(16.10 hodin)
(pokračuje L. Urban)

Za prvé jsou to poznámky pod čarou. První novelizační bod zní, že na straně 2 poznámka pod čarou zní nově: "zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů".

Druhá připomínka je na straně 6, připomínka 4: doplnit: " , ve znění pozdějších předpisů".

Třetí poznámka pod čarou je na straně 8 - doplnit: "trestní zákon ve znění pozdějších předpisů".

Čtvrtá připomínka je na straně 11, poznámka č. 6 - doplnit: " , ve znění pozdějších předpisů".

Pátá připomínka na straně 16, poznámka pod čarou č. 8 - doplnit: " , ve znění pozdějších předpisů".

Šestá připomínka je na straně 17. Je to poznámka pod čarou č. 9, nové znění zní: "například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Sedmá připomínka je na straně 18. Je to poznámka pod čarou č. 11, nové znění zní: "zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů".

Osmý bod zní: "Přečíslovat poznámky pod čarou takto: poznámka č. 1 se vztahuje k novelizačnímu bodu č. 1 a dosavadní poznámky 1 - 8 se přečíslují jako 2 - 9.

Poznámka k novelizačnímu bodu č. 34 usnesení hospodářského výboru, která je označena X, se označí jako 10, poznámka pod čarou č. 10 se označuje jako 11 a poznámka pod čarou 11 se označuje jako 12."

Ještě ostatní připomínky: na straně 7 § 11 odst. 11 - slovo "ucelený" nahradit slovem "obou". To je za deváté.

Za desáté: na straně 10 § 19 odst. 1 písm. b) - doplnit před slovem "měsíce" číslovku jedna.

Na straně 11 § 20 v poslední větě změnit pomlčku za slovo "až".

Za dvanácté: na straně 15 § 38 odst. 3 změnit "patentový zástupce" a "patentový zástupce"; prostě dát patřičné dlouhé tvrdé y.

A poslední připomínka 13 na straně 25 je k § 72 odst. 1 - doplnit tečku na konci věty.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji. A do podrobné rozpravy ještě se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: V podrobné rozpravě navrhuji tento pozměňovací návrh: Text § 3 odst. 1 před závorkou zní: "zřizuje se Komora patentových zástupců České republiky."

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu. Už se nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

Nemáme o čem hlasovat, nic nezaznělo, o čem by se dalo hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti
Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Urbana, aby uvedl tento materiál.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych ve svém vystoupení v rámci druhého čtení projednávání tohoto zákona pouze shrnul to, co bylo již detailně řečeno v rámci prvního čtení.

Tato právní úprava stanovuje, že příslušnou organizační složkou státu, která bude za stát vystupovat jako příjemce hmotného movitého majetku ze zahraničí, humanitární pomoci při řešení krizových situací, bude právě Správa státních hmotných rezerv. Takto nově získaný majetek správa zahrne do příslušné kategorie státních hmotných rezerv. Způsob hospodaření a nakládání s tímto majetkem bude podléhat zvláštní právní úpravě obsažené v novele zákona č. 97/1993 Sb., kterou projednáváme, čímž bude zajištěno co nejrychlejší a nejúčelnější využití zahraniční humanitární pomoci.

Novelou se zabýval hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a doporučuje přijmout ji ve znění, tak jak byla vládou do sněmovny předložena. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali také hospodářskému výboru. Usnesení máte jako sněmovní tisk 572/1. Prosím pana poslance Ladislava Býčka, který by uvedl jako zpravodaj ještě tento návrh.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, z pověření hospodářského výboru předkládám usnesení hospodářského výboru ze 27. schůze konané dne 10. března 2004, číslo jednání 184, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, tisk 572.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu Ing. Dušana Štraucha, předsedy Správy státních hmotných rezerv, zpravodajské zprávě poslance Ing. Ladislava Býčka a po věcné a podrobné rozpravě

1.doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 572;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání návrhu tohoto zákona v hospodářském výboru;

4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Z titulu zpravodaje dodávám, že k bodu 2, který zmocňoval zpravodaje výboru, aby ve spolupráci se zpravodajem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl legislativně technické úpravy, že nedošlo k dohodě o těchto úpravách, a proto v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona novely.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Býčkovi a mohu otevřít obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. O slovo se přihlásil již před chvilkou pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 572, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

Za prvé. V § 3 se slova "stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav (dále jen krizové stavy)" nahrazují slovy "krizové stavy".

Za druhé. V § 3 se za slova "financování hospodářských opatření pro krizové stavy" vkládá poznámka pod čarou č. 1, která zní: "Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP