(Jednání pokračovalo ve 14.43 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat, technická závada byla odstraněna. Nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích usnesení.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí roku 2003.

Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 476 z přítomných 131 poslanců pro návrh 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci - leden 2004, o měnovém vývoji za rok 2003.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 477 z přítomných 147 poslanců pro 133, proti nikdo. I tento návrh usnesení byl přijat.

 

Konstatuji, že oba dva návrhy usnesení byly přijaty. Děkuji guvernérovi České národní banky panu Zdeňku Tůmovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, který podle schváleného pořadu jednání budeme projednávat, je bod 131, kterým je

 

131.
Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby za období srpen 2002 - červen 2003

 

Úvodem upozorňuji, že stálá komise zprávu doplnila o další materiál, a to až do ledna 2004. Prosím, aby předloženou zprávu uvedl předseda komise pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé dámy, vážení kolegové, původní zpráva, kterou vám předkládám, se vztahovala, jak říkala paní předsedající, k období srpen 2002 až červen 2003, ale protože její zařazení na program schůze se postupně protahovalo a k dnešnímu dni doba činí deset měsíců, aktualizoval jsem původní zprávu do té podoby, která vám byla rozdána v únoru tohoto roku.

Zpráva podrobně popisuje průběh všech schůzí komise za uvedené období srpen 2002 až leden 2004. Jsem přesvědčen, že nemá smysl vám zprávu slovo od slova předčítat, protože, jak jsem již řekl, máte ji všichni k dispozici na svých lavicích. Proto mi dovolte pouze pár poznámek.

Za prvé. Lze konstatovat, že komunikace s novým ředitelem Bezpečnostní informační služby probíhá na velmi dobré úrovni.

Za druhé. Platí teze, že zpravodajská služba je taková, jaký je ředitel. Nebo chcete-li - zpravodajská služba se před svým ředitelem neubrání.

Za třetí. Již několik let žádá komise jednotlivé vlády, aby předložily tolik potřebný zákon o kontrole zpravodajské služby Parlamentem, a doposud žádná vláda k tomu neprojevila dostatek politické vůle.

Za čtvrté. Po událostech v Madridu se již poněkolikáté roztočila v médiích diskuse o zvýšení pravomocí zpravodajských služeb České republiky, které jsou hlavním garantem v boji s terorismem, a četl jsem vyjádření ředitelů civilních zpravodajských služeb, a to jak rozvědky, i kontrarozvědky. Tyto rozhovory a prohlášení obsahují pasáže, ve kterých ředitelé připouštějí vznik skutečné parlamentní kontroly na rozdíl od dnešní, která v podstatě nemůže kontrolovat de facto ani de iure zpravodajské služby České republiky. Připouštějí, že by takováto skutečná parlamentní kontrola mohla vzniknout a že by měla obsahovat všechny čtyři zpravodajské služby České republiky, dvě civilní a dvě vojenské. Nikdy ale nezapomenou připomenout problémy, které je třeba si vyjasnit, např. otázku důvěry zpravodajských služeb k jednotlivým poslancům.

Tady si myslím, že je nutné připomenout, že bohužel stále platí praxe, která po každých volbách do sněmovny umožňuje, aby jednotlivé poslanecké kluby nominovaly své zástupce do obou kontrolních komisí, ať už v případě kontroly BIS, tak kontroly Vojenského obranného zpravodajství, bez možnosti zpravodajských služeb se vyjádřit k navrhovaným poslancům. Jedině tak lze docílit zcela zásadní předpoklad pro skutečnou parlamentní kontrolu a tím je důvěra - důvěra vyzkoušená časem.

Zároveň považuji za nutné se zmínit o tom, že všichni členové komisí BIS i VOZ jsou dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, prověřováni na nejvyšší stupeň utajení, to znamená na stupeň přísně tajné. Na tento nejvyšší stupeň utajení jsou mimo 14 poslanců - 7 poslanců z komise BIS a 7 poslanců z komise VOZ - prověřeni pouze například v případě zákonodárné moci dva ministři, a to ministr obrany a ministr zahraničí, a ministr zahraničí ještě díky tomu, že v uplynulém volebním období byl členem stálé komise pro kontrolu činnosti BIS. Myslím si, že tím padá argument používaný zpravodajskými službami velmi často, že projednávání např. tzv. živých akcí v komisích s poslanci by obsahovalo značné bezpečnostní riziko z hlediska možnosti vyzrazení přijatých informací ze strany poslanců, uvážíme-li, že většina zpravodajců včetně operativních pracovníků v terénu není prověřena ani na nejvyšší stupeň utajení, jak jsem již uvedl, na přísně tajné.

V podrobné rozpravě, vážená paní předsedající, předložím sněmovně návrh na usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane předsedo. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a také nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP