(16.30 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

Závěrem. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno na možnost řešit problematiku, která je věcně v předkládaném návrhu obsažena, a to v rámci obecné úpravy celého systému zdravotního pojištění, resp. celého zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jozefu Kubinyimu. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednávání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 417/3. Prosím, aby se za omluveného zpravodaje výboru ujala slova předsedkyně výboru paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví požádal o zaujetí stanoviska k usnesení č. 136 k vládnímu návrhu na vydání zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky, sněmovní tisk 417, výbor ústavně právní, který ze své 40. schůze vydal usnesení následujícího znění:

1. Konstatuje, že návrh zákona je v souladu s ústavou i úmluvou o právech dítěte.

2. Konstatuje, že navrhované řešení jde však vysoko nad rámec povinností, tak jak vyplývají pro smluvní strany úmluvy. Případné nepřijetí zákona nebude v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

3. Nepovažuje přijetí tohoto návrhu zákona za nezbytné, eventuálně doporučuje zvážit úpravu, která zachová soulad s úmluvou a současně sníží finanční rizika pro systém veřejného zdravotního pojištění, a to s ohledem na sociální situaci rodičů dítěte.

4. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení intimovala předsedkyni výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval touto problematikou 14. dubna a usnesení č. 144 máte na svých stolcích. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby zamítla vládní návrh na vydání zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky, a o změně souvisejících zákonů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a mohu otevřít rozpravu podrobnou. Připomínám, že z usnesení výboru vyplývá, že Poslanecká sněmovna by ve druhém čtení měla tuto předlohu zamítnout. Nikdo se nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat. Zeptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit v tuto chvíli. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

 

Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 29 rozhodneme o zamítnutí této vládní předlohy.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 29 a táži se, kdo souhlasí se zamítnutím. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících pro 127, proti 4. Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministru Kubinyimu, paní předsedkyni výboru Miladě Emmerové.

 

A budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 428/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se být poměrně stručný, protože tento návrh zákona prošel velmi podrobným projednáváním nejen zde na plénu Poslanecké sněmovny v prvém čtení, ale také v průběhu projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny a při jednáních mezi řadou poslanců a odborníků, která byla v mezidobích zorganizována.

Snad bych jenom připomněl, že v prosinci loňského roku proběhlo zde v Poslanecké sněmovně první čtení tohoto vládního návrhu zákona, v jeho průběhu vystoupilo poměrně velké množství poslanců, padla zde řada protichůdných názorů na jednotlivá ustanovení a řada připomínek byla velmi kritická vůči tomuto návrhu. Nicméně v závěru projednávání převládl v Poslanecké sněmovně názor, že pokud dojde tento vládní návrh zákona určitých změn a změny budou vycházet vstříc připomínkám jak odborné veřejnosti, tak i poslanců, tak že bude vhodnější, aby projednávání pokračovalo, protože stávající právní úprava, která je z roku 1974, již neodpovídá potřebám dnešní praxe, protože struktura veřejných orgánů je úplně jiná než v roce 1974 a v následujících letech, kdy stávající zákon nabyl účinnosti a platil.

Já jsem tady tehdy při projednávání a při reakci na řadu připomínek - přestože mnohé se podařilo vysvětlit, tak samozřejmě řada připomínek byla věcných a stálo za to se snažit vyjít jim vstříc - přislíbil, že Ministerstvo vnitra dá svoji odbornou kapacitu k tomu, aby mohly vzniknout takové úpravy, které umožní širší podporu tohoto návrhu zákona. Výsledkem diskusí, které probíhaly a které začaly již před několika měsíci a v průběhu prvého čtení pokračovaly, byl zorganizován seminář výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který byl garančním výborem, probíhala jednání v pracovní skupině, kterou tvořili zástupci odborné veřejnosti, probíhala jednání i na samotných výborech a byl vypracován komplexní pozměňovací návrh, který podle mého názoru je návrhem, který vychází skutečně vstříc velké většině připomínek, které tady zazněly, a vychází vstříc těm připomínkám, které vznášela odborná veřejnost z řad archivářů a historiků.

Myslím si, že v tuto chvíli mohu v Poslanecké sněmovně s klidným svědomím doporučit, aby komplexní pozměňovací návrh, který byl ve finále schválen jak garančním výborem, tak i výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, že je dobrým základem pro to, aby Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který jde koncepčně tím směrem, který jeho předkladatel předložil, na druhé straně nevytváří bariéry, ze kterých tady měla řada z nás obavy a ke kterým měli přirozené výhrady archiváři a historici.

V tuto chvíli mi dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce, která tomuto návrhu věnovala obrovskou pozornost, a myslím si, že odvedla velký kus práce. Chtěl bych poděkovat samozřejmě výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože také on i všichni jeho členové na tomto návrhu nechali mnoho pracovních hodin, a všem z vás, kteří jste se na přípravě tohoto komplexního návrhu podíleli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 428/1 a 428/2. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Jitka Gruntová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP