(17.00 hodin)
(pokračuje Braný)

Poslanecká sněmovna předpokládala, o to intenzivněji i rozpočtový výbor, že reformou veřejné správy dojde k poklesu počtu úředníků a nákladů na veřejnou správu. Tento úřad je ovšem příkladem pravého opaku efektu reformy veřejné správy. Pan ministr financí k požadovanému materiálu sdělil, že restrukturalizace se v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových konat nebude. Téměř 2 500 zaměstnanců je tedy stav neměnný, dodávám podle mne směrem dolů.

Ze všech výše uvedených důvodů proto soudím, že bychom neměli podpořit předložený poslanecký návrh další novely zákona č. 2001/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tedy tisk č. 551. Na závěr si vás dovolím informovat, že toto není pouze můj osobní názor, ale tlumočím názor klubu poslanců za KSČM. Protože jsem vstřícnost sama a optimista, věřím, že navrhovatelé a vláda jsou schopni se shodnout na smysluplnějším návrhu, který přinutí úřad minimálně k restrukturalizaci. Proto podávám pozměňující návrh vrátit tuto novelu zákona navrhovateli k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Jen upozorňuji, že zákon má číslo 201/2002 Sb., nikoliv 2001. Tolik zákonů nepřijímáme.

Slovo má Vladimír Doležal se svým vystoupením v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dámy a pánové, dovolte, abych vás ještě jednou též chvíli zdržel a vyjádřil se k tomuto návrhu zákona.

Dovolím si konstatovat, že tento návrh, jeho poslanecká novela, je nepřímým důkazem toho, že jsme si vytvořili úřad pro úřad a teď hledáme důvody, proč ho máme a co bude dělat. Dovolím si citovat z důvodové zprávy, která je součástí tohoto sněmovního tisku: Poslanecký návrh zákona novelizuje ta platná ustanovení zákona č. 201/2002 Sb., která se v praxi ukázala pro efektivní plnění činnosti úřadu jako zbytečně omezující. - To znamená, úředníci nemají co dělat, proto musí sedět ve statutárních orgánech.

Další zajímavá věta, která se nachází v důvodové zprávě: Dokonce na některých územních pracovištích případ, který by stanovených zákonných limitů dosahoval, ještě vůbec nebyl. - Upozorňuji, že úřady neměly co projednávat, což je velice zajímavé. Proto nevidím důvod proč poslanci navrhují snížení těchto limitů a umožnění zaměstnancům pracovat ještě někde jinde, proč nepřišli s návrhem na zrušení tohoto úřadu. Ale nechť.

Jak zde zmiňoval předřečník, rozpočtový výbor obdržel informaci pana ministra Sobotky o Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, a to o jeho činnosti za rok 2003, protože rozpočtový výbor velice zajímalo, jak tento úřad funguje. Dovolím si opět citovat některé části z tohoto návrhu. Například: Z celkového počtu sporů vedených v roce 2003 byla během tohoto roku ukončena jen nevýznamná část. Tyto počty do uváděné statistiky již nezahrnujeme. Další bod: K 1. lednu 2004 úřad zastupuje v dohodnutém jednání celkem 89 případů. - Upozorňuji, že z předcházejících tabulek vyplývá, že tento úřad má přes dva tisíce zaměstnanců. Zajímavé. - K 1. lednu 2004 úřad vystupuje za stát jako vedlejšího účastníka v celkem 29 případech.

Nebudu dále pokračovat, protože číslo se nikdy nepřekulilo přes 30. Domnívám se, že je to dalším důkazem, proč je tento úřad zcela zbytečný. Proto se domnívám, že snažit se novelizovat zákon a vymýšlet činnosti, které by pomohly tomuto úřadu, aby prokázal svou účelnost, protože všichni známe pravidlo, že pokud se úředníka zeptáme, zda má co dělat, předvede, že práci nemůže ani stihnout - připojuji se ke stanovisku vlády a dovolím si navrhnout na rozdíl od předřečníka zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Doležalovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Pavel Hrnčíř. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně a poslanci, některé věty zde přednesené mě vyprovokovaly k několika poznámkám. Bylo řečeno, že tento Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má kolem dvou tisíc zaměstnanců. Rád bych připomenul členům Poslanecké sněmovny, kteří zde o tomto zákonu hlasovali v minulém volebním období, že důvodová zpráva tohoto zákona, o kterém jsme jednali v roce 2001, říkala, že předpoklad pracovníků tohoto nově zřizovaného úřadu bude asi 800. Jen abyste viděli, k jakým číslům jsme časem dospěli v této oblasti.

Chtěl bych se spíše věnovat legislativnímu procesu, který tady naši kolegové předvedli. Poslanecká sněmovna obdržela vládní návrh zákona č. 201/2002 Sb. od vlády 13. 11. To byla původní vládní novela zákona tehdy pod sněmovním tiskem 526, tedy jen o 25 vyšší než ten, který nyní projednáváme. Předkladatelé, kteří nám návrh předložili 18. 12., tedy celý měsíc věděli, že budeme projednávat vládní návrh, a přesto měsíc poté předložili variantu svou. V průběhu projednávání původního vládního návrhu na schůzi dne 19. 12. tedy nepožádali o zrušení § 90, o jeho postoupení do výboru a nepředložili pozměňovací návrhy. Schválený vládní zákon pan premiér podepsal 17. března, tedy před 14 dny. Jsme v době, kdy se ve Sbírce zákonů tiskne novela zákona č. 201/2002 Sb., a my už projednáváme novelu tohoto zákona.

Dámy a pánové, takovýto stav nepovažuji za žádaný a moudrý. Tento proces nepovažuji za proces legislativní, ale za legislativní nonsens.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Chce ještě někdo další vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se, zda zástupce navrhovatelů chce mít závěrečné slovo. Prosím pana Václava Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Několik poznámek k tomu, co bylo řečeno předřečníky. Myslím, že není pochyb o tom, že je v souvislosti se zánikem okresních úřadů potřeba Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a musím také odmítnout názor, že naše novela byla vyvolána tím, že úředníci na úřadu nemají co dělat. To je nesmysl.

Domnívám se, že se snížením limitu pro výlučné zastupování státu se využije dostatečně potenciálu úřadu, a to jak z personálního hlediska, tak i z odborného hlediska. Myslím si, že úřad je na to velice dobře připraven a vybaven.

Pokud budu mluvit o potřebě bezplatného přístupu do katastru nemovitostí, myslím si, že i to je oprávněná potřeba vzhledem k tomu, že úřad zastupuje stát a v řádném jednání se nejedná jen o majetek státu, na který může bezplatně vcházet do katastru nemovitostí, ale o dotčené nemovitosti, kde je třeba mít bezpodmínečně nutné údaje z katastru nemovitostí. Jedná se například o stavební řízení, pozemkové úpravy, územní řízení, jednání ve věci věcných břemen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP