(16.30 hodin)

Poslanec Vladimír Říha: A poslední hlasování bude o návrhu pod bodem M4.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně? (Souhlasí.) Zpravodaj? (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 293. Přítomno 170, pro hlasovalo 87, proti hlasovali 2. Tento návrh byl přijat.

 

To byl asi poslední návrh.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh pod bodem H3, tak návrh pod bodem M5 je nehlasovatelný. Legislativně technické změny vznesl jen pan poslanec Dolejš, ale k návrhu, který nebyl přijat, tak nemáme o čem hlasovat. Proto, pane předsedo, navrhuji, abychom hlasovali nyní o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, jestli má někdo jiný názor než zpravodaj a má dojem, že jsme o něčem nehlasovali nebo hlasovali, o čem jsme neměli hlasovat. Není-li, můžeme opravdu hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 444, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto textu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 294. Z přítomných 170 poslanců pro hlasovalo 88, proti hlasovalo 77. Takže tento návrh byl přijat.

 

Ještě vyčkejme sekundu, než se přesvědčíme o podobě listiny. Nikdo nezpochybňuje hlasování. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. (Nesouhlasné hlasy.) Byl jsem přerušen v průběhu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážené kolegyně a kolegové, nechci dramatizovat situaci jak u rozpočtu, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem ne, a mám prý na sjetině ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec Opálka zpochybňuje hlasování a my musíme hlasovat o námitce, kterou vznesl. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku, kterou vznesl k poslednímu hlasování o celém návrhu zákona? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 295. Z přítomných 170 pro hlasovalo 148, proti hlasovali 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o celém návrhu zákona. Nebudu číst znovu text usnesení. Takže o celku návrhu zákona hlasujeme znovu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 296. Z přítomných 170 poslanců pro hlasovalo 87, proti hlasovalo 79. Návrh byl přijat.

 

Doufám, že mohu konstatovat, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu č. 106. Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, nyní máme projednávat bod

 

129.
Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
- pokračování přerušeného jednání

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Marie Součková a zpravodaj určený sněmovnou poslanec Jaroslav Krákora.

Tuto informaci jsme projednávali na 22. schůzi dne 17. října. Vedli jsme obecnou rozpravu, která byla ukončena. Přijali jsme usnesení č. 678, kdy jsme další projednávání odročili do schválení a následného předložení stabilizace systému zdravotní péče v České republice vládou Českou republiky, nejpozději však do 23. schůze.

Materiál s názvem Informace o postupu prací koaličních partnerů na stabilizaci systému zdravotní péče nám byl rozdán na lavice.

Ptám se paní ministryně Marie Součkové, zdali hodlá vystoupit. Ano. Poprosil bych všechny, kteří mají co k projednání, aby tak učinili v kuloárech.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, od poslední poslanecké schůze, při které jsme projednávali situaci ve zdravotnictví, uplynula nějaká doba a považuji za nutné informovat o věcech, které se za celou dobu udály, a o tom, jak vláda zmírnila opatření, která realizovala k roku 2003, která vedla k deficitnímu hospodaření nejenom v rámci pojišťoven, ale také i v rámci bývalých okresních nemocnic.

Proto považuji za velmi nutné hovořit o realizovaných opatřeních, která znamenala výrazný krok ve stabilizaci systému. Jednak to byla především dotace lůžkovým zdravotnickým zařízením ze státního rozpočtu v celkové výši 3,4 miliardy korun, jež byla schválena vládou a do konce roku 2003 poukázána ve výši 2,7 miliardy korun. Pro rok 2004 je určena částka 0,7 miliardy a je k dispozici jednotlivým krajům - již odeslána na jejich účty počátkem tohoto roku. Při realizaci odkupu pohledávek zdravotních pojišťoven za zaniklými státními podniky nebo podniky v konkursu, které byly předmětem projednávaní vlády, vláda souhlasila s odkupem prostřednictvím České konsolidační agentury. Česká konsolidační agentura přijala doporučení o výši odkupu pohledávek v částce 3 miliardy korun, přičemž dvě třetiny této částky byly poukázány Všeobecné zdravotní pojišťovně, která se již dlouhodobě potýká s největšími finančními problémy, především ve smyslu neúnosného opožďování plateb zdravotnickým zařízením včetně nemocnic, ambulantní sféry, ale i lékáren.

Na jednání vlády počátkem února byla odsouhlasena řada opatření vedoucích v roce 2004 k pokračující stabilizaci celého systému zdravotnictví, včetně finančních toků. Právě před chvílí v rámci novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách byly schváleny systémy stoprocentního přerozdělení pojistného, které znamenají finanční neutralitu a povedou k rovnoměrnému rozdělení finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami ve vztahu ke struktuře pojištěnců a nákladnosti péče na tyto skupiny v jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

Připravovaná novela zákona č. 48/1997 má za úkol vytvořit takovou změnu v rámci režimu vymáhání dluhového pojistného tak, aby i po vzoru sociálního pojištění bylo umožněno zdravotním pojišťovnám vymáhání dluhů. A právě proto, že se jedná o dosti vysoké nedoplatky, byl formou pozměňovacího návrhu tento návrh začleněn do právě projednávané novely zákona a byl právě v daném znění schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP