(10.10 hodin)
(pokračuje Frank)

Návrhu zákona vyčítám ještě minimálně jeden nedostatek, který ani pro pana ministra není nový. My jsme několikrát jako poslanci požadovali, aby předlohy zákonů byly komplexní, tedy včetně vyhlášek, na něž je někdy v novelách zákonů, v tomto případě v § 26, odvolávka. Jsem si vědom, že vzory průkazů jsou ve stadiu zrodu a přerodu, ale myslím si, že je chybou, že vzory občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu, vzory potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a dokonce vzor samotné žádosti v příloze zákona zcela chybí.

Nechci se vyjadřovat negativně, ale mám pocit, že velmi nepříjemně jsou rozšiřovány pravomoci v informacích zejména zpravodajských služeb, byť jdou přes správce evidence ať již občanských průkazů, nebo cestovních dokladů. Jestliže zpravodajské služby mohou žádat od příslušných orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace, tak naopak orgány veřejné správy musí informace poskytnout, ne že mohou.

Takovýchto debat bude k návrhu zákona více. Celkově však vnímám návrh novely zákona jako jistou harmonizační a bezesporu potřebnou úpravu, která v průběhu projednávání může doznat některých změn. Jsem přesvědčen o tom, že budou potřebné. Nemám problém s propuštěním zákona do druhého čtení a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby takto postupovala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Měl jsem avizovánu přihlášku z místa pana poslance Hrnčíře, kterému uděluji slovo, a ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, účelem zákona podle důvodové zprávy má být zajištění podmínek pro jednotný, přehledný a účelný výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních pasů, s cílem sladit zákon s ostatními zákony, například o matrikách či o ochraně osobních údajů apod.

Ano, právní norma je skutečně velmi podrobná, snaží se zpřesňovat terminologii, precizuje právní pojmy, rozšiřuje formulace, ale to na úkor jasnosti a srozumitelnosti zákona. Například dosavadní text procesu vydávání občanských průkazů v § 4 je na 19 řádcích, návrh novely upravuje tutéž problematiku nově již na 43 řádcích.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednu jakousi legislativní lahůdku, takový právnický bonbonek. Je samozřejmé, že žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být opatřena podpisem. To je nám všem jasné, ale pan ministr uznal za nutné, aby stanovil a definoval, co je to podpis. Dovolte mi odcitovat: "Podpis je vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména a příjmení." Tak jsme se dozvěděli, co je to podpis. Kdybych chtěl být jízlivý, řekl bych, že to má jednu slabinu - není definováno, co je to vlastní ruka občana. Ale třeba to příští novela vyřeší, aby byly odstraněny nejasnosti a možné dvojí výklady.

Paní poslankyně a páni poslanci, vůbec duch novely zákona výrazně více straní státní správě než občanovi. Potvrdila to i zpravodajská zpráva pana poslance Váni. Ukládá občanovi nové povinnosti, ty stávající zpřesňuje a zpřísňuje a stanoví samozřejmě nové sankce, a to až do výše 10 tisíc Kč. Například v § 16 dokonce stanoví, že úřad nebo policie může občanovi zadržet doklad, o kterém lze mít za to, že se stane neplatným, tedy někdy v nějaké nedefinované budoucnosti. Úřad také může rozhodnout dle vlastního uvážení o skončení platnosti dokladu.

Dámy a pánové, jednu jedinou reciproční větu, větu ve prospěch občana, která byla z vůle Poslanecké sněmovny pozměňovacím návrhem do zákona vložena, navrhuje vláda vypustit. Je to § 6 odst. 3. Ta věta zní: "Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní předpis." Tato jediná věta, jediná obrana občana proti nadbytečné byrokracii, jediný jeho výdobytek, má být ze zákona vyškrtnuta. Ptám se proč a nepřijímám žádné výmluvy a odkazy na obecnější formulace. Ta věta má svůj důležitý význam a je občany v praxi velmi využívána. Na jejím ponechání v zákoně trvám a budu trvat.

V oblasti cestovních pasů mám jednu připomínku. Stávající zákon stanoví, že k překročení vnitřní hranice podle zákona o ochraně státních hranic lze jako cestovní doklad využít občanský průkaz. Novela ale omezuje počet občanů jen na ty, kteří budou mít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. To ale není uvolnění, jak je nám tvrzeno v důvodové zprávě, ale naopak omezení.

Poslední moje výhrada je, že některým obcím, a to s obecními úřady s rozšířenou působnosti a matričními úřady, svěřuje stát úkol, na který budou nuceny vynaložit nové, vyšší náklady. Vláda je odhaduje na jednorázové náklady ve výši 30 mil. Kč a roční provozní asi na 3 mil. Kč. Obávám se, že vládní odhad je výrazně podhodnocen, ale v každém případě zvýšené náklady vláda obcím nijak nekompenzuje. Žádám pana ministra, aby sdělil, jak bude obcím zvýšené finanční nároky hradit, nebo obce zase na výkon státní správy doplatí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám, proto rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu ministrovi, poté zpravodaji.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, mám několik poznámek. Pokud jde o zvýšené náklady, tak k tomu bych chtěl říci následující věcí. V letošním roce se zvyšuje příspěvek na úředníky, kteří vykonávají agendu státní správy na obcích s rozšířenou působností, oproti loňskému roku. Tuším, že ročně na jednoho úředníka je to asi 20 tisíc korun. To číslo teď nevím přesně, ale je to zhruba tento řád. To je první věc, která se v letošním roce mění.

Další věci, které s tím souvisejí, jsou změny v oblasti správních poplatků a zvýšené sankce, o kterých byla v rámci tohoto návrhu řeč. Pokud jde o to, co by byly asi největší náklady, to je otázka možnosti elektronického podávání žádostí. Tady musím říci, že i ve vládě o tom byla velká debata. To bude z finančního hlediska asi nejnáročnější. Původně do vlády šel návrh, který to neobsahoval. Po projednání ve vládě na základě připomínky Ministerstva informatiky to bylo doplněno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP