(12.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Pro pozici A3 minimálně 10 let praxe, z toho pět let v řídicí funkci. Pro pozici A4 až A5 minimálně 10 let praxe, z toho tři roky v řídicí funkci. Kandidáti musí mít odpovídající znalosti angličtiny, francouzštiny a vysoké manažerské schopnosti. Evropská komise veškeré uvedené informace průběžně doplňuje a zpřesňuje.

Vedle úřednických míst na úrovni vyššího a středního řízení jsou pro nové členské země uvolněna také nižší úřednická místa, pozice A8. Konkursy na obsazení nižších úřednických míst organizuje Úřad pro výběr zaměstnanců evropských institucí, ono již zmíněné EPSO. Evropská komise bude v první etapě náboru, to znamená rámcově v letech 2004 až 2005, připravena přijmout až 245 osob z České republiky. Jedná se o 95 všeobecných administrátorů, 65 právníků, 50 ekonomů a 30 auditorů.

První kolo výběrového řízení na nižší úřednické posty proběhlo v prosinci 2003. V České republice se do konkursu přihlásilo přes 3 000 zájemců, z nichž se k prvnímu kolu dostavilo 44 %. Do dalšího kola výběrového řízení postoupila třetina účastníků prvního kola, to je 508 z 1 694 přítomných. Čeští uchazeči se z hlediska úspěšnosti zařadili na druhé místo za kandidáty z Malty.

Národní kontaktní databáze. Ministerstvo zahraničních věcí spravuje tzv. národní kontaktní databázi, do které se mohou registrovat zájemci o práci v evropských institucích z řad široké veřejnosti. Kontakt je www.czechembassy.org/wwwo/mzv. Registrovaní zájemci jsou pravidelně informováni o aktuální nabídce uvolněných míst. Komise připravuje ve spolupráci se svými delegacemi v jednotlivých nových členských zemích informační semináře pro zájemce k možnostem zaměstnání v evropských orgánech a institucích.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych ukončil své úvodní slovo a navrhl jistou procedurální možnost, totiž že bych odůvodnil ještě zprávu o Mezivládní konferenci a poté navrhl společnou rozpravu k oběma těmto materiálům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, zpráva o Mezivládní konferenci je zařazena na tuto schůzi? Je zařazena. Bod se zřejmě jmenuje Ústava pro Evropu.

V tom případě se musím sněmovny zeptat, zdali souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu a s otevřením bodu 114 a se spojením rozpravy. Nejsou-li námitky, tak to podrobíme hlasování poté, co vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Lehce zazvoním na ty, kteří jsou v blízkosti sněmovního sálu, a ptám se, kdo s návrhem, tak jak jsem ho před chvílí se pokoušel upřesnit, souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 454. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 111 hlasujících pro 76, proti 18. Návrhu bylo vyhověno.

 

A já vás prosím, pane předsedo, abyste uvedl další bod, který se jmenuje

 

114.
Informace vlády o stavu příprav na pokračování Mezivládní konference
o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o aktuálních postojích
vlády České republiky k této problematice

 

Dámy a pánové, prosím vás o to, abyste zachovali klid ve sněmovně, a pana premiéra prosím, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Scházíme se dva týdny po jarním zasedání Evropské rady, které se konalo 25. až 26. 3. v Bruselu. Zabývalo se vedle lisabonské strategie, boje proti terorismu a aktuální mezinárodní situace také perspektivami Mezivládní konference k evropské ústavní smlouvě. Jen krátce připomenu, že po neúspěšném pokusu uzavřít Mezivládní konferenci na prosincovém zasedání Evropské rady v Bruselu bylo Irsko jako předsednická země v období leden až červen 2004 pověřeno, aby v prvních měsících roku 2004 uskutečnilo dvoustranné konzultace s účastníky Mezivládní konference a na tomto základě předložilo jarnímu summitu situační zprávu a návrh dalšího postupu. Tyto konzultace probíhaly od konce ledna do poloviny března. Česká republika jednala s irským předsednictvím 3. března na úrovni premiérů a 2. února na úrovni expertní. Kromě toho se uskutečnily telefonické kontakty včetně úrovně premiérů a také rozhovory ministrů zahraničí na okraji společných jednání Evropské unie. Česká republika na úrovni premiéra, ministra zahraničí a na úrovni diplomatické absolvovala bezpočet dvoustranných i mnohostranných konzultací a jednání s ostatními zeměmi, které se Mezivládní konference zúčastnily.

Na jarním summitu o perspektivách Mezivládní konference se jednalo během úvodní pracovní večeře premiérů. Irský premiér Bertie Ahern den předtím rozšířil stručnou situační zprávu, v níž shrnul poznatky z bilaterálních konzultací. Ve zprávě se konstatuje, že všichni účastníci nadále považují evropskou ústavní smlouvu za potřebný projekt. Je-li řečeno všichni, je v této větě zahrnuta i Česká republika reprezentovaná premiérem a ministrem zahraničí, čili vládou České republiky, a jsou připraveni ji dopracovat v co nejkratší době.

Za nadále otevřené závažné otázky je ve zprávě označen způsob definování kvalifikované většiny a rozsah většinového rozhodování, dále velikost a složení Evropské komise a minimální počet mandátů v Evropském parlamentu. U většiny otázek považuje irské předsednictví kompromis za dobře dosažitelný. Pouze u definice kvalifikované většiny jsou nadále patrné značně rozdílné pozice, ovšem oproti roku 2003 bylo dosaženo posunu v tom, že všechny země jsou nyní schopny přijmout změnu systému dvojité většiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP