhneme tomu, že budeme přijímat změny ústavy po jednotlivostech.

Tento argument pro mě osobně není důvodem, abych navrhoval zamítnutí této předlohy. Můj návrh je spíše kladný, protože si myslím, že to je problém, o kterém bychom měli vážně uvažovat. Řada otázek a problémů, o kterých mluví i vládní stanovisko, které podrobněji rozebíral kolega Pospíšil, ty tu existují. A je myslím vhodné o nich hovořit v podrobné rozpravě, nemyslím jenom teď, ale případně i v podrobné rozpravě, která bude vedena v příslušných výborech Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Nyní má slovo paní poslankyně Marie Rusová, která je zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Marie Rusová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, s pojmem český jazyk se setkáváme běžně v řadě právních předpisů. Tento pojem však není nikde blíže vymezen. Stejně tak nejsou v českém právním řádu nikde stanoveny jeho postavení, ochrana, rozvoj a tak dále. Pravidla českého pravopisu sestavená Ústavem pro jazyk český přitom nejsou právním předpisem. S ohledem na potřebu vymezení tohoto pojmu, stanovení jeho způsobu používání, rozvoje a ochrany se ukazuje jako, myslím si, že můžu nazvat i potřebná úprava zákonem, v tomto případě ústavním zákonem.

Předložený poslanecký návrh vkládá nový článek 14a, ochrana národního jazyka, který má poskytnout základní ochranu českému jazyku jakožto jednomu z nejvýznačnějších znaků naší státní a národní identity. Předložený návrh zákona není v rozporu s právem Evropské unie. Vzhledem k tomu, že máme však komisi pro změnu ústavy, navrhuji, aby tato posoudila opodstatněnost navrženého obsahu sněmovního tisku. A samozřejmě si myslím, že tímto sněmovním návrhem by se měl zabývat i ústavně právní výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Josef Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Kolegové a kolegyně, já jsem poslouchal zprávu předkladatele a obávám se, zdali si zde nepleteme dva pojmy, to jest národní zájem a národní hrdost. Protože spousta problémů, o kterých navrhovatel mluvil, jsou problémy, a on sám to zmínil, které jsou řešitelné na základě platné legislativy. Ale jako by nám chyběla ta národní hrdost tuto legislativu a její dodržování vyžadovat.

Já se obávám, že je v rozporu s národním zájmem, jestliže naši legislativu a její význam budeme zmenšovat tím, že budeme říkat, že jestliže někdo, nějaká firma nebo někdo jiný nedodržuje současný právní řád České republiky, tak že to zkusíme jiným zákonem. To je v rozporu s tím, co bych chápal jako národní hrdost. Byl bych velmi rád, abychom tuto národní hrdost podpořili, abychom se nestyděli v zahraničí za to, že můžeme mluvit česky, abychom vyžadovali jednání s cizími firmami v českém jazyce atd. Ale to je otázka, která je skutečně spíše otázkou národní hrdosti nežli novely ústavy.

Kolega zpravodaj tady naprosto správně řekl zásadní námitku. A to je, že nový článek ústavy nezakládá abych tak řekl právní vymáhatelnost bez toho, že nebude následovat další zákon. Já bych tedy v tomto případě požadoval, aby navrhovatelé, pokud s takovouto novelou ústavy přijdou, pokud ji předloží, předložili zároveň onen zákon, který by měl být prováděcím zákonem. Potom samozřejmě by diskuse byla podstatně kvalifikovanější, podstatně více bychom si rozuměli a já bych v tomto okamžiku spíše než národní zájem apeloval na národní hrdost. Máme být na co hrdí a já se domnívám, že bychom si to měli uvědomit a tuto národní hrdost podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Janeček je posledním, který byl přihlášen do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se pana navrhovatele a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan poslanec Bičík ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, pokud jsem to dobře zaznamenal, nezazněl návrh na zamítnutí zákona. Já bych vám za to chtěl moc a moc poděkovat. Vystoupili zde zejména právníci. Domnívám se, že je správné, že se do této diskuse zapojili, a chtěl bych je zároveň požádat, aby připomínky, argumenty, které vznášeli proti některým částem zákona, tak jak byl v současné době navržen, pomohli odstranit, aby nám v této práci skutečně pomohli, abychom si jednotlivé názory ještě vyjasnili, upřesnili. Ale myslím si, že je tímto naším rozhodnutím nastolena dobrá cesta k tomu, abychom o jednání zákona dále pokračovali. Za to tedy děkuji a těším se na jednání v příslušných výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Protože v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, mám na mysli návrh na vrácení či na zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Pokud se nemýlím, paní poslankyně Marie Rusová navrhla, aby se tímto návrhem zákona zabývala též dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy. Paní poslankyně Zuzka Rujbrová bude zřejmě navrhovat ještě další přikázání. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Správně usuzujete, paní místopředsedkyně, dovolte, abych navrhla, aby tento tisk byl přikázán rovněž výboru petičnímu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda někdo další má jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání návrhu. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru. Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat. Vidím žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Ještě jednou opakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto projednávaného tisku k projednání ústavně právnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 161 z přítomných 142 poslanců 122 hlasovalo pro návrh, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na přikázání dočasné komisi Poslanecké sněmovny pro otázky ústavy. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 145 poslanců 109 hlasovalo pro, proti 6. Návrh byl přijat.

 

A nyní přistoupíme k hlasování o návrhu přikázání petičnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 148 poslanců 65 hlasovalo pro, proti 23. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP