(18.20 hodin)
(pokračuje Šplíchal)

Zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě čl. K.3 Smlouvy o Evropské unii a čl. 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi a připomínám,

že povinností zpravodaje je odůvodnit zprávu, nikoli číst usnesení tak, jak bylo ve výboru přijato, protože to máme rozdáno.

Prosím nyní pana poslance Petra Nečase… (Poslanec Nečas vyjadřuje překvapení)

Já čtu, co tu mám napsáno, a ve druhém čtení je povinností zpravodaje odůvodnit návrh usnesení.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil a odůvodnil usnesení výboru pro evropskou integraci.

Jak již bylo řečeno, Europol byl zřízen v rámci institucionálního vývoje uvnitř Evropské unie a sehrává zásadní roli při vývoji jeho třetího pilíře, tzn. spolupráce v oblasti vnitra, vnitřní bezpečnosti a justice.

Je třeba zdůraznit, že přistoupení k těmto třem smlouvám se stalo součástí smlouvy o přistoupení České republiky ke smlouvě Evropské unie a že součástí tohoto smluvního ustanovení bylo přistoupení bez jakýchkoli výhrad, to znamená, že Česká republika je v podstatě povinna přistoupit ke všem těmto smlouvám na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, která byla schválena referendem, a tedy tímto referendem i jako poslanci obou komor jsme vázáni.

Je třeba zdůraznit, že Europol přes svůj název není žádnou evropskou policií nebo policií Evropské unie, že je to koordinační orgán, který má pouze ve své pravomoci shromažďovat a analyzovat data, a to ještě data přesně specifikovaná, týkající se spolupráce minimálně dvou členských zemí. Chtěl bych velmi zdůraznit, že Europol nemá žádné exekutivní výkonné policejní pravomoci. Přesto některá novější ustanovení umožňují, aby se zúčastnili pracovníci Europolu i určitých vyšetřovacích úkonů v rámci společných týmů s jednotlivými policiemi národních států. Tady je třeba opět zdůraznit, že pouze v oblasti shromažďování a analýzy dat, údajů, skutečností, nikoli jakýmikoli výkonnými pravomocemi.

Je také skutečností, že Europol v této podobě není bohužel považován za příliš efektivní organizaci. Chtěl by tu ctěné Sněmovně připomenout vystoupení předsedy Evropské komise Romana Prodiho z 31. března, kdy na jednání pléna Evropského parlamentu právě neefektivnost a neúčinnost fungování Europolu velmi otevřeně kritizoval. Z tohoto pohledu Europol v mnoha ohledech je pouze jakási podpůrná, informace vyměňující a shromažďující organizace.

Je třeba také říci, že vzhledem ke shromažďování těchto údajů všechny přiložené dokumenty také velmi explicitně řeší otázku shromažďování a ochrany osobních údajů apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní instituci, je třeba v rámci přistoupení k Evropské unii řešit i problematiku výsad a imunit Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele apod., to znamená, že v souvislosti s hlasováním, které jsme provedli v předcházejícím bodu č. 16, který se týká sněmovního tisku 569, je naprosto logické i to, že budeme hlasovat o tisku 568.

I na základě těchto faktů výbor pro evropskou integraci doporučuje totožné usnesení s návrhem, který tady byl přednesen zpravodajem zahraničního výboru, s tím samozřejmě, že je tam ta správnější formulace, to znamená: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Protokolu…" atd., jak to bylo již čteno panem poslancem Šplíchalem.

Tolik tedy přednesení zprávy výboru pro evropskou integraci a její odůvodnění. Doufám, pane předsedající, že jste byl spokojen s tímto odůvodněním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezáleží na tom, jestli já jsem byl spokojen, moje pobídka nevedla k tomu, abyste odůvodňoval složitě tuto materii, nýbrž jednací řád předpokládá, že odůvodníte, jak byl ve výboru ten návrh projednáván. Nicméně myslím, že bylo dobře, že jste tu připomenul, oč se tu jedná, protože od prvního čtení už přece jen uplynula určitá doba.

Já tedy teď mohu otevřít rozpravu. Přihlášku do rozpravy nemám a rozpravu mohu tedy ukončit.

Přistoupíme k hlasování. Podle návrhu výboru pro evropskou integraci bude mít usnesení toto znění: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997." To se předkládá k hlasování.

 

hlasování pořadové číslo 39 zahajuji a ptám se, kdo s tímto usnesením souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Hlasovalo 135 poslanců, z toho 124 bylo pro, nikdo proti, usnesení bylo tedy přijato a druhé čtení této předlohy bylo tudíž ukončeno.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

18.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných
Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra spravedlnosti Karla Čermáka, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i tento sněmovní tisk souvisí s Úmluvou o Europolu. Tuto smlouvu o Europolu bude třeba také právně vykládat v řízeních před soudy. Aby takový výklad byl stejný na území celé Evropské unie, je v tomto protokolu předvídán mechanismus, že národní soudy budou moci vznést otázku u Soudního dvora Evropských společenství na výklad těch ustanovení Úmluvy o Europolu. Tím bude zajištěno, aby výklad této úmluvy byl jednotný.

Prosím, abyste se s tímto stručným vysvětlením spokojili a aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s přístupem k tomuto protokolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci, usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 567/1 a 567/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby návrh výboru odůvodnil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP