(14.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Již dnes je připraven a akreditován studijní program v oblasti ekonomie a cestovního ruchu. Z toho také vyplývá určitá finanční náročnost, která se dá předpokládat. Upozorňuji ale na to, že půjde o postupný přesun finančních prostředků financovaných dnes na vzdělávací programy vyšší odborné školy. Tyto peníze se postupně budou přesunovat na financování studijních programů vysoké školy neuniverzitního typu, veřejné vysoké školy.

Vláda nás žádá o zkrácené projednání tohoto zákona. Musím zde upozornit na to, že to je velmi důležité, abychom vyhověli žádosti vlády, vzhledem k tomu, aby mohli být přijímáni studenti již pro akademický rok 2004 - 2005. Tak jak zde požádala paní ministryně, také já se připojuji k tomuto apelu a žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste podpořili tento vládní návrh zákona na zřízení první neuniverzitní veřejné vysoké školy v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ale o slovo se hlásí předseda klubu KSČM pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, nechci dlouho zdržovat, nicméně poslanecký klub KSČM se musí poradit o přístupu k nejbližšímu možnému hlasování, a proto před hlasováním žádám o deset minut na přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, setkáme se v 15.05 hodin.

Pane předsedo, vy jste říkal před hlasováním. Zeptám se tedy. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se o slovo pan poslanec Bratský. Jsme v obecné rozpravě, kterou jsem zahájila. Máte slovo, pane poslanče. Před hlasováním bude pauza pro poradu klubu KSČM.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych osobně podpořit svým způsobem snahu jednoho z krajů mít univerzitu, respektive vysokou školu neuniverzitního směru naopak. Je to obdoba Jihočeské univerzity nebo něco podobného. Je však zarážející, že je zároveň žádost o zkrácení lhůty, protože ministerstvo mělo dost času připravit si tento návrh. I my, kteří chceme podpořit tuto snahu, máme určité vnitřní rozpaky s tím, že návrh nebyl předložen na minulé schůzi, kdy ještě bylo času poměrně dost. Teď nás samozřejmě tlačí čas. Rádi bychom umožnili žákům, kteří by jinak museli podobné směry studovat v jiných větších městech, kde již univerzity nebo vysoké školy jsou, zatěžovat rozpočet třeba i pobytem na internátech nebo kolejích, ale prostě se nám nelíbí přístup, že ministerstvo přichází na poslední chvíli a svým způsobem žádá o zkrácení termínu.

Podpořím tento námět, protože se jedná o dobrou věc, ale se svými rozpaky jsem se s vámi musel podělit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, také nechci dnešní jednání zdržovat. Chtěl bych pouze sdělit, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v loňském roce v září na svém výjezdním zasedání navštívil Vyšší odbornou školu v Jihlavě, která se má stát polytechnickou vysokou školou, školou neuniverzitního směru jako první v kraji Vysočina. Seznámil se jak s materiálními, tak také personálními problémy, otázkami, které se založením školy souvisí. Seznámil se s akreditací jednotlivých studijních programů a již tenkrát jsme jednoznačně vyslovili tomuto záměru vlády svoji podporu.

Přidávám se tedy ke svým kolegům, kteří podporují návrh včetně jeho projednání podle § 90 odst. 2, tedy ve zkráceném čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Byla jsem požádána předsedou poslaneckého klubu KSČM o přestávku, ale před touto přestávkou se ještě o slovo hlásí paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych si pouze dovolila stručnou reakci. Za prvé bych chtěla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vysokou školou univerzitního typu a neuniverzitního typu, neboť je zjevné, že to někteří poslanci zcela nepochopili. Vysoká škola univerzitního typu, jako je například Jihočeská univerzita, která zde byla zmiňována, je sice univerzitou sídlící v regionu, nicméně je to škola, která má akreditované studijní obory bakalářské, magisterské i doktorandské. Tady se jedná o vysokou školu neuniverzitního typu, to znamená vysokou školu, která bude transformována z dnešní vyšší odborné školy a bude mít akreditovány vzdělávací programy pouze pro studijní obory bakalářské. To znamená, že toto vysvětluji, aby někteří poslanci věděli přesně, o čem hlasují.

Co se týká termínu předložení tohoto návrhu zákona, Ministerstvo školství v žádném případě nikde nezpůsobilo zbytečnou prodlevu, nicméně vzhledem k tomu, že v Legislativní radě vlády a krajském zastupitelstvu bylo třeba vypořádat majetkovou problematiku, která se týkala tohoto zákona, trvalo projednávání déle, než jsme předpokládali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Nyní tedy vyhlašuji… Ještě se hlásí pan místopředseda sněmovny Ivan Langer o slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě vystoupit k tomuto bodu.

Za prvé si myslím, že je zbytečné, aby paní ministryně Buzková podezírala některé poslance z toho, že neznají rozdíl mezi vysokou školou univerzitního či neuniverzitního typu. Pokud snad má pocit, že někdo to nechápe, mohu ji ujistit, že se to netýká poslankyň a poslanců Občanské demokratické strany. Jestli hovoří z vlastních zkušeností, potom je její poznámka zcela relevantní. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Já sám o sobě nejsem žádným nepřítelem a odpůrcem toho, aby v Jihlavě byla zřízena tato vysoká škola. Jen si sám pro sebe kladu otázku, zda spěch je opravdu na místě, zda mají poslanci a poslankyně, kteří o tom rozhodnou, dostatek informací o tom, zda studium a vysoká škola je pro to opravdu dobře personálně, ekonomicky, prostorově vybavena.

Za třetí. Velmi bych si přál, aby stejný režim projednávání takovýchto věcí ze strany Ministerstva školství a stejný tlak na to, aby byla zřízena vysoká škola, aby zřejmě byla zřízena co nejrychleji, aby mohla přijímat nové posluchače již od nového školního roku, byl používán také i v jiných případech. Teď hovořím jako osoba, která je ve střetu zájmů coby člen vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého a člen správní rady Univerzity Palackého, ve smyslu toho, že Ministerstvo školství, respektive tedy akreditační komise dosud po nekonečných, měsíce trvajících procedurách nebylo schopno rozhodnout, poté co prodloužilo právnické fakultě akreditaci k výuce bakalářského a magisterského studia, nebylo doteď schopno rozhodnout ve věci omezení přijímání posluchačů do prvního ročníku na této fakultě. Bojím se, že takováto procedura, a nechci používat přímo slovo obstrukce, je vedena s jedním jediným cílem, a to zabránit na jedné straně za situace, kdy je akreditace prodloužena, na straně druhé zabránit přijímání posluchačů na tuto fakultu.

Jakkoliv beru, že tady se spěchá zřejmě proto, aby noví posluchači mohli nastoupit, a já jim to přeji a fandím jim velice, tak bych si velmi přál, abychom stejný časový faktor a časový tlak používali i v jiných případech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se hlásí ministryně školství Petra Buzková. Prosím, paní ministryně. Prosím o klid v jednací síni.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi prosím dvě stručné poznámky.

Poznámka první. Moje předešlá poznámka o rozdílu mezi univerzitními a neuniverzitními vysokými školami nevznikla náhodou. Reagovala jsem na vystoupení poslance Bratského, ze kterého bylo zjevné, že ještě určité objasnění by bylo na místě. Ale věřte prosím tomu, že jsem to nemyslela zle.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP