(18.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Ministerstvo vnitra tomuto slibu dostálo. V minulém volebním období předložilo do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který měl tuto situaci řešit. Tehdy požadavek na změnu hranic krajů a na převod jednotlivých obcí pod jiné kraje dávalo více než 40 obcí, s tím, že tehdy Poslanecká sněmovna v prvním čtení tento návrh zákona zamítla.

Ministerstvo vnitra nadále shromažďovalo podklady o jednotlivých obcích. Dělali jsme určitou aktualizaci toho, pod jaké kraje by chtěly patřit obce, o kterých jsme věděli, že jejich názor není zcela jednoznačný, a dospěli jsme ke konečnému počtu 28 obcí, které chtějí, aby jejich správní obvody byly přeřazeny pod správní obvody jiných krajů. V podstatě se tento problém dnes týká částečně kraje Moravskoslezského a Olomouckého a v mnohem větší míře pomezí mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským.

Ministerstvo vnitra a vláda vycházely z toho, že základní a určující pro to, kdo bude a kdo nebude v tomto návrhu obsažen, resp. stanovisko které obce bude vyslyšeno, že základním stanoviskem pro nás je usnesení té příslušné obce. Návrh zákona, který máte nyní před sebou, v podstatě zahrnuje stanoviska jednotlivých obecních či městských zastupitelstev, tak jak si přejí přejít pod jiné kraje.

Myslím si v tuto chvíli po zkušenostech, které mám z minulého volebního období, kdy se tady velmi živě diskutovalo o návrhu zákona o změně hranic krajů, že nás čeká poměrně obsáhlá debata. Byl bych rád, abychom respektovali stanoviska obecních či městských zastupitelstev těch obcí, kde tato usnesení vznikla, protože já jsem přesvědčen, že zastupitelé dotčených obcí a měst asi nejlépe znají místní poměry, nejlépe znají problematiku, která je spojena s dojížděním do zaměstnání, s dostupností úřadů, s dostupností zdravotní péče a dalších záležitostí. Z toho důvodu bych doporučoval, byť diskuse určitě jednoduchá nebude, abychom obcím, které chtějí změnit svoji působnost v jednotlivých krajích, vyšli v tomto směru vstříc. Jsem připraven na debatu, která především ve výboru, ale obávám se, že i v plénu sněmovny, bude poměrně zajímavá.

Chtěl bych poděkovat za to, že jste mě vydrželi chvíli poslouchat. Za nějakou chvíli bude probíhat rozprava, na kterou jsem sám velmi zvědav.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás jako zpravodaj k sněmovnímu tisku 604 stručně seznámil s obsahem vládního návrhu zákona o změnách hranic krajů a o změně některých dalších předpisů.

Co se týče věcné náplně návrhu zákona, s tou nás seznámil již zástupce předkladatele, pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Tato předloha vznikla na základě požadavku zastupitelstev obcí, které byly osloveny Ministerstvem vnitra, a na základě toho, že kontinuálně minimálně po dvě volební období zástupci obcí svými usneseními žádali o převod z jednoho kraje do druhého. Máme nyní na stole žádost 28 obcí, z nichž 25 se týká přechodu z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského a tři se týkají přechodu z kraje Moravskoslezského a Olomouckého.

Dále návrh zákona řeší otázku přechodu zřizovatelské funkce k Základní umělecké škole Moravský Beroun a Zvláštní škole Moravský Beroun, která přechází z Moravskoslezského kraje na kraj Olomoucký, a dále řeší návrh zákona také otázku dokončení správních řízení v návaznosti na účinnost zákona. Účinnost je předpokládána dvojí. Pro účely krajských voleb nabývá zákon účinnosti 1. července letošního roku, tak aby záležitosti spojené s volební agendou a volby do krajských zastupitelstev mohly proběhnout na nově vymezeném území dotčených krajů. Ve zbývající části předpokládá návrh zákona účinnost od 1. ledna 2005.

Jako zpravodaj bych chtěl sněmovně doporučit, aby po jistě zajímavé debatě, jak už avizoval zástupce předkladatele, propustila tento návrh do druhého čtení, a to z toho důvodu, aby zejména na půdě parlamentního výboru mohli dostat prostor všichni ti, kterým jednací řád Poslanecké sněmovny neumožňuje vystoupit v Poslanecké sněmovně. Mám tím na mysli především zástupce dotčených krajů, případně zástupce dotčených obcí.

Já se ještě přihlásím v obecné rozpravě v prvním čtení a doplním své osobní stanovisko, ale tím již nechci zatěžovat svoji zpravodajskou zprávu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Haškovi. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Dub. Dále je přihlášen pan poslanec David Šeich, pan poslanec Kohlíček a rozumím, že se také do rozpravy přihlásil pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Tomáš Dub: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vládou České republiky je Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen návrh zákona o změnách hranic krajů v tisku 604. V důvodové zprávě pan ministr konstatuje, a teď to zopakoval, že návrh změn vychází z potřeb občanů deklarovaných v usnesení zastupitelstev příslušných obcí a z věcného hlediska je základním kritériem dojíždění za prací a službami, dopravní dostupnost a územní spádovost. S tím nelze než souhlasit.

Všechna tato kritéria splňuje bezezbytku i návrh hlavního města Prahy, který není v uvedeném návrhu zákona vůbec zapracován. Jedná se o požadavek na změnu hranic Středočeského kraje a kraje hlavní město Praha v rozsahu několika pozemkových parcel, kterou však vzhledem k příslušným ustanovením zákona č. 347/1997 Sb. bohužel nelze provést jinak než zákonem.

Já se budu snažit tuto věc řešit prostřednictvím svého pozměňovacího návrhu ve druhém čtení, pokud zákon postoupí do druhého čtení, nicméně to, co tady bylo konstatováno, je v rozporu s tím, co já říkám, a nedává mi to jistotu, že navrhovaný zákon obsahuje všechny požadavky, které jsou z jednotlivých zastupitelstev vzneseny. Například hlavní město Praha o tuto věc usiluje od roku 1999 a já vás ujišťuji, že bylo v tomto směru aktivní. Proto žádám Ministerstvo vnitra, aby ještě jednou, než se zákon dostane do druhého čtení, skutečně prověřilo všechny žádosti, které tam jsou, aby nám nic nevypadlo a zároveň aby se i tato věc, to znamená komplexnost návrhu, diskutovala v příslušném výboru. Domnívám se, že naším zájmem je neudělat půl zákona, ale udělat zákon celý a tuto věc vyřešit pokud možno definitivně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Hovořit bude pan poslanec David Šeich. Připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi krátce promluvit k vládnímu návrhu zákona o změně hranic krajů. Také musím říci, že můj pohled může být subjektivní jakožto pohled poslance zvoleného v Jihomoravském kraji. Chci vystoupit s podporou tohoto návrhu zákona.

Dovolte mi konstatovat bez ohledu na kraj, za který jsem zvolen, několik obecných poznámek. Především je zřejmé, že zákon reaguje na některé dílčí segmenty zpackané reformy veřejné správy a především reaguje na to, že reforma veřejné správy nedokázala splnit dva základní sliby, které učinila.

První byl, že státní správa se přiblíží více k občanům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP