(12.00 hodin)
(pokračuje Špidla)

Dámy a pánové, myslím si, že je na místě věnovat pozornost vyplácení náhrad a odškodnění, protože rozhodnutí o tom, vydat se touto cestou, bylo správné. Vyžadovalo z německé strany jistě politickou odvahu a bylo by velmi nedůstojné, kdyby na administrativních průtazích a nedostatcích se nepodařilo dosáhnout cíle, který ze značné části byl dosažen, a proto musím ocenit tuto práci velmi vysoko.

Věci, které jsou ještě otevřené, otevřu jednáním našich zástupců na Mezinárodní organizaci pro migraci v Ženevě, tak abych si ujasnil, zda lze odstranit překážky, které ještě zasahují oněch deset tisíc žádostí podaných prostřednictvím této organizace. O výsledku podám zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Vojtěch Filip nás seznámí se svým postojem k odpovědi pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády, a protože přislíbil, že o jednání ve Švýcarsku bude informovat Poslaneckou sněmovnu, považuji tuto interpelaci za uzavřenou. Nenavrhuji žádné usnesení a v případě, že dojde k jakémusi střetu a nebude možné našich deset tisíc žadatelů odškodnit ve Švýcarsku, tak bych potom požádal přímo ministra zahraničních věcí o to, aby zveřejnil postup před Poslaneckou sněmovnou. Ještě jednou panu předsedovi vlády děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi a končím projednávání odpovědi na tuto písemnou interpelaci.

Přerušuji projednávání bodu Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Budeme pokračovat tak, jak nám doporučili předsedové našich poslaneckých klubů.

 

V tuto chvíli bychom tedy měli otevřít bod

 

43.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních
hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997,
podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
/sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

 

Doufám, že předsedové klubů mi dají za pravdu, že mohu v tuto chvíli podat jejich jménem návrh na vyřazení tohoto bodu z pořadu této schůze. O tom, protože je to procedurální návrh, dám hlasovat vzápětí bez rozpravy.

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 168 rozhodneme o mém návrhu. Kdo souhlasí s vyřazením bodu 43, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 131 hlasujících bylo pro 125, proti byli 2, takže bod 43, česko-slovenská smlouva, byl vyřazen z pořadu této schůze.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

54.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Vilém Holáň a zároveň prosím zpravodajku petičního výboru i zpravodajku stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, aby rovněž zaujala místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 413/5.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se pan poslanec Vilém Holáň, poté paní poslankyně Eva Dundáčková.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, já chci jenom připomenout, že pozměňovacím návrhem komise pro rodinu byly zcela odstraněny všechny námitky vlády k tomuto zákonu. Tím se ten zákon a jeho záběr pochopitelně trochu zúžil, ale stojím o to, aby ten zákon byl schválen i v této podobě, protože i v této podobě představuje pro ty děti jakousi výhodu.

Prosím, abyste tedy se zdůvodněním, že je to zákon, který těm dětem slouží, abyste ho schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci legislativně technických návrhů k tisku 413/5 upozornila na skutečnost, že přijetím pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny byl vlastně vypuštěn ze znění novely zákona zcela zákon o rodině, zatímco mé pozměňovací návrhy, které jsem načetla ve druhém čtení 11. května, se vztahují právě k zákonu o rodině. Byly-li by tedy přijaty mé pozměňovací návrhy, bude třeba toto přijetí promítnout i do názvu zákona a zároveň tyto návrhy zařadit jako samostatnou část schváleného návrhu zákona. Předpokládám totiž, že pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh komplexní, který je pod písmenem A, budeme přesto hlasovat o původním návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů případně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyně Evě Dundáčkové. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím.

Mám za to, že pan poslanec Vilém Holáň vyslovil závěrečné stanovisko skupiny navrhovatelů v rámci rozpravy. Pokud teď chce vystoupit, má k tomu příležitost. Pokud ne, dávám slovo paní poslankyni Haně Orgoníkové.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, seznámila bych vás s návrhem postupu hlasování o tisku číslo 413.

Za prvé. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A2. Je to návrh přijatý stálou komisí Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Zde podotýkám, že o pozměňovacím návrhu A1 by se hlasovalo až v případě, kdyby nebyly schváleny pozměňovací návrhy pod písmenem C1, body 1 až 3, protože A1 se týká změny názvu návrhu zákona a vypouští z názvu zákon o rodině. O tom hovořila již i paní poslankyně Dundáčková.

Za druhé bychom hlasovali o bodu B, to je pozměňovací návrh pana poslance Janečka.

Za třetí bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C, to jsou návrhy paní poslankyně Dundáčkové, a to následujícím způsobem: Napřed bychom hlasovali o C/I. body 1 až 3 jako o celku, neboť spolu věcně souvisejí. A za druhé bychom hlasovali C/II. body 1 až 4 jako o celku, neboť spolu rovněž věcně souvisejí.

Ještě podotknu, že v případě neschválení C/I.1.-3. bychom hlasovali o A1 a v případě přijetí C/I. body 1 až 3 se A1 stává nehlasovatelný.

Domnívám se, že bychom měli teď hlasovat o legislativně technických návrzích přednesených paní kolegyní Dundáčkovou a potom o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Eva Dundáčková chce k vašemu návrhu na postup učinit nějakou poznámku. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP