(14.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" . Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 130 hlasujících bylo 108 pro, nikdo proti. Činnost komise jsme prodloužili do 30. června 2004.

 

Přeji této komisi v její práci mnoho zdaru, tak abychom v průběhu příštího čtvrtletí dospěli k ukončení práce komise.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní předsedkyni Haně Šedivé.

Paní a pánové, dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Jaroslav Palas, ovšem až poté, kdy ho uvolní předseda klubu pan poslanec Petr Ibl, o což ho žádám.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh novely zákona byl vypracován na základě usnesení vlády č. 930 ze dne 25. září 2002 o dalším postupu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii, kterým bylo uloženo Ministerstvu zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti předložit vládě návrh legislativního opatření upravující minimální délku výpovědní lhůty u nájemních smluv k půdě.

Platná legislativa České republiky nevytváří z pohledu zemědělců stabilní podmínky pro vykonávání hospodářské činnosti. Je přitom faktem, že okolo 90 % zemědělců hospodaří na půdě pronajaté. Za jeden z nejvýznamnějších faktorů lze tak právem považovat právě prodloužení zákonné délky výpovědní doby, s tím, že je i nadále zachována volnost smluvních stran při uzavírání nájemních smluv. Přijetí předloženého návrhu novely zákona by se zároveň jistě odrazilo i v dalším vnímání povahy těchto smluvních vztahů navenek, takže v konečném důsledku lze oprávněně očekávat i odpovídající prodloužení doby trvání nájemních vztahů uzavíraných na dobu určitou.

Návrh novely zákona se přitom netýká právních vztahů ke stavbám sloužícím zemědělské a lesní výrobě. Většina těchto staveb totiž byla v minulosti zprivatizována, přičemž jejich současní vlastníci jsou ty osoby, které v zemědělství již zpravidla dlouhá léta podnikají. Cílem proto není další pronajímání těchto staveb, ale naopak rozšíření jejich dosavadní činnosti formou uzavírání dlouhodobějších nájemních vztahů k pozemkům.

Rozhodující skutečností pro úpravu zákonné pětileté výpovědní doby u tohoto typu smluv je povinnost České republiky transformovat do vnitrostátního právního řádu závazky vyplývající z příslušného nařízení Rady o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Vláda tento závazek akceptovala, když schválila přijetí Horizontálního plánu rozvoje venkova pro období 2004 - 2006. Z těchto opatření vyplývá, že pětiletá doba trvání nájemních vztahů je klíčovou podmínkou pro získání podpor poskytovaných na základě citovaného nařízení Rady. Nedostatečně provedená transpozice komunitární legislativy v této oblasti do našeho právního řádu by naopak vytvořila nerovné konkurenční prostředí pro zemědělce v České republice.

Návrh novely zákona odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky. Problematika právní úpravy výpovědní doby z nájemních vztahů k zemědělské půdě není předmětem právní úpravy Evropských společenství.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, postoupit k dalšímu projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za uvedení této předlohy. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Hanuš, který byl určen zpravodajem pro první čtení. (Velký hluk v jednacím sále.)

Jinak prosím všechny diskutující v jednací síni. Zasedání klubu Unie svobody by se mohlo odehrávat v prostorách klubu. Děkuji za pochopení.

Slovo má pan poslanec Jiří Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vláda předkládá velice jednoduchou novelu občanského zákoníku, ve které je řešena otázka výpovědní lhůty zemědělských a lesních pozemků. Stručně řečeno, prodlužuje se výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou z jednoho roku na pět let.

Tato jednoduchá úprava však vzbuzuje dvě otázky, z nichž první je, zda tento zákon je nutný, a druhou otázkou je otázka řešení již uzavřených smluv, protože se zde počítá s tím, že se změní podmínky smluv již uzavřených. A myslím si, že to je druhá otázka, kterou je potřeba vyřešit. Tolik na úvod a díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hanušovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky. První je od pana poslance Jiřího Papeže, druhá je od pana poslance Jiřího Pospíšila. Jako první tedy bude hovořit pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Projednáváme návrh novely občanského zákoníku, kterou nám avizoval ministr zemědělství již při projednávání podobného návrhu zákona o nájmu zemědělské půdy předloženého skupinou komunistických a socialistických poslanců. V něčem jsou si oba návrhy podobné, v něčem se také liší. Podobná je samotná myšlenka, smysl a cíl návrhu, jiná je cesta, jak tohoto cíle dosáhnout. Vládní verze je, řečeno diplomaticky, důmyslnější a na první pohled se tvářící více nevinně. Protože však nechci opakovat minulou, možná trochu nedůstojnou debatu, pokusím se zůstat protentokrát ve své argumentaci v rovině věcné.

Podle mého názoru zavedení institutu pětileté výpovědní lhůty při nájmech zemědělských a lesních pozemků je věcí, která nepřispěje ke stabilizaci českého zemědělství, kterou bychom si jistě všichni přáli. Přispěje pouze ke konzervaci některých nedobrých a pro podnikatelské prostředí nezdravých poměrů, které na českém venkově panují. Návrh konzervuje současný stav minimálně na dalších pět let, kdy vlastník nebude moci volně nakládat se svým majetkem. V tom si myslím, že je návrh dokonce protiústavní. To by však samozřejmě musel posoudit někdo jiný než Poslanecká sněmovna.

Návrh jde podle mého názoru proti logice programu Půda, který v rámci Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu vyhlásila vláda a který má umožnit českým podnikatelským subjektům snazší nákup zemědělské půdy a tím přispět k větší stabilizaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP