(9.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 418/7.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Opravdu se nikdo nehlásí? - Hlásí se pan předseda Zaorálek, prosím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, jen bych si dovolil zmínit to, co bylo dohodnuto na podvýboru pro jednací řád, kde byl požadavek, aby Parlamentní institut sdělil komparaci, jak se řeší otázka náhrad v ostatních parlamentech. Včera jsme dostali jakýsi definitivní výsledek tohoto zkoumání Parlamentního institutu. Nyní tedy víme, že od Evropského parlamentu poslanci dostanou měsíčně příspěvek 3 700 eur, který by měl pokrýt náklady poslanců Evropského parlamentu na pronájem kanceláře, nákup a údržbu počítače, modemu, telefonu, na poštovní poplatky, na cestovné na území jejich členských států. Tyto náhrady se tedy týkají nejen podobných věcí přímo v místě, kde budou pracovat, ale týkají se také náhrad za tyto služby na území členského státu.

Je tam také uvedeno, že tento příspěvek bude poslanci Evropského parlamentu snížen na polovičku, pokud se bez omluvy nezúčastní alespoň poloviny plenárních zasedání. To je podle mne docela podstatná informace.

Říkám to proto, že při hlasováních, která budeme provádět ve třetím čtení, bude stanovisko, které budu říkat, stanoviskem podvýboru pro jednací řád, tak jak jsme k němu společně dospěli, a tady se budu držet těch informací, které jsme obdrželi, to znamená, že vidím, že není nutné, aby poslanci Evropského parlamentu obdrželi tyto náhrady duplicitně také od českého parlamentu, protože - opakuji - budou je mít hrazeny už z parlamentu Evropského.

Rád bych také ještě zmínil, že náš podvýbor pro jednací řád se shodl na tom, že pro navržené náhrady výdajů a náhradní plnění by mělo poslancům Evropského parlamentu zůstat pouze jediné, a to to, které se týká bezplatné veřejné tuzemské hromadné dopravy, s výjimkou dopravy letecké - to je pozměňovací návrh B4 bod 4 v nově navrženém paragrafu 33c. Tím chci jen objasnit, proč budu doporučovat to hlasování, které chci doporučovat. Dohoda tedy je taková, že jediné náhrady, které bychom měli podpořit, jsou ty náhrady, které se týkají - opakuji - bezplatné veřejné tuzemské hromadné dopravy s výjimkou dopravy letecké. To je tedy jediný typ náhrad, které bychom měli hradit my z Poslanecké sněmovny České republiky.

Jinak opakuji, že budu navrhovat hlasování na základě té dohody, kterou jsme učinili v podvýboru pro jednací řád, možná jediná výjimka je tam, kde jsou návrhy v jednacím řádu, které se týkají prodloužení oné lhůty na odpověď u interpelací na ministra a premiéra, tam nemáme definitivní stanovisko podvýboru, proto se budu přimlouvat, abychom odhlasovali tu delší variantu, aby tedy odpověď na interpelaci byla prodloužena ze čtyř na pět minut a doplňující odpověď ze jedné minuty na dvě minuty. Opakuji tedy, že v tomto jediném případě budu doporučovat delší odpověď v rámci interpelací, tedy ze čtyř na pět minut a z jedné na dvě minuty, protože na to není jednoznačné stanovisko podvýboru, a jinak se budu držet toho, na čem jsme se na podvýboru dohodli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, z místa se však hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jen požádat pana zpravodaje, kdyby byl tak laskav a do procedury zařadil zvláštní hlasování - už jsem to avizoval při minulém druhém čtení - o písmenu B části druhé, paragraf 33c. Hned v té první větě jsou tam písmena c), i) a k). Tedy kdyby o tom písmenu c) se hlasovalo zvlášť. To je totiž přidělení aut evropským poslancům. Už jsem o tom hovořil, že nechápu, proč by měli mít auta, která by zřejmě stála po většinu času, kdy tito poslanci budou v Bruselu nebo ve Štrasburku, v Ruzyni. Přitom funkcionáři sněmovny jako předsedové komisí auta nemají. Nechápu tedy, proč by evropští poslanci měli mít tato auta, když je nebudou potřebovat.

Čili o tomto písmenu bych prosil hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím.

Právo vystoupit má samozřejmě pan předseda Zaorálek, ale já jsem jeho vystoupení rozuměl jako závěrečnému slovu, takže poprosím pana poslance Stanislava Křečka, aby se ujal slova.

Ještě předtím se ale přihlásil předseda klubu ODS poslanec Tlustý, dávám mu slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, žádám o dvacetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyhovuje se, takže se sejdeme v 10.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP