(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci, jejichž usnesení máme rozdána jako sněmovní tisky 569/1 a 569/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby návrh svého výboru odůvodnil.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 569 vám byl předložen a byl vám předložen i návrh usnesení, vyhnul bych se dlouhému textu a dovolil bych si ve zkratce přednést usnesení zahraničního výboru ze dne 15. dubna 2004:

Po odůvodnění prvního náměstka ministra vnitra Mgr. Miloslava Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Karla Šplíchala a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci přístupu České republiky

1. k Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995,

2. Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu ze dne 30. listopadu 2000,

3. Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002.

II. V tomto usnesení pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Nyní prosím pana poslance Petra Nečase, který je zpravodajem výboru pro evropskou integraci, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro evropskou integraci. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k návrhu na přístup České republiky

1. k Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995,

2. Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), kterým se mění článek 2 a příloha této úmluvy, ze dne 30. listopadu 2000,

3. Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002.

To je návrh usnesení, které doporučuje výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovně přijmout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, v tuto chvíli mohu otevřít rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, ale zato mám jeden námět pro zpravodaje. Protože usnesení výborů se liší v návětí, myslím, že pro sněmovnu by bylo užitečné, kdybyste se shodli na tom, zdali Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci, nebo dává souhlas k návrhu na přístup České republiky. Já bych pak dal hlasovat o té verzi, na které se shodnete.

(Oba zpravodajové se radí s místopředsedou vlády Grossem.)

Já schválně neuzavírám rozpravu. Čekám, co doporučí jako lepší pan předkladatel. Já myslím, že dáme na něj.

Pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: V tomto případě má pravdu návrh, který přednesl kolega Petr Nečas, to znamená návrh na přístup.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud v tom panuje shoda, myslím, že mohu rozpravu ukončit, a mohu přistoupit k hlasování tak, že dám nejprve hlasovat o usnesení výboru pro evropskou integraci a tím bude pokryto věcně i usnesení výboru zahraničního.

Já vás odhlásím a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 38, které zanedlouho zahájím, budeme hlasovat o usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k návrhu na přístup České republiky k - a teď jsou tři body označené arabskými číslicemi v návrzích jednotlivých výborů.

 

Souhlasíte-li, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 38, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 122 hlasujících bylo pro 117, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodajům.

 

Začneme s projednáváním dalšího bodu, kterým je

 

17.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu,
členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997
/sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra a místopředsedu vlády Stanislava Grosse, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, tady mohu být snad ještě stručnější. Tento protokol o výsadách a imunitách, jak již bylo řečeno, skutečně souvisí s předchozím bodem, protože se týká výsad a imunit Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu, konkretizuje výsady a imunity, které jsou těmto osobám přiznány na základě Úmluvy o Europolu. Tady bych chtěl zdůraznit, že jde o poskytnutí imunity vůči v protokolu vymezeným právním řízením, osvobození od daní apod.

Pokud jde o rozsah výsad a imunit, jsou přiznávány v té výši, jak běžně u mezinárodních organizací přiznávány jsou, a tímto bych si dovolil svoji úvodní řeč zkrátit, protože v prvním čtení byla podrobnější a také projednávání ve výborech na některé otázky odpovědělo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh zákona projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci. Jejich usnesení máme rozdána jako sněmovní tisky 568/1 a 568/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Karel Šplíchal a návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, pane místopředsedo, všichni jste obdrželi sněmovní tisk 568 i návrh usnesení. Přednesu ho v tom znění, jak ho přijal zahraniční výbor, protože zase je to podobný příběh, že se liší od návrhu výboru pro evropskou integraci v tom detailu, o kterém jsme již jednali v předchozím návrhu.

Dovolte mi přednést usnesení zahraničního výboru ze dne 15. 4. 2004 k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP