(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nyní požádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme se věnovat bodu

 

5.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 557
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Návrh uvede předseda naší sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, jedná se o projednávání sněmovního tisku 557, to je Dohoda o účasti České republiky, Kyperské republiky, Lotyšské, Litevské, Maďarské republiky, Malty, Polské republiky, Slovinska, Slovenska v Evropském hospodářském prostoru. Já jen zopakuji, že Česká republika přijala v čl. 6 aktu o přistoupení k Evropské unii závazek o přistoupení k dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Tato dohoda rozšiřuje vnitřní trh na státy Evropského hospodářského prostoru a Evropského společenství volného obchodu. Článek 28 této dohody stanoví, že každý stát, který se stane členem společenství, také přistoupí k této dohodě. Jednání o podmínkách přistoupení byla uzavřena 3. června 2003 a akt o přistoupení k dohodě o Evropském hospodářském prostoru včetně čtyř souvisejících dohod byl podepsán 14. října 2003.

I když tato dohoda je na základě rozhodnutí Rady Evropského společenství předběžně prováděna od data přistoupení České republiky do Evropské unie, tedy k 1. květnu 2004, je třeba vyvinout maximum snahy, aby tato dohoda byla v České republice včas ratifikována a aby se zabránilo případným nejasnostem ve smluvních vztazích v rámci dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Materiál, který máte před sebou, sněmovna projednávala na jarní schůzi a tehdy přesunula některé body, nedoprojednala body na té schůzi, a tak se to posouvalo až do této doby, kdy jsme se ocitli za 1. květnem. Proto, aby se urychlilo maximálně projednávání této dohody, navrhuji zkrátit lhůtu o 25 dnů, pak máme šanci to projednat 14. 5., to znamená v pátek druhý týden této schůze sněmovny.

To je tedy návrh, který tady předkládám - zkrátit lhůtu k projednávání tisku číslo 557, dohoda o účasti v Evropském hospodářském prostoru, o 25 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zahajuji všeobecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, takže všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě by nejspíš zazněl návrh, tak jak jej pan předseda před chvilkou specifikoval, tedy že navrhuje usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí se zkrácením lhůty o 25 dní. Protože se nikdo další nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo by bylo asi nadbytečné, takže můžeme přistoupit k hlasování.

Já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci. Ptám se, dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu pro projednávání o 25 dní.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 28, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 142 hlasujících bylo pro 86, proti 19. Návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Děkuji panu předsedovi Lubomíru Zaorálkovi.

 

Budeme pokračovat ve schváleném pořadu, ve druhých čteních zákonů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším bodem je

 

6.
Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

 

Požádám pana ministra Milana Urbana, aby se nyní ujal slova jako první. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon byl v prvním čtení velmi podrobně odůvodněn, proto pouze připomenu, že právní úprava problematiky patentových zástupců je v současné době obsažena v zákoně o patentových zástupcích, dále v zákoně, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím soudního správního řádu. Dále jsou postavení patentových zástupců, jejich práva a povinnosti podrobněji uspořádány v profesních předpisech, které přijímá Komora patentových zástupců.

V souvislosti se vstupem do EU je nezbytné provést úpravu poskytování služeb patentových zástupců tak, aby odpovídala požadavkům moderní společnosti a byla v souladu s právními předpisy tohoto společenství. Dalším cílem návrhu zákona je doplnění některých nových institutů, jejichž absence ztěžovala uplatňování dosavadního zákona v praxi, popř. upřesnění některých jeho stávajících ustanovení.

Hospodářský výbor na své schůzi 14. dubna přijal řadu pozměňovacích návrhů, které navrhovanou úpravu zákona precizují jak věcně, tak i legislativně technicky. Chtěl bych za to členům hospodářského výboru poděkovat a samozřejmě s těmito návrhy souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jak už zmínil pan ministr. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 530/1. Prosím nyní zpravodaje pana poslance Ladislava Urbana.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navážu na pana ministra tím, že hospodářský výbor se zabýval tímto návrhem zákona na dvou svých jednáních a na své schůzi 14. dubna letošního roku přijal usnesení, které zní, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu Ing. Karla Čady, předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Urbana, po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 530 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Protože jste všichni obdrželi tisk 530/1, to je usnesení hospodářského výboru, které obsahuje i 46 novelizačních bodů, nebudu je číst a myslím, že tím je můj úkol zpravodaje splněn. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, pak obecnou rozpravu tedy ukončíme. Nemáme o čem hlasovat.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec zpravodaj Urban.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, k usnesení hospodářského výboru mám jeden drobný pozměňovací návrh. V § 15 písm. a) změnit slovo "žaloba" na slovo "obžaloba". Je to z toho důvodu, že pojmu žaloba se užívá v občanskoprávním řízení, a zde se hovoří o trestním řízení, proto je vhodnější pojem obžaloba.

Kromě tohoto pozměňovacího návrhu bych si dovolil načíst již dnes legislativně technické úpravy k tomuto zákonu, protože se vztahují i k tomu usnesení hospodářského výboru, které jste všichni obdrželi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP