(11.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Můžeme přistoupit na základě našeho rozhodnutí k projednávání bodu 61, kterým je

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento materiál ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, dámy a pánové, účelem předloženého návrhu zákona je v návaznosti na reformu veřejné správy a teze schválené vládou České republiky pro přípravu právních předpisů o standardech veřejných služeb stanovit vybrané veřejné služby, které jsou poskytovány muzei a galeriemi, a jejich standardy z hlediska dostupnosti územní, časové, ekonomické a fyzické upřesnit.

Ze služeb poskytovaných muzei a galeriemi, které se navrhuje standardizovat, je vybrána jejich prezentační činnost, tedy zpřístupňování a využívání sbírek muzejní povahy, jejímž prostřednictvím jsou veřejnosti zprostředkovány… (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o pozornost. Věnujte pozornost úvodnímu slovu pana ministra Dostála. Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Zopakuji, že jsou zprostředkovány i výsledky dalších činností, jimiž jsou sbírkotvorná a vědecká činnost. Stanovené parametry jsou tedy postaveny na kritériích, která jsou bez problémů schopna zajistit všechna stanovená muzea a galerie.

Návrh poté obsahuje ustanovení, podle něhož bude Ministerstvo kultury oprávněno ve zvlášť výjimečných případech zřídit, změnit nebo zrušit muzeum nebo galerii jako státní příspěvkovou organizaci. Toto ustanovení reaguje na zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který zřizování, případně změny či rušení příspěvkových organizací státu umožňuje pouze v případech a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, kterým právě tato novelizace zákona je.

Jen bych dodal, že předmět navrhované právní úpravy nespadá do pravomoci Evropských společenství, ale do pravomoci jednotlivých členských států, takže ho nebylo potřeba harmonizovat s evropským právem. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji, to je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat panu ministrovi kultury, že odložil tuto diskusi na dnešek a reflektoval to, že jsme se jako gesční výbor pro tento návrh zákona účastnili zahraniční cesty. Nicméně má zpravodajská zpráva bude poměrně stručná.

Nechci opakovat to, co zde částečně už sdělil pan ministr kultury. Tento návrh v podstatě je reakcí na to, že původními garanty služeb muzeí a galerií byly dnes už zaniklé okresní úřady, a tudíž jádrem této novely je zákonně upravit určitou minimální úroveň služeb poskytovaných muzei a galeriemi.

Už jsem se setkala s Asociací muzejníků a galerií a bylo mi sděleno, že diskuse na téma tohoto návrhu probíhala na Ministerstvu kultury takřka dva roky. Muzejníci i galerie došli k určité shodě, nicméně my ve výboru se budeme ještě zabývat některými návrhy, které se týkají definicí v tomto návrhu zákona. V žádném případě nevylučuji určité dílčí pozměňovací návrhy, ale já tento návrh teď v žádném případě nevidím jako návrh jakkoli konfliktní, a proto bych navrhla propustit jej do druhého čtení.

To je zatím ode mne vše a já se těším na diskusi ve výboru, pokud to tato sněmovna umožní. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Ještě abych učinila zadost proceduře, chtěla bych navrhnout, aby tento návrh zákona byl projednáván ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, k překvapení nás všech zazněl tento návrh. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, takže rozpravu končím.

Můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Paní poslankyně Dostálová podpořila návrh organizačního výboru, aby návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže budeme hlasovat, ale až poté, co se přihlásíte svými hlasovacími kartami.

Věřím, že všichni, kdo chtějí hlasovat, jsou zde.

 

Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 453, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 125 poslanců, pro bylo 120, nikdo proti. Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Konstatuji, že proběhlo úplné první čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministru Dostálovi a paní poslankyni Dostálové. Prosím, aby uvolnili místo u stolku zpravodajů dalším, protože jednání skončilo. (Ministr i zpravodajka stále sedí u stolku zpravodajů.) Já vím, pane ministře, že jste si tam dneska moc neužil, ale přece jen je potřeba dát prostor dalším.

 

Tím, kdo bude dále pozván, aby zasedl ke stolku zpravodajů, bude zcela nepochybně za skupinu navrhovatelů pan poslanec Milan Cabrnoch, protože se budeme věnovat bodu 154, což je

 

154.
Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži,
Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého,
Evy Dundáčkové, Miroslava Beneše, Toma Zajíčka, Jiřího Patočky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

 

Slovo má pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Děkuji vám za to, že jste přistoupili na můj návrh zařadit druhé čtení tohoto ryze technického a monotematického návrhu zákona, jehož účelem je jedině a pouze odstranit chybu, která vznikla v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.

Tato chyba spočívá v tom, že bez toho, že by to bylo záměrem předkladatele návrhu zákona o účetnictví, došlo k situaci, kdy nestátní zdravotnická zařízení provozovaná fyzickými osobami, soukromými lékaři, jsou - ačkoli jejich obrat nepřesahuje 6 mil. Kč - jsou nuceni vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Toto je jediný účel, pro který byla novela předložena, a já pevně věřím, že se nám podaří dosáhnout určité kázně a vzájemného respektu a nepustíme se do neodpovědného rozmělnění této novely a otevírání dalších témat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP