(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Věřím, že polední přestávka znamenala pro vás naplněnou příležitost pro občerstvení a zotavení, takže si myslím, že se můžeme směle vrhnout do dalších bodů. Vidím, že se hlásí paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane místopředsedo, ráda bych podala v tuto chvíli procedurální návrh, ač jsem si vědoma toho, že podle schválené novely jednacího řádu bychom měli tak činit 30 minut po zahájení jednacího dne. Po konzultaci s paní místopředsedkyní Kupčovou a s panem předsedou Zaorálkem jsme došli k závěru, že v případě, že někdo z poslanců navrhne vyřazení některého bodu z programu, je možné takovýto návrh podat kdykoliv.

Dovolte mi proto, abych požádala sněmovnu o vyjádření souhlasu s vyřazením bodu č. 55 schváleného pořadu schůze. Je to novela zákona o důchodovém pojištění. Je to evergreen z mé strany, protože jej překládáme neustále z jedné schůze na druhou. Jsem ale přesvědčena, že ještě nenastala doba, kdy budu moci říci, že důvod, pro který jsem návrh novely zákona podala, pominul zcela. Protože však neustále probíhá naplňování příkazu ministra č. 27/2003, kterým pověřil Českou správu sociálního zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí, které se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, dovoluji si i dnes podat návrh na to, aby tento bod byl vyřazen z této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Bez dalšího komentáře přijmu vaši interpretaci našeho usnesení. Hlasováním rozhodneme o tom, zda sněmovna váš návrh přijme. Prosím, abyste se přihlásili.

Než se přihlásíte, mám pro vás následující informaci. Z odpoledního jednání se omlouvá ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování pořadové číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s vyřazením bodu 55 z pořadu této schůze? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 105 přihlášených bylo pro 98 a jeden proti. Tento bod byl ze schůze vyřazen.

 

Můžeme přistoupit k bodu

 

112.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

 

Byl zařazen na pevnou dobu. Mohu připomenout, že nám bylo rozdáno usnesení vyšetřovací komise č. 11 a dodatek č. 2. Prosím, aby se slova ujala předsedkyně této komise paní poslankyně Hana Šedivá.

Dámy a pánové, prosím o klid, protože jednání této vyšetřovací komise je závažné.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, nejdříve bych chtěla poděkovat za možnost zařadit tento bod napevno na tuto chvíli, protože dnešním dnem končí uplynutí doby pro jednání komise.

Při zasedání komise 12. 3. jsme konstatovali, že není ještě naplněno veškeré projednávání a nejsou splněny všechny úkoly, které si komise dala za úkol prošetřit, a proto bylo přijato usnesení č. 11, které vám bylo předloženo v písemné podobě. Dále vám byl předložen dodatek k průběžné zprávě, tak jak byl zpracován, s tím, že komise má ještě za úkol projednat možnost zrušení smlouvy o mlčenlivosti s Ministerstvem zdravotnictví, jak bylo avizováno na prosincovém jednání, s tím, že ze strany firmy Diag Human nebyly učiněny kroky tak, jak firma slibovala. Dále bylo rozhodnuto, že by se komise měla seznámit s celým spisem rozhodčího soudu. Máme k dispozici pouze rozhodnutí tohoto rozhodčího orgánu.

Dnešním dnem by mělo skončit vyšetřování vedené Policií České republiky. Žádáme Státní zastupitelství v Praze, aby nám umožnilo seznámit se s tímto vyšetřovacím spisem, zda byly zjištěny některé skutečnosti, protože sami jsme vyšetřovatele neměli a komise má bez vyšetřovatele trochu jiné podmínky pro vyšetřování.

Z toho důvodu vás žádám, aby byl schválen náš návrh, že vyšetřovací komise ustavená ve věci vyrovnání České republiky s Diag Human podle článku 1 odst. 3 přílohy zákona č. 90/1995 Sb., aby byl prodloužen termín činnosti této vyšetřovací komise do 30. 6. 2004 a aby v tomto termínu byla přeložena závěrečná zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám všeobecnou rozpravu. Žádné písemné přihlášky nemám, přestože ruch v sále nasvědčuje tomu, že se řada z vás k vystoupení chystá. Nechystá, rozpravu mohu ukončit.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té se nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které si dovolím zformulovat: "Poslanecká sněmovna prodlužuje termín činnosti vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human, včetně předložení závěrečné zprávy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, do 30. 6. 2004."

Paní předsedkyně komise souhlasí. Budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP