(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 100 poslanců 95 hlasovalo pro návrh, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů. Je to jediný návrh, který v rozpravě padl.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto zkrácením, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 103 poslanců pro návrh hlasovalo 80 proti 9. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali k projednání hospodářskému výboru a zkrátili jsme lhůtu k projednávání o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi a končím tento bod.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších přepisů
/sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Sněmovní tisk 646 je předkládán především z důvodu potřeby dokončit transpozici směrnic, ke kterým Ministerstvo životního prostředí přijalo gesci. Jedná se v tomto případě o směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/22 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků. Zavádí se tedy speciální režim pro povolení k průzkumu, vyhledávání a dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu.

Účelem této směrnice je zajistit nediskriminační přístup k činnostem souvisejícím s vyhledáváním, průzkumem a dobýváním uhlovodíků a jejich výkonu za podmínek, které podporují větší konkurenceschopnost v této oblasti. Směrnice je založena na nutnosti provedení výběrového řízení k těmto činnostem. Předkládaný návrh zákona vzhledem k tomu obsahuje jak novelu zákona o geologických pracích pro oblast vyhledávání a průzkumu uhlovodíků, tak i novelu zákona horního pro oblast dobývání uhlovodíků. Součástí návrhu je i novela zákona 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na základě které se rozšiřuje působnost orgánů státní báňské správy při poskytování informací požadovaných touto směrnicí.

Předkládaným návrhem novely jsou rovněž do zákona 62/1988 Sb. doplněna ustanovení o uznávání kvalifikace pracovníků z jiných členských států. Účelem navržených ustanovení je, aby zahraniční osoby oprávněné k podnikání v oblasti geologie podle vnitrostátního právního předpisu jiného členského státu EU nebyly na území České republiky diskriminovány a měly s držiteli osvědčení odborné způsobilosti rovné podmínky k podnikání.

Vzhledem k tomu, že podle navrhovaného ustanovení § 4 písm. e) odst. 2 zákona 62/1988 Sb. lze v rozhodnutí o stanovení průzkumu území stanovit podmínky odůvodněné mimo jiné ochranou zájmů státní památkové péče nebo ochrany archeologického dědictví, bylo rovněž nutné zajistit provázanost právní úpravy novelou zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Tolik moje úvodní slovo a závěrem si vás dovolím požádat o propuštění tohoto návrhu, této novely zákona, do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Já si myslím, že to, co tady přednesl pan ministr Ambrozek, mi velice usnadňuje činnost, protože skutečně popsal celý princip tohoto návrhu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 62/1988 Sb. plus všechny ty ostatní záležitosti, čímž já bych se jen připojil k němu a předpokládám, že opravdu průběh této ve své podstatě technické normy, která prostě aplikuje určitá opatření, která jsou obsažena v evropské směrnici, popřípadě narovnává některé nesrovnalosti, které čas ukázal, že v tomto původním návrhu zákona existují, že projde lehce jak naším výborem, tak i samotnou Poslaneckou sněmovnou.

Čili já se také připojuji a doporučuji, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodajovi a nyní otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Vidím pana poslance Hrnčíře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Cílem tohoto zákona, jak bylo řečeno předkladatelem, bylo přizpůsobit legislativu v oblasti horního zákona směrnici Evropského parlamentu a Rady o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků - myšleno tím ropy a zemního plynu. Jejich účelem je zajistit nediskriminační přístup k činnostem, jako je vyhledávání, průzkum a dobývání těchto surovin. Cílovou formou je pak provedení výběrového řízení. K transpozici této evropské směrnice zvolila vláda co nejsnazší, nejjednodušší cestu, podobně jako už zvolila u povolování činnosti architektů a stavebních inženýrů.

Dámy a pánové, oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací je povolováno českým osobám osvědčením o odborné způsobilosti a to zůstává podle dosavadních podmínek zákona, to se nemění, zatímco u osob jiných členských státu EU je navrhováno toto osvědčení, a tím i splnění podmínek nevyžadovat, pokud hodlají projektovat či provádět geologické práce ojediněle nebo dočasně. Tento způsob je nám prezentován jako nediskriminační. To bych docela požadoval od pana předkladatele vysvětlit. Dejme tomu případ, že jiný členský stát má v EU podmínky měkčí, liberálnější a bude provozovat činnost u nás. Bude takový přístup opravdu nediskriminační? Já jsem přesvědčen, že pro české osoby by diskriminační byl. Docela mě zajímá, co si o tom myslí pan ministr.

Druhá otázka je, proč je v návrhu zvolen pro průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu jiný specifický režim od ostatních ložiskových průzkumů. Obsahuje návrh zákona zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum a podle mého názoru to není v důvodové zprávě dostatečně zdůvodněno. Očekával bych tedy od pana ministra fundované vysvětlení.

Třetím okruhem tohoto návrhu zákona, a to už je poměrně notoricky opakovaná skutečnost, je přenášení kompetencí na obecní úřady s rozšířenou působností. Tímto návrhem je přenášena na tyto obce nová kompetence vydávat stanoviska k řízení podle zákona o geologických pracích. Jak už bývá zvykem, bez jakékoliv zmínky v důvodové zprávě, bez finanční kompenzace, a to považuji za chybu. Protože už znám odůvodnění členů vlády a očekávám odpověď v tom smyslu, že agenda bude poměrně malá, nevýznamná, dovedl bych namítnout asi toto: Jenže na každé schůzi Poslanecké sněmovny převádíme nějakou malou drobnou kompenzaci na obecní úřady s rozšířenou působností, která není finančně kompenzována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP