(16.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Stanislava Grosse, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Poprosím paní zpravodajku Jitku Gruntovou, aby nás seznámila se svou představou o tom, jak třetí čtení v závěrečné fázi bude probíhat.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy byly předloženy ve sněmovním tisku 428/3, a protože jsme už 4. května odhlasovali, že za základ našeho projednávání bude vzat komplexní návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který zde máme zařazen pod písmenem B, domnívám se, že jako první hlasování by mělo být právě hlasování o tomto bodu B, čímž by se nehlasovatelným stal bod A. Potom bychom hlasovali v pořadí, jak byly návrhy předloženy, přičemž u pana poslance Chytky navrhuji hlasovat samostatně o pozměňovacím návrhu C1 a C2, u paní poslankyně Fischerové bude jedno hlasování, pozměňovací návrh pod písmenem D, páté hlasování pozměňovací návrh pana poslance Novotného, šesté hlasování hlasování kolegy Tomíčka, protože pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Melčáka je nehlasovatelný, a jako poslední hlasování by mělo být hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je shoda s tímto postupem? Pokud ano, budeme se držet toho, co navrhla paní zpravodajka. Prosím, abyste věnovali pozornost tomu, o čem budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Jako první bude hlasování o pozměňovacím návrhu B. (Stanovisko zpravodajky souhlasné, stanovisko navrhovatele souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících pro 161, proti nikdo. Tento komplexní návrh byl přijat.

 

Postoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Radima Chytky C1. (Stanovisko zpravodajky nesouhlasné, navrhovatel zásadní nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118. Kdo s návrhem C1 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících pro 50, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh C2. (Stanovisko zpravodajky nesouhlasné, navrhovatelovo také nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících pro 58, proti 101. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Návrh pod písmenem D. (Stanovisko zpravodajky souhlasné, navrhovatel neutrální, spíše nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících pro 142, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Návrh pod písmenem E pana poslance Novotného. (Stanovisko zpravodajky i navrhovatele nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících pro 49, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana poslance Melčáka nepodrobíme hlasování, takže budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Tomíčka pod písmenem G. (Stanovisko zpravodajky i navrhovatele neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 175 hlasujících pro 144, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nemýlím-li se, hlasovali jsme o všech návrzích. Paní zpravodajko, je tomu tak? Ano, je tomu tak.

Přednesu návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 428, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících pro 116, proti 49. Usnesení bylo přijato.

 

Mohu ukončit projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně v první fázi legislativního procesu. Končím třetí čtení tohoto návrhu.

 

A můžeme přistoupit k bodu, kterým je

 

51.
Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů místo omluveného místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky zaujal ministr Milan Urban a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 480/4 a otevírám rozpravu.

Z místa se hlásí pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, dovolil bych si navrhnout legislativně technickou úpravu, a sice v bodu 11 v § 4 odstavec 9 čtvrtý řádek, je tam napsáno "příslušný úřad", tak místo "úřad" dát název "přezkoumávající orgán". Touto změnou by bylo lépe logicky určeno, kdo vykonává tuto kontrolu. Předem říkám, že kdyby někdo vznesl k tomu námitku, tak se vzdám tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Další přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Urbana, zdali hodlá přednést závěrečné slovo. Pokud ne, prosím pana poslance Jiřího Václavka, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k tomuto zákonu byly podány tři pozměňovací návrhy. Já si dovolím navrhnout následující postup. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu podaném rozpočtovým výborem, který je uveden pod bodem A. Následovalo by hlasování o pozměňovacích návrzích k bodu B, čili k oponentní zprávě menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu atd., čili C1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP