(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Všechny tři procedurální návrhy byly přijaty, a proto se budeme řídit tímto pozměněným programem jednání.

Podle schváleného pořadu jednání budeme nyní jednat o bodu, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně
utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 636/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vláda požádala o projednání podle § 90 odst. 2. To znamená a upozorňuji vás na to, že máme vyslovit souhlas s návrhem již v prvém čtení.

Z pověření vlády návrh uvede pan předseda vlády Vladimír Špidla. Ještě dříve, než se ujme slova, prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Jan Klas, který je zpravodajem pro prvé čtení.

A nyní žádám pana předsedu vlády Vladimíra Špidlu, aby nám návrh zákona uvedl. (Velký hluk v jednací síni.) Ještě předtím, než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. - Děkuji.

Slovo má předseda vlády ČR pan Vladimír Špidla. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto návrhu je prodloužení účinnosti zákona č. 148/1998 Sb., který má pozbýt účinnosti dne 30. června 2004.

Vzhledem k předpokládanému konci účinnosti zákona č. 148 zpracoval Národní bezpečnostní úřad spolu s ministrem vnitra návrh nového zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a návrh tzv. doprovodného zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných skutečností. Dne 12. února 2004 oba návrhy projednala Legislativní rada české vlády a rozhodla toto projednávání přerušit a vrátit oba návrhy spolupředkladatelům k dopracování.

Návrh nového zákona odstraňuje řadu nedostatků současné právní úpravy, např. stanoví podrobná a standardní procesní pravidla pro bezpečnostní řízení, ve kterém se bude rozhodovat o vydání osvědčení fyzické osobě, resp. o organizaci a vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, upřesňuje se opravný prostředek atd., a rovněž upravuje některé skutečnosti, které se dotýkají závazků - (Stálý hluk ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, promiňte, já vás přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid. Pokud někdo z vás má neodkladné jednání, prosím, jednejte mimo jednací sál, ať tady můžeme v klidu vyslechnout poměrně důležitý návrh změny zákona o utajovaných skutečnostech. Prosím tak i pana ministra zemědělství.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: - z členství České republiky v NATO, a zároveň reaguje na novou úpravu, která vyplývá z členství České republiky v Evropské unii.

Utajované informace jsou velmi citlivou a složitou materií, která se dotýká samotných základů bezpečnosti a existence státu na jedné straně a práva občanů na Listinou zaručený svobodný přístup k informacím od státních orgánů na straně druhé.

Dotčeným subjektům, které zpracovávají nový návrh zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, je nutno poskytnout delší časový úsek, aby byly šetřeny zájmy státu na jeho bezpečnou existenci a důvěru občanů ve státní instituce. Při přepracování obou návrhů je nezbytné realizovat řadu jednání s různými zainteresovanými subjekty, což si vyžádá určitý čas, a je tedy nereálný předpoklad, že by nová právní úprava nabyla účinnosti k 1. červenci 2004.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Používání §  90 odst. 2 jednacího řádu by mělo být opravdu naprosto výjimečným institutem, odůvodněným věcnou nebo časovou potřebou naléhavého řešení právního problému. Musím říci, že jsem přesvědčen, že před vás předstupuji s návrhem zákona, který odůvodňuje použití citovaného zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože jsme z věcných i časových důvodů v situaci, kdy nebude-li předložený návrh zákona přijat s účinností před 30. červnem 2004, nastane situace, že k 1. červenci bude v našem právním řádu absentovat komplexní úprava utajovaných skutečností, což by mělo zásadní vliv na bezpečnost tohoto státu a na oslabení mezinárodních závazků České republiky.

Dámy a pánové, stručně řečeno, tímto zákonem rozhodujeme o tom, že bude platit dosavadní úprava až do okamžiku, kdy se podaří prosadit novou, zásadní změnu. Konstatuji, že je to zásadní změna a práce na ní probíhají velmi intenzivně, avšak protože se jedná o mimořádně citlivý obor, je mnoho a mnoho rozdílných názorů a problémů, které je nutno překonat, tak aby tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou a posléze Senátem Parlamentu ČR s většinou, která bude průřezová. Tak citlivá norma si to podle mého názoru zaslouží.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Klas. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předseda vlády zde uvedl důvody, pro které byla novela zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, zpracována a je předkládána Poslanecké sněmovně. Jedná se o velmi krátkou novelu, která pouze ruší jedno ustanovení současného zákona č. 148/1998 Sb., a to ustanovení o omezení jeho platnosti.

Dovolte mi říci, že jsme již jednou řešili tento problém, kdy ke konci minulého roku hrozilo stejné nedopatření, že platnost zákona, který stanovuje činnost NBÚ, prověřování a ochranu utajovaných skutečností jako celek, měla skončit k 31. prosinci 2003. Proto skupina poslanců ve výboru pro obranu a bezpečnost zajistila, že v části šesté zákona č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 552/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla provedena novela zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to tím způsobem, že do § 89 byl doplněn odst. 2, podle kterého zákon č. 148/1998 Sb., pozbývá platnosti dnem 30. června 2004.

Z těchto důvodů byl zpracován návrh nového zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Legislativní rada vlády na svém zasedání dne 12. února 2004 rozhodla vrátit oba předložené materiály předkladatelům k přepracování v intencích jejího stanoviska. Toto přepracování bude vyžadovat určitou dobu. Následně by měl být návrh předložen opět do legislativního procesu, s tím, že dnem 30. června letošního roku dojde k pozbytí platnosti zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. července 2004 by právní řád neobsahoval žádnou právní úpravu ochrany utajovaných informací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP