(17.00 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Za prvé. Komplexní pozměňovací návrh zavádí v § 80 odst. 4 nerovnost, neboť několika vybraným archivům zvláštního významu uděluje akreditaci ze zákona a ostatním archivům zvláštního významu tuto výsadu nepřisuzuje. Akreditace všech archivů zvláštního významu ze zákona není možná, neboť u některých archivů zvláštního významu je jejich statut právně sporný.

Za druhé. Archivy zvláštního významu se mohou stát specializovanými archivy nebo bezpečnostními archivy nebo soukromými archivy nebo správními archivy podle tohoto zákona. Pokud by v zákoně zůstal § 80 odst. 4 v původním znění, zabránilo by to zřizovatelům vyjmenovaných archivů rozhodnout se, jaký typ archivů chtějí zřídit podle nového zákona. Není možno také určovat, že zřizovatelé archivů zvláštního významu jsou povinni žádat o akreditaci svých archivů jako specializovaných archivů, jestliže z povahy některých archivů zvláštního významu plyne, že by se měly stát soukromými archivy - Všeodborový archiv, Archiv ČSSD, Archiv Židovského muzea. Někteří zřizovatelé archivů zvláštního významu - Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra - se mohou rozhodnout, že své archivy nebo jejich část transformují v bezpečnostní archiv nebo správní archiv, což jim tento zákon umožňuje. Pak není možno jim ukládat, že jsou povinni požádat o akreditaci archivu jako specializovaného archivu, protože v případě této volby jim zákon ukládá pouze oznamovací povinnost.

Takže předpokládám, že tato úprava vyjasní a zjednoduší všechny tyto možnosti, a archivy se rozhodnou o své působnosti svým způsobem samy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi, další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou. Ptám se, zdali chce někdo vystoupit se závěrečným slovem. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím a končím také - vzhledem k tomu, že nezazněly žádné procedurální návrhy - druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod číslo

10.
Návrh Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové,
Miroslava Krajíčka a Lucie Talmanové na vydání zákona o odškodnění obětí
okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR
/sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

 

Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem již obsáhle při prvním čtení tento návrh zákona zdůvodnil, konkrétní důvodová zpráva včetně studie k této záležitosti je přílohou tohoto tisku. Návrh byl přikázán k projednání do dvou výborů, které návrh projednaly, a zpravodajové jistě podají zprávu, takže nepovažuji za nutné dále k věci dodávat další stanoviska ani návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hynku Fajmonovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal, usnesení ústavně právního výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 475/2.

Prosím, aby se za omluveného zpravodaje rozpočtového výboru ujal slova pověřený člen tohoto výboru pan poslanec Petr Rafaj, chce-li vystoupit. (Posl. Rafaj naznačuje, že vystoupit nehodlá.) Není to nezbytné, uvedl jsem, že rozpočtový výbor usnesení nepřijal.

Takže v tuto chvíli poprosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás velmi stručně seznámil s usnesením ústavně právního výboru k projednávanému návrhu zákona. Ústavně právní výbor projednal na své schůzi dne 3. března 2004 tento návrh zákona a přijal usnesení, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit tento zákon, a to ve znění pozměňovacích návrhů přijatých ústavně právním výborem.

Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych velmi stručně komentoval tyto přijaté pozměňovací návrhy ústavně právního výboru. V zásadě fakticky jde o dvě drobné úpravy.

První úprava se týká názvu předloženého návrhu zákona. Ústavně právní výbor má za to, že by v názvu měly být uvedeny plné názvy jednotlivých států, nikoli pouze zkratky. To je první změna.

Druhé změna, která je obsažena v bodech 2 a 3 usnesení ústavně právního výboru, se týká způsobu či možnosti prokázání nároku na odškodnění. Členové ústavně právního výboru došli k právnímu závěru, že onen nárok poškozené osoby by neměl být prokazatelný pouze skrz lékařskou zprávu, úmrtní list, svědeckou výpověď nejméně dvou svědků, ale že by mělo být umožněno, aby tento nárok byl umožněn i jiným vhodným způsobem. Toto stanovisko ústavně právního výboru vyplývá z moderního pojetí dokazování v rámci správního řízení, kdy je na zvážení správního orgánu, zda onen důkaz připustí, nebo nikoli, resp. v rámci své volné úvahy zda bude takový důkaz považovat za relevantní, či nikoliv.

Dámy a pánové, tolik stručná zpráva zpravodaje k projednávanému tisku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi.

Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku do obecné rozpravy nejsou, takže… (K poslankyni Gruntové:) Do obecné rozpravy? (Ano.) Do obecné rozpravy se tedy hlásí paní poslankyně Jitka Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, slyšeli jsme, že sněmovní tisk 475 projednal výbor rozpočtový, který nepřijal usnesení, a výbor ústavně právní, jehož usnesení č. 97 nám bylo předloženo.

Já osobně s myšlenkou odškodnění souhlasím a principiálně se s ním ztotožňuje i poslanecký klub KSČM. Návrh ovšem stále ještě obsahuje problémy a nedostatky věcné i legislativně právní. Zklamalo mě usnesení ústavně právního výboru, které ty právní vady návrhu zákona neodstranilo. Jedná se např. o název zákona, kde v názvu ani v textu není správně uveden ani název našeho státu, není tam vzat v úvahu proces změn občanství od Československé socialistické republiky v srpnu 1968 k současné České republice, nebyl odstraněn zde kritizovaný problém procesu dokazování, kdy je dostačující svědecká výpověď dvou svědků k prokázání nároku na odškodnění, a já si dokáži představit, jak by se právě tento moment dal zneužít.

Navrhuji proto vrátit návrh zákona ústavně právnímu výboru k novému projednání, a protože za závažný nedostatek považuji i to, že návrh zákona postrádá ekonomický výpočet odškodnění, navrhuji vrátit návrh zákona k novému projednání také rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jitce Gruntové. Hlásí se pan poslanec Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Má předřečnice už uvedla spoustu důvodů, proč je tento návrh zákona nedokonalý, já bych řekl i špatný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP