(16.10 hodin)
(pokračuje Holáň)

Všimněte si dokonce, že jsou dva zákony, které se podávaly odděleně od sebe - tisk 413, tisk 414.

Za druhé. My právě zajišťujeme, aby údaje bylo možno svázat později, tedy údaje o matce s údaji o dítěti, tím, že v matrice v listinné formě zůstává záznam o matce, byť není napsán v matrice. Prostě to byla jedna z věcí, kterou jsme řešili, a velmi důkladně jsme ji řešili.

Další poznámka. Sociální dávky, to je věc, o kterou žádá příslušný člověk. Je přirozené, že žena, která chce tajit svůj porod, nebude tedy se zároveň prozrazovat tím, že žádá, že žádá o cokoliv. S tím je svázáno její jméno a je svázáno s existencí toho porodu. Čili je to jinak, on prostě reaguje na jiné věci, na věci, které nejsou v tom zákoně napsány.

A pak ještě dvě poznámky ke kolegyni Emmerové a Čelišové. Ten náš návrh obsahuje možnost vzít zpět rozhodnutí matky, a to dokonce až do nabytí právní moci rozhodnutí o nezrušitelné adopci. A z jiných souvislostí v zákoně víte, že takové rozhodnutí o nezrušitelné adopci lze udělat až rok po rozhodnutí o adopci, čili je tam prostor pro možnost vzít své rozhodnutí zpět.

A poslední poznámka se ještě týká práva znát rodiče. Samozřejmě, že musíme hájit právo dětí znát rodiče, ale i sama úmluva hovoří o tom, je-li to možné. A všimněte si, jak se to třeba řeší u asistované reprodukce. Tam taky to dítě nezná oba dva své rodiče. To jsou velmi složité věci, vznikají při řešení těch úkolů, a odkazuji na práci Parlamentního institutu z jara letošního roku, kde jsou tyto věci velice podrobně popisovány.

A poslední, co je třeba říct - že ten návrh možností utajených porodů není alternativou k zdravému způsobu života, je alternativou k odloženým dětem. Je alternativou k odloženým dětem, nebo k dětem dokonce, nedej bůh, zabitým matkami. Čili to je řešení, jak se mohou tyto ženy, které se dostanou do své tísnivé situace, řešit svůj problém.

Proto vás prosím, abyste i tomuto zákonu dali zelenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Pan poslanec Krákora, hodlá-li vystoupit, může. Jinak já registruji návrh na zamítnutí, který zazněl. Pokud chce něco dalšího říct, má k tomu samozřejmě příležitost.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane předsedající, já chci jenom říct, že v rozpravě vystoupilo sedmnáct poslanců a byl podán jeden návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, o tom rozhodneme v hlasování. (Hlasy z pléna na odhlášení.) Prosím? Odhlásit, pan poslanec Kováčik žádá o odhlášení, takže mu vyhovím. Poprosím o novou registraci.

 

Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 106 rozhodneme o návrhu na zamítnutí této předlohy. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců. Pro zamítnutí se vyslovilo 62, proti 81, takže návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, omlouvám se, opět se jedná o změnu účinnosti. Podám pozměňovací návrh k této věci: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Další návrhy - hlásí se pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já ještě podávám jeden pozměňovací návrh, který se týká toho, aby se možnost požádat o utajený porod netýkala cizinek. Řeším to tak, že se v § 67b v odst. 20 v první větě mezi slova "žena" a "která" vkládají slova "s trvalým pobytem na území České republiky".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášení nejsou, takže končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu poslanci Holáňovi, panu poslanci Krákorovi.

 

Dámy a pánové, přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ač. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Karel Čermák a zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 514/1.

Otevírám rozpravu. Jako první se do rozpravy hlásí pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si podat návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona.

Domnívám se, že přijetí novely trestního zákona, která zavede do českého právního řádu tzv. evropský zatykač, je nezbytné, a to ke splnění našich mezinárodních podepsaných závazků. Na druhé straně se domnívám, že je nezbytné, aby takový zákon byl v přísném souladu s Ústavou České republiky. Ten návrh, jak je v této chvíli podán a jak bychom o něm měli teď ve třetím čtení hlasovat, byl navázán na změnu ústavy, která nebyla Poslaneckou sněmovnou schválena. Je tedy potřeba, abychom splnili oboje - jak náš mezinárodní závazek, tak také konformitu návrhu s ústavou. A to je možné, ale je to možné jen při opakování druhého čtení. Prosím vás tedy o podporu mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Poté co se vás pokusím přivolat, dám hlasovat o návrhu pana poslance Karla Kühnla na opakování druhého čtení.

Ještě vás odhlásím. Poprosím o novou registraci. Pan místopředseda Ivan Langer má náhradní kartu číslo 34. Připomínám, že jsem vás odhlásil před chvilkou všechny. Přihlaste se.

 

V hlasování pořadové číslo 107 rozhodneme o návrhu pana poslance Karla Kühnla na opakování druhého čtení. Hlasování jsem zahájil. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 107 právě končí. Hlasovalo 168 poslanců. Pro bylo 133, proti jediný, takže návrh jsme vrátili do druhého čtení.

 

Můžeme se tak věnovat bodu následujícímu, kterým je bod

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

 

K panu ministru spravedlnosti Karlu Čermákovi přisedne zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 533/2.

Takže mi nic v tuto chvíli nebrání, abych mohl otevřít rozpravu. Přihlášen je jako první pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i u tohoto návrhu předkládám návrh na opakování druhého čtení se stejným odůvodněním jako u předchozího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a sněmovně předkládám k hlasování návrh pana poslance Karla Kühnla na opakování druhého čtení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 108. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování končí. Hlasovalo 169 poslanců. 133 bylo pro, nikdo proti, takže návrhu pana poslance Kühnla jsme vyhověli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP