(11.30 hodin)
(pokračuje Čermák)

Existuje k němu několik pozměňovacích návrhů, které jistě přednese paní zpravodajka. K těm pozměňovacím návrhům, které existují, nebudu mít žádné výhrady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Kdo další se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych, jak jsem avizovala již ve druhém čtení, vyjádřila opakovaně svůj nesouhlas s předloženým vládním návrhem zákona a abych znovu varovala sněmovnu před tím, že se snažíme naplnit směrnici Evropské unie, a to způsobem, který je podle mého názoru naprosto nevyhovující. Znovu mi dovolte, abych přečetla, že smyslem úpravy sdružení podle důvodové zprávy k nařízení - tedy právě k onomu aktu Evropské unie - které chceme naplnit, bylo vybudovat vhodný právní instrument tak, aby účastníci hospodářských kooperačních vztahů z různých států nemuseli zakládat společnosti podle národního práva členských států. Já jsem zde upozorňovala jak v prvním, tak ve druhém čtení na to, že právě toho jsme se dopustili a že sdružení podle tohoto vládního návrhu zákona budou zapisována do obchodního rejstříku a budou muset podléhat všem procedurám tomu odpovídajícím.

Dovolíte-li, já k tomu ještě přečtu stanovisko legislativního odboru, které bylo určeno pro zpravodaje a ústavně právní výbor a které bylo rozdáno 12. ledna 2004 ústavně právnímu výboru. Nebudu je číst celé, jen poslední větu, která právě odkazuje na nesrovnalost, kterou jsem uvedla: "Na obou shora uvedených příkladech je zřejmé, že kontrola bude vedena nikoliv formálně, ale věcně, a sdružení bude fakticky zakládáno a vedeno podle českého právního řádu, nikoliv jak předpokládá nařízení Rady."

Proto mi dovolte, abych jako zpravodajka nedoporučila Poslanecké sněmovně přijetí tohoto vládního návrhu zákona, a to ne proto, že bych v něm shledávala nějaké fatální právní či jiné nedostatky či nedostatky, které by mohly poškodit naše podnikatelské subjekty, ale spíše s odkazem na to, že naplňujeme směrnici způsobem naprosto opačným - resp. tomu, co je po nás žádáno, nevyhovujeme vůbec.

K samotnému tisku a podaným pozměňovacím návrhům. Poté co odhlasujeme zpětvzetí návrhu paní místopředsedkyně sněmovny Jitky Kupčové, nám zůstanou pouze pozměňovací návrhy pod písmenem A. Navrhuji, abychom napřed hlasovali o zpětvzetí pozměňovacího návrhu přečteného ve druhém čtení a posléze o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A jako o celku, pokud proti tomu nikdo nic nenamítá. Poté už bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan ministr Karel Čermák se hlásí ještě v rámci rozpravy ve třetím čtení.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Já bych jen velmi stručně reagoval na poznámku paní poslankyně Dundáčkové. Předlohu samozřejmě je nutno nějak do českého právního řádu vložit. Návrh připravoval renomovaný odborník pan profesor Dědič a všichni jsme přesvědčeni, že je to v nejlepším pořádku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím. Prosím, aby k mikrofonu přistoupila, chce-li, paní zpravodajka, protože procedura, kterou navrhla, je zřejmá, nepotřebuje hlasování, já s ní souhlasím, protože je naprosto logická a jiná ani není možná.

Dámy a pánové, poté, co vás odhlásím, poprosím vás o novou registraci.

 

Rozhodneme o zpětvzetí pozměňovacího návrhu místopředsedkyně sněmovny Jitky Kupčové. Kdo souhlasí se zpětvzetím, ať v hlasování pořadové číslo 448 stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 144, proti nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu vzešlém z jednání ústavně právního výboru jako o celku. (Ministr souhlasí, zpravodajka souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 449. Kdo souhlasí s návrhem uvedeným pod písmenem A, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, pro bylo 157, nikdo proti. Tyto návrhy jsme přijali.

 

Mohu přečíst závěrečné usnesení, souhlasí-li paní zpravodajka: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení), podle sněmovního tisku 501, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 450. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 115 bylo pro, 41 proti. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Čermákovi a paní zpravodajce Evě Dundáčkové.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

108.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 512/ - třetí čtení

 

Prosím, aby k panu ministru spravedlnosti přisedl pan poslanec Stanislav Křeček, který je zpravodajem ústavně právního výboru. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 512/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky žádné nemám. Hlásí se pan ministr Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Já jen stručně tisk uvedu. Jde o změnu mezinárodního práva soukromého a procesního. Druhým čtením návrh prošel. Byl vznesen jediný pozměňovací návrh, s nímž vyjádřím souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jak již bylo řečeno, pane předsedající, kolegyně a kolegové, existuje pouze jediný pozměňovací návrh a ten je obsažen v usnesení ústavně právního výboru, tisk 512/1. Navrhuji proto, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko pana ministra i pana zpravodaje je souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 451. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 160 hlasujících bylo 148 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu přistoupit k přednesení závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 512, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 452. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 161 hlasujících bylo 113 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru Karlu Čermákovi i panu poslanci Stanislavu Křečkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP